COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Arf newydd yn ymladd yn erbyn microblastigau traeth

Yr wythnos ddiwethaf croesawodd Prosiect Eco Hyrwyddwyr Sir Benfro bartneriaid presennol a newydd i gyfnod cyffrous nesaf eu rhyfel yn erbyn microblastigion.

Ymwelodd cynrychiolwyr Nurdle â Thraeth Freshwater West i gyflenwi eu dyfais Trommel arloesol sy’n cynnig ffordd ddeniadol a phrofedig i ddefnyddwyr dynnu tameidiau bach o blastigion o’r tywod ar ein traethau.

Cyfarfu Nurdle â Mark Bond, Cydgysylltydd Eco Hyrwyddwyr lleol yn Sir Benfro.

‘Microblastigion’ yw ‘unrhyw dameidiau o blastig llai na 5mm o hyd sy’n llygru’r amgylchedd’.

Tameidiau wedi torri o eitemau plastig mwy yw’r rhain yn aml, sydd wedi hindreulio neu ddadelfennu.

Pelenni plastig llyfnion, unffurf iawn yw ‘nurdles’ ac, yn gyffredinol, maent yn rhan o’r diwydiant gwneud plastig neu’n elfen o’r broses trin dŵr.

Maes o law maent yn cyrraedd y môr ac yn golchi i mewn ac allan o’n traethau ar y llanw.

Dechreuodd Prosiect yr Eco Hyrwyddwr ymgyrch microblastigion ym mis Ionawr, trwy gyflenwi mwy na 100 o daclau syml Glanhau Microblastigion o’r Traeth i deuluoedd o gwmpas y sir.

Meddai Mark: “Mae taclau glanhau’r traeth wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac yn bendant yn ddechreuwr sgwrs a ddaeth â llawer o bobl leol i’r un casgliad o ran y plastigion ofnadwy hyn.

“Nawr rydym wedi mynd â’r ymgyrch i’r lefel nesaf – yr ail gyfnod – trwy fabwysiadu un o’r gograu tro hyn.

“Mae’r trydydd cyfnod yn yr arfaeth eisoes, ac mae’n addo bod yn anferth!”

Drwm mawr o rwyd fetel mewn ffrâm yw gogr tro, i’w lenwi â thywod ac sy’n gallu gwahanu’r deunydd organaidd o’r microblastigion.

Mae Nurdle yn datblygu cyfleoedd i ailgylchu’r deunydd a gesglir.

Y cynllun ar gyfer 2020 yw gwahodd cymunedau arfordirol o gwmpas Sir Benfro – yn enwedig y rhai sy’n gweld llawer o ficroblastigion ar eu traethau – i wneud cais i Brosiect Eco Hyrwyddwyr Sir Benfro i fenthyca’r gogr tro.

Gallai hefyd ategu glanhau’r traeth i’w drefnu yn yr ardal honno, gan ddilyn unrhyw fesurau cadw pellter cymdeithasol sy’n bodoli ar y pryd.

Nifer o grwpiau lleol Cymunedau Rhydd o Blastig yn y cylch mae wedi mynegi diddordeb ac mae disgwyl ymholiadau gan nifer o grwpiau gwirfoddol glanhau traethau.

Bydd Ceidwaid Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd yn cefnogi cylchdaith y gogr tro gan ychwanegu’r cyfarpar at amrywiol deithiau addysgol sydd i’w trefnu ar gyfer yr haf.

Meddai’r Cynghorydd Cris Tomos, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Amgylchedd: “Roedd yn rhyfeddol croesawu dyfais y gogr tro i Sir Benfro a gweld yr hyn allai wneud.

“Mae’n ymddangos ei bod yn ddyfais arloesol effeithiol ac arwyddocaol iawn yn y frwydr yn erbyn microblastigion ar ein traethau.” 

Mae Mark Bond yn annog pawb sydd â diddordeb mewn benthyca gogr tro neu grwpiau / ysgolion sy’n dymuno dysgu mwy am belenni plastig a microblastig i gysylltu.

E-bost mark.bond@pembrokeshire.gov.uk


ID: 6643, revised 30/06/2020