COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Arweinydd y Cyngor yn trafod y diweddaraf am coronafeirws: Dydd Gwener Gorffennaf 31ain

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Gwener, 31ain Gorffennaf, fel a ganlyn:

“Dyma benwythnos arall ar ein gwarthaf - fel y mae Awst, prif fis gwyliau’r haf.

“Rydym yn disgwyl amser arbennig o brysur yn Sir Benfro gyda rhagolwg o dywydd braf yn ystod y diwrnod neu ddau nesaf gan ddenu mwy o ymwelwyr i’r sir.

“A, thra bo hyn yn newyddion da hirddisgwyliedig i’r economi lleol, fe ddaw heriau hefyd gyda nifer cynyddol o ymwelwyr a phobl leol yn mwynhau ein harfordir.

“Er fy mod mewn perygl o ailadrodd, rwyf yn annog pobl i gynllunio ymlaen llaw cyn mentro allan.

“Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf ers llacio’r cyfyngiadau, gadawyd mwy a mwy o sbwriel mewn mannau prydferth, cafwyd modurwyr yn parcio’n anystyriol a gwelwyd gwersylla gwyllt diawdurdod.

“Os bydd yr ymddygiad difeddwl hwn yn parhau – er bod hynny gan leiafrif o bobl – bydd yn cael effaith andwyol ar ein hamgylchedd ac yn digalonni’r cymunedau lle mae’n digwydd.

“Yn fy niweddariad diwethaf rhoddais fanylion y camau a gymrwn ni, fel yr awdurdod lleol, i ymladd toriadau rheolau fel cynyddu patrolau gorfodi a rhoi rhybuddion cosb i’r tramgwyddwyr.

“Fe fyddwn yn apelio at bawb yn ystod yr wythnosau a ddaw i ddefnyddio synnwyr cyffredin a pheidio â difetha ein sir hardd.

“Mwy o newydd calonogol i fusnesau yw y bydd tafarnau, bariau, tai bwyta a chaffis yn gallu ailagor dan do o ddydd Llun nesaf ymlaen. Ond cofiwch, dylid dal i gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol dan do ac yn yr awyr agored.

“Hoffwn hefyd atgoffa pobl mai cyhoeddiad o bwys yr wythnos yma oedd bod y rhai sy’n cael canlyniad prawf cadarnhaol am goronafeirws - neu sy’n dangos symptomau - nawr yn gorfod hunan-ynysu am o leiaf 10 diwrnod, yn hytrach na 7.

“Mae hyn yn berthnasol ymhob rhan o’r DU a daw wrth i weinidogion y Llywodraeth geisio osgoi ymchwydd yn y feirws.

“Hyd yn hyn, bu’r rhai’n dangos symptomau allweddol - peswch parhaol newydd, tymheredd uwch neu golli blas neu aroglau - yn gorfod hunan-ynysu am wythnos o leiaf.

“Wrth i’r sefyllfa wella’n araf, bydd y diweddariad hwn yn cael ei gyhoeddi bob dydd Gwener yn unig o’r wythnos nesaf ymlaen.

“Cyhoeddwyd y datganiadau canlynol i’r wasg cysylltiedig â’r coronafeirws ers fy niweddariad blaenorol ddydd Mawrth diwethaf:

 

·         Cyllid COVID-19 Ieuenctid:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/y-cyngor-ar-coleg-yn-derbyn-cyllid-covid-19-gan-y-gronfa-waddol-ieuenctid

 

·         Enillydd Llun ‘Bywyd Dan Glo’:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/enillydd-bywyd-yn-y-cyfnod-clo-rownd-naw

 

·         Cymhorthion Cadw Peltter Cymdeithasol:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/mesurau-dros-dro-a-gyflwynwyd-i-greu-gofod-ychwanegol

 

·         Arwyddion COVID-19 Ar Gael Am Ddim:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/atgoffa-covid-19-arwyddion-am-ddim-iw-lawrlwytho

 

·         Celfwaith yn Darlunio Caredigrwydd yn Ystod COVID-19:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/celfwaith-yn-olrhain-caredigrwydd-sir-benfro-drwy-pandemig-covid-19

 

·         Canllawiau Diogelwch ar gyfer Canolfannau Cymunedol:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/canllawiau-a-gyhoeddwyd-ar-gyfer-ail-agor-canolfannau-cymunedol-yn-ddiogel

 

·         Annog Ymwelwyr i Gynllunio o Flaen Llaw:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/annog-ymwelwyr-i-gynllunio-ymlaen-llaw-wrth-i-sir-benfro-baratoi-am-benwythnos-prysur-iawn

 

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n diweddaru ac ychwanegu at ei adnoddau’n rheolaidd. Chwiliwch i weld yr holl asedau yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/adnoddau-coronafeirws/   

 

“Hefyd, cadwch olwg ar ein hystafell newyddion yn:
https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

 

“Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://fy-nghyfrif.sir-benfro.gov.uk

 

“Cofiwch deithio’n ddiogel.”

 

Cysylltiadau defnyddiol:

 

 

 

 

 

 


ID: 6807, revised 03/08/2020