COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Aros gartref, mae'r Cyngor yn annog

Mae swyddogion sy’n arwain ymateb Sir Benfro i Covid-19 yn annog pawb i aros gartref oni bai bod gwir raid mynd.

Mae’n dilyn y newyddion bod nifer yr achosion positif yn Sir Benfro wedi codi dros 30% yn yr wythnos a ddaeth i ben ar 7 Ionawr.

Cofnododd y sir 316 o brofion positif newydd o’r firws rhwng 1 a 7 Ionawr.

Mae hyn yn cymharu â 240 o brofion positif newydd yn Sir Benfro’r wythnos gynt.

“Dyma gyfnod gwirioneddol anodd yn y pandemig ac nid yw Sir Benfro yn imiwn,” meddai Darren Thomas, sy’n helpu i arwain yr ymateb i Covid-19 yng Nghyngor Sir Penfro.

“Rydym yn gweithio’n galed i geisio helpu cadw pobl yn ddiogel a gweithio gyda’n partneriaid i gyflwyno’r rhaglen frechu fwyaf i ni erioed ei gweld.

“Ond ni allaf bwysleisio digon: Mae’r firws ar led yn ein cymunedau ac mae cyfraddau positif Covid yn cynyddu.

“Peidiwch â chymysgu gyda phobl eraill – ddim hyd yn oed tu allan – a pheidiwch â mynd i unman yn ddiangen. Arhoswch gartref, plîs.”

Dywedodd fod y Cyngor yn bryderus iawn fod rhai pobl yn bwrw ymlaen â’u bywyd bob dydd fel pe na bai dim yn digwydd. 

“Rydym yn ymwybodol iawn y bydd y sefyllfa hon yn rhwystredig ac yn bryderus i lawer o bobl, ond mae’r dewis yn un enbyd. Mae’r firws yn lladd. Gall eich lladd chi, eich teulu a’ch ffrindiau.

“Ond os byddwch chi’n aros gartref, byddwch chi’n dileu’r risg. Dilynwch y rheolau.”

Diolchodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd David Simpson, i bawb yn Sir Benfro sy’n dilyn y rheolau’n selog.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i chi,” meddai. “Rydych chi’n gwneud gwahaniaeth. Diolch.”

Ond, meddai, mae angen i ymddygiad rhai pobl newid.

“Ffoniwch eich ffrindiau a’ch teulu yn hytrach nag ymweld â nhw. Ewch i siopa’n llai aml.

“Dechreuwch a gorffennwch eich ymarfer corff o’ch cartref – peidiwch â gyrru i wneud ymarfer corff nac ymweld ag ardaloedd prydferth lleol. Byddan nhw yma i chi o hyd ar ôl dod allan o’r cyfnod clo.”

Ychwanegodd y Cyng. Simpson: “Mae eisoes yn gyfnod o straen enfawr i feddygon, nyrsys a staff gofal iechyd eraill yn Sir Benfro.

“Peidiwch â pheri y bydd angen gofal critigol ar rywun yn Ysbyty Llwynhelyg. Peidiwch â pheri mai chi fydd y rheswm pam bydd teulu’n colli anwylyn.

“Ni allwn or-bwysleisio’r neges hon. Arhoswch gartref.”

Mae neges y Cyngor yn cyd-fynd â neges Llywodraeth Cymru ac mae ei rheolau presennol dan Lefel Rhybudd 4 fel a ganlyn:

Ewch allan dim ond i:

·        Siopa am hanfodion

·        Gweithio, os na allwch weithio gartref

·        Ymarfer corff yn lleol – ond peidiwch â gyrru i wneud ymarfer corff

 

Ond cofiwch:

·        Gadw pellter o 2m

·        Golchi’ch dwylo

·        Gwisgo mwgwd, lle mae ei angen

 

https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-4-cwestiynau-cyffredin

·        Os ydych chi’n gwarchod, yn hunanynysu, neu mae angen ychydig o help arnoch, mae Hwb Cymunedol Cyngor Sir Penfro yma i chi. Gall staff helpu gyda siopa, casglu presgripsiynau, cael sgwrs gefnogol dros y ffôn, eich cyfeirio at sefydliadau defnyddiol eraill, a mwy.

Dywedodd y Cyng. Tessa Hodgson, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol: “Rydym yn deall ei bod yn gyfnod cythryblus i lawer o bobl ond mae fy neges yn syml: peidiwch â bod ofn gofyn am help.

“Sefydlwyd yr Hwb yn benodol i helpu pobl Sir Benfro drwy gydol y pandemig ac mae’r staff yn barod ac yn aros i wneud yr hyn y gallant i’ch cynorthwyo chi yn y cyfnod anodd hwn.”

I bobl sydd ar-lein, mae’r tudalennau gwe’n cynnwys ychydig wybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys cyfeiriadur o gymorth cymunedol: www.pembrokeshire.gov.uk/communityhub

Gallwch gysylltu â’r Hwb ar 01437 776301 neu drwy e-bostio communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk.

Ar hyn o bryd, oriau’r Hwb Cymunedol yw dydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm. 

 


ID: 7363, revised 19/01/2021