COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cadarnhawyd achos Covid-19

Mae achos o Covid-19 wedi’i gadarnhau yn Ysgol Greenhill, Dinbych-y-pysgod. 

Mae cysylltiadau’r disgybl dan sylw wedi cael eu gofyn i hunanynysu am 14 diwrnod.

Nid oes angen i rieni a gofalwyr gysylltu â’r ysgol i gael gwybod a effeithiwyd ar eu plentyn.

Mae Cyngor Sir Penfro, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithio gyda’r ysgol i sicrhau bod pob cam rhagofalus posibl yn cael ei gymryd i leihau’r risg o drosglwyddo’r feirws.

Mae rhieni/gwarcheidwaid wedi cael y cyngor canlynol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

Os bydd plentyn/rhiant/aelod o’r cartref yn datblygu symptomau COVID-19, dylai’r aelwyd gyfan hunanynysu ac archebu prawf i’r unigolyn sydd â’r symptomau. Nid oes angen profi’r aelwyd gyfan os nad ydynt yn symptomatig.

 

Symptomau COVID-19 yw:

 

·         peswch parhaus newydd

·         tymheredd uchel

·         colled neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

 

Archebu prawf COVID-19:

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn argymell prawf ar gyfer y rhai sydd â pheswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu golled neu newid yn yr ymdeimlad o flas neu arogl.

 

Os nad oes gan blentyn symptomau COVID-19 ond bod ganddo/ganddi symptomau tebyg i annwyd, fel trwyn yn rhedeg, nid oes angen prawf ac nid oes angen iddo ef/hi a chithau hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i’r ysgol os yw’n iach i wneud hynny.

 

Os oes angen prawf COVID-19, dylid trefnu hyn drwy Borth Archebu’r DU, https://gov.wales/apply-coronavirus-test neu drwy ffonio 119. Mae profion ar gael yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro neu drwy becyn profi cartref a gyflenwir ac a gesglir o’ch cartref. Mae’r prawf COVID-19 yn cael ei gynnal drwy swab o’r corn gwddf neu swab o’r corn gwddf a’r trwyn.

 

Hunanynysu

 

Mae’n hanfodol bod pobl sydd â symptomau COVID-19, neu sy’n rhannu cartref â rhywun sydd â symptomau, yn hunanynysu, hyd yn oed os yw eich symptomau’n rhai cymedrol. Er mwyn amddiffyn eraill, rhaid i chi beidio â mynychu’r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, gwaith, neu fynd i leoliadau fel meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

 

Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o’r adeg y dechreuodd ei symptomau. Gallant ddychwelyd i’r ysgol neu’r gwaith ar ôl 10 diwrnod os ydynt yn teimlo’n ddigon da i wneud hynny. Rhaid i ddisgybl barhau i fod yn ddi-dwymyn am o leiaf 48 awr.

 

Rhaid i unrhyw un yn y cartref, sydd ddim â symptomau Covid-19, hunanynysu am 14 diwrnod o’r adeg y dechreuodd y person cyntaf yn y cartref gael symptomau.

 

Os yw rhiant yn credu bod gan ei blentyn symptomau OND yn dewis peidio â’i roi drwy brawf, rhaid i bob aelod o’r aelwyd aros ar ei ben ei hun am 14 diwrnod o ddechrau’r symptomau.

 

Os cewch ganlyniad prawf cadarnhaol, bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi ac yn eich cynghori ymhellach.

 

 

Aelodau/cysylltiadau nad ydynt yn aelodau o’r aelwyd:

 

Os yw unigolyn wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn sy’n profi symptomau, dylai barhau fel arfer hyd nes bod yr unigolyn hwnnw’n cael canlyniad ei brawf. Os yw’r prawf yn gadarnhaol, bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â’r bobl hynny y nodwyd eu bod yn gysylltiadau ac yn rhoi cyngor yn unol â hynny.


ID: 6996, revised 02/10/2020