COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Arberth Yw Tref Lanaf Prydain

Mae Cynghorydd Sir y gymuned wedi croesawu’r newyddion bod Arberth wedi cael ei ddyfarnu’n dref lanaf Prydain.

Dywedodd Vic Dennis, sy’n cynrychioli Arberth ar Gyngor Sir Penfro: “Rwy’n hapus iawn dros holl breswylwyr Arberth, a fydd yn falch o wybod bod glendid eu tref wedi cael cydnabyddiaeth.

“Tybiais ar unwaith ei fod yn gydnabyddiaeth i’n glanhawr stryd gweithgar a phoblogaidd, sydd yn wir y gorau ym Mhrydain!

“Rydym wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu nifer o lwybrau teithio llesol o amgylch y dref, ac rydym newydd ddechrau ar y gwaith o ddatblygu llwybr aml-ddefnyddiwr o Arberth i Blackpool Mill a Bluestone.

“Yn y pen draw, bydd yn darparu llwybrau mwy diogel i gerddwyr, defnyddwyr cadeiriau olwyn, sgwteri symudedd, seiclwyr a marchogion.

“Os gallwn ddwyn perswâd ar y gymuned gyfan i wneud teithiau byr ar droed neu ar gefn beic, bydd hynny’n cyfrannu at ansawdd aer gwell.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Dennis: “Mae Cyngor Sir Penfro ar fin diweddaru ei gasgliadau ailgylchu a gwastraff yn llwyr, ac rwyf eisoes wedi derbyn negeseuon cadarnhaol o gefnogaeth gan breswylwyr sydd eisiau ailgylchu mwy a gwneud gwahaniaeth mawr i’r amgylchedd.

“Mae gan y dref sefydliad Arberth Di-blastig gweithgar iawn sydd wedi annog busnesau i wneud tri addewid i leihau plastig yn Arberth.

“Yn aml, rwy’n ymuno â gwirfoddolwyr lleol sy’n helpu i gadw ein tref yn daclus, gan gasglu ysbwriel yn y dref ac ar ffyrdd cyfagos bob mis.

“Mae’r ganmoliaeth ddiweddaraf hon yn profi bod Arberth yn lle gwych i gael eich magu, byw, gweithio, siopa ac yn rhywle arbennig iawn i ymweld ag ef.”

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Amgylchedd, Amddiffyn y Cyhoedd a’r Iaith Gymraeg, Cris Tomos: “Mae hwn yn gydnabyddiaeth wych i Arberth ac mae'n dangos pa mor galed y mae pobl leol a staff y Cyngor yn gweithio i sicrhau'r safonau amgylcheddol glanaf i'r trigolion a'r ymwelwyr.

“Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyfrannu at gyflawni sgoriau uchel Arberth.”

Enwyd Arberth yn dref lanaf Prydain yn y Clean Britain Report ar sail nifer o ffactorau i benderfynu ar y trefi sy'n perfformio orau a’r rheiny sy’n perfformio waethaf.

Diffinnir y safleoedd yn ôl:

  • Cyfanswm y tunellau o wastraff ailgylchu a dderbynnir gan ganolfannau casglu lleol
  • Ansawdd aer, wedi'i fesur mewn unedau o PM2.5 (deunydd gronynnol mewn microgramau fesul metr ciwbig o aer) – sy’n cynnwys allyriadau o gerbydau, tanau, diwydiant ac amaethyddiaeth
  • Ansawdd dŵr, wedi'i fesur yn ôl pa mor yfadwy ac mor ddiogel rhag halogiad ydyw o ffynonellau allanol fesul nifer o gyrff dŵr yn y fwrdeistref
  • Cyfanswm nifer y negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol sy’n cynnwys geiriau allweddol, gan gynnwys newid hinsawdd, ecogyfeillgar, cynaliadwyedd, gwyrdd ac ati.

Mae mwy o wybodaeth am y Clean Britain Report ar gael o: https://www.holidaycottages.co.uk/blog/clean-britain-report

 

Capsiwn

Neuadd y Dref Arberth.


ID: 5628, revised 11/09/2019