COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Camp Penally: Arweinydd y Cyngor yn ymateb

Yn gynharach yr wythnos hon, cafodd Cyngor Sir Penfro wybod bod y Swyddfa Gartref wedi dewis Gwersyll Penalun fel safle i ddarparu llety diogel yn unol â’i chyfrifoldeb statudol i ddarparu llety i geiswyr lloches anghenus.

Wrth ymateb heddiw, dywedodd Arweinydd y Cyngor, David Simpson: “Rwy’n ymwybodol bod llawer o drafod a phryder am y cyhoeddiad hwn.

“Rwyf am ei gwneud yn glir bod Cyngor Sir Penfro wedi cael ‘gwybod’ am y penderfyniad hwn gan y Swyddfa Gartref ac na chafodd unrhyw drafodaeth na dweud ar y mater.

“Roedd yn amlwg ar unwaith i ni fod gan benderfyniad y Swyddfa Gartref y potensial ar gyfer nifer o effeithiau a fydd yn effeithio ar ein cymuned leol.

“Felly, yr wythnos hon, rydym wedi bod yn gwneud gwaith brys i adolygu hyn er mwyn rhoi cymorth i’r gymuned, rhoi sicrwydd, a chefnogi asiantaethau partner.

“Mae’r Swyddfa Gartref yn cyfathrebu’n ffurfiol am y llety, ac ni allaf roi sylwadau ar faterion sy’n ymwneud â llety’r gwersyll.”

Dywedodd y Cynghorydd Simpson fod y Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi’r datganiad canlynol i’r wasg yn gynharach yr wythnos hon:

“Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, mae’r Llywodraeth yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid ar draws adrannau i sicrhau llety pellach ac mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cynnig defnydd o rai o’i safleoedd.

“Wrth ddefnyddio’r llety wrth gefn, rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau, gan gynnwys awdurdodau lleol a sefydliadau gorfodi’r gyfraith, drwy gydol y broses i sicrhau gwerth am arian a bod gan geiswyr lloches sy’n agored i niwed, a fyddai fel arall yn anghenus, lety addas tra bod eu hawliadau’n cael eu prosesu.”

Ychwanegodd yr Arweinydd: “Rwy’n deall bod pryderon ac ymholiadau o bob safbwynt gwahanol ar y mater hwn ac rwy’n pwysleisio eto nad yw’r Cyngor wedi bod yn rhan o’r penderfyniad i ddyrannu Gwersyll Penalun fel safle i ddarparu llety diogel i geiswyr lloches anghenus.

“Fodd bynnag, rydym bellach yn gweithio gyda’r Swyddfa Gartref a phartneriaid allweddol eraill i geisio rheoli effeithiau’r penderfyniad hwn.

“Rwy’n gwbl ymwybodol bod y penderfyniad hwn gan y Swyddfa Gartref yn arwain at bob math o sylwadau a chamau gweithredu sy’n ymwneud â’r safle. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n gysylltiedig i barchu ein cymuned leol.”


ID: 6948, revised 18/09/2020