COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Blwyddyn Gyntaf Glan-yr-Afon/ The Riverside Wedi 'Rhagori ar yr Holl Ddisgwyliadau'

Gwnaed bron i 300,000 o ymweliadau â chanolfan ddiwylliannol flaenllaw Sir Benfro yn ystod ei blwyddyn gyntaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Derbyniodd Glan-yr-afon/The Riverside yn Hwlffordd 297, 294 o ymwelwyr yn y 12 mis yn dilyn ei lansio ym mis Rhagfyr 2018.

Mae’r ffigwr yn cyfateb i bron i 25,000 o ymweliadau bob mis.

Caiff y ganolfan ei rhedeg gan Gyngor Sir Penfro, ac mae’n cynnwys llyfrgell, gwasanaeth gwybodaeth i ymwelwyr, man chwarae a dysgu i blant, mannau astudio a siop goffi sy’n edrych dros yr afon.

Yn ogystal, mae’n cynnwys man arddangos pwrpasol, o ganlyniad i bartneriaeth rhwng y Cyngor a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae’r oriel wedi cynnal tair arddangosfa bwysig hyd yn hyn – yr arddangosfa ddiweddaraf yw Cymru a’r Môr – sydd i’w gweld ochr yn ochr ag arddangosfa led-barhaol Stori Sir Benfro.

Cymru A`r Mor

Dywedodd Mike Cavanagh, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliant, Hamdden, Twristiaeth a Chofrestru, fod y flwyddyn gyntaf wedi rhagori ar yr holl ddisgwyliadau.

“Ein targed cychwynnol oedd 200,000 o ymwelwyr y flwyddyn, felly mae’n wych ein bod wedi rhagori ar y nifer hwnnw 50 y cant,” meddai.

“Yn ystod y deuddeng mis agoriadol, benthyciwyd 123,000 o lyfrau, gan gynnwys mwy na 4,000 o lyfrau am iechyd a lles, cofrestrwyd 3,900 o aelodau newydd i’r llyfrgell, a chroesawyd llawer o bobl newydd drwy’r drws, yn ogystal â nifer o wynebau cyfarwydd.”

Y llyfrgell at Glan-yr-Afon

Ond dywedodd ei bod yn bwysig i edrych ar y stori y tu ôl i’r ffigyrau.

“Mae llyfrgelloedd a hybiau cymunedol fel Glan-yr-afon/The Riverside yn gwneud gwyrthiau i’n lles wrth ddarparu mannau diogel, croesawgar yng nghalon ein cymunedau, gan ddod â phobl ynghyd. Pryd bynnag y bydda’ i’n ymweld, mae’n hyfryd gweld yr amrywiaeth enfawr o bobl sy’n defnyddio’r cyfleuster ac yn elwa ohono. Pobl o bob cefndir, o bob oed a gallu.

“Rydym yn falch bod Glan-yr-afon/The Riverside wir wedi dod yn ‘ystafell fyw’ ein cymuned.”

Dywedodd y Cyng. Paul Miller, Aelod y Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, ei fod wrth ei fodd y bu’r flwyddyn gyntaf mor llwyddiannus.

Daeth cyllid i adeiladu'r cyfleuster o amryw o ffynonellau, gan gynnwys Cyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Wolfson, Sefydliad Foyle ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Tref Hwlffordd wedi rhoi pecyn cyllid pum mlynedd i sicrhau bod y llyfrgell yn gallu agor drwy gydol y flwyddyn ar brynhawn dydd Sadwrn, gan gofio mai ar fore dydd Sadwrn yn unig yr oedd y llyfrgell flaenorol ar agor.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sir-benfro.gov.uk/glan-yr-afon, tudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Benfro yn www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService, neu ffoniwch Glan-yr-afon ar 01437 775244.


ID: 6019, revised 12/02/2020