COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Arweinwyr y Cyngor yn trafod y diweddaraf am coronafeirws: Dydd Gwener 29 Mai

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Gwener, 29ain Mai, fel a ganlyn:

“Rwy’n sicr y bydd rhai ohonoch wedi clywed, neu wedi darllen, erbyn hyn y diweddariad yn gynharach heddiw gan Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â rheoliadau COVID-19.

“Gallaf gadarnhau y bydd swyddogion yr Awdurdod nawr yn adolygu’r diweddariad yn fanwl ac yn ystyried unrhyw effaith ar ein gwasanaethau a’r adferiad cyffredinol.

“Hoffwn dynnu sylw at y ffaith, er bod rhywfaint o lacio’r rheolau, bod gan bob un eto ran hollbwysig i chwarae wrth sicrhau nad yw’r pandemig yn lledaenu.

“Mae pawb wedi gweithio mor galed i wynebu’r storm hon ond mae angen i ni gofio nad ydym allan o berygl eto. Mae angen i ni oll ddal i gydweithio i sicrhau ein bod yn atal ymlediad y feirws.

“Rwy’n derbyn bod fy niweddariadau ar adegau’n ailadrodd y negeseuon allweddol. Mae hyn oherwydd fy mod eisiau sicrhau fod pawb ohonoch yn aros yn ddiogel. Fel y soniais yn fy niweddariadau eraill, mae’r pandemig hwn yn effeithio arnom i gyd - yn bersonol, yn ariannol ac yn emosiynol.

“Rwy’n gofidio’n fawr pan glywaf am effaith y pandemig hwn ledled ein sir. Ni all un ohonom ddweud ‘nid effeithiodd arnaf i’. Effeithiwyd ar bob un ohonom.

“Rwy’n meddwl y gallwn ddweud ein bod wedi cychwyn ar y daith i adferiad graddol ac mae’r ychydig o lacio a gyhoeddwyd heddiw’n dystiolaeth o’r llwybr y mae Cymru a Sir Benfro arno.

“Fodd bynnag, bydd ailadeiladu’n cymryd amser. Ni fydd mor syml â throi’r switsh. Mae angen i ni gynllunio ein hadferiad yn ofalus a meddwl pryd i ailagor cyfleusterau maes o law.

“Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi’i gwneud yn glir bod mannau prydferth a phoblogaidd gydag ymwelwyr yn aros ar gau.

 

“Yr wythnos yma rydym wedi ailagor ein Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu (WRC) ac mae’n dda gennyf allu dweud bod y broses hon wedi mynd yn dda iawn. Gwnaed llawer o gynllunio cyn i ni ailagor ein Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu ac fe dalodd hyn ar ei ganfed.

“Da iawn bawb dan sylw a diolch yn fawr i bawb sydd wedi defnyddio’r canolfannau yn ystod yr wythnos.

“Mae’r drefn archebu ar-lein yn boblogaidd iawn ac mae gennym gyfnodau ar gael y penwythnos hwn ym Marnawan Hermon a Thyddewi. Ar ben hynny, mae cyfnodau ar gael ymhob safle’r wythnos nesaf.

“Rwyf eisiau gorffen heddiw trwy ddymuno penwythnos hamddenol i chi oll a diolch eto i bawb ymhob rhan o’n cymuned ryfeddol am y cymorth ac ymdrechion parhaus a wnaethoch i gyd i fynd i’r afael â’r COVID-19.

 

“Cyhoeddwyd y datganiadau canlynol i’r wasg cysylltiedig â’r coronafeirws heddiw:

 

·         Cefnogi Elusen Sandy Bear:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cymorth-y-cyngor-i-waith-hanfodol-sandy-bear

 

·         Cyngor Ynghylch Rheoli Adeiladu:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cyngor-ynghylch-rheoli-adeiladu

 

·         Atgoffa Ynghylch Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/nodyn-atgoffa-canolfannau-ailgylchu-a-gwastraff

 

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n diweddaru ac ychwanegu at ei adnoddau’n rheolaidd. Chwiliwch i weld yr holl asedau yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/adnoddau-coronafeirws/   

 

“Hefyd, cadwch olwg ar ein hystafell newyddion yn:
https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

 

“Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://fy-nghyfrif.sir-benfro.gov.uk

“Cofiwch aros yn gryf, aros gartref ac aros yn ddiogel. Diolch.”

Cysylltiadau defnyddiol:

 

 

 

 


ID: 6495, revised 01/06/2020