COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Canllawiau Covid-19 wedi'u cyhoeddi i rieni

A hithau’n ail wythnos tymor yr Hydref, mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi canllawiau syml i rieni ynglŷn â beth i wneud os oes symptomau Covid-19 gan eu plentyn.

“Diolchwn i rieni am eu holl gefnogaeth dros y 18 mis diwethaf,” dywedodd Steven Richards-Downes, y Cyfarwyddwr Addysg.

“Gobeithiwn y bydd y canllawiau hyn yn eich cynorthwyo wrth i ni symud ymlaen trwy dymor yr hydref.” 

·         Unrhyw ddysgwr â symptomau - peswch cyson newydd, twymyn neu dymheredd uchel, neu golli’r synhwyrau arogli neu flasu, neu newid iddynt – dylai wneud prawf PCR a pharhau i hunanynysu hyd nes y cewch wybod beth yw canlyniad y prawf.

·         Newidiadau i ynysu: Nid yw’n ofynnol i’r rhai sydd dan 18 oed neu’r rhai sydd wedi cael eu brechu’n llawn, i hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos ac nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau.

·         Cawl prawf positif: Os yw eich plentyn yn cael prawf positif am Covid-19 gan ddefnyddio prawf PCR, bydd tîm Profi, Olrhain, Diogelu y GIG yn cysylltu â chi, gan ddefnyddio’r manylion a ddarparwyd pan archebwyd y prawf PCR. Byddant yn gofyn cwestiynau gyda’r bwriad o nodi cysylltiadau agos diweddar eich plentyn.

·         Cysylltiadau agos: Bydd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â’r cysylltiadau agos wedyn i ddarparu cyfarwyddiadau neu gyngor. Bydd cysylltiadau agos yn cael cynnig dau brawf PCR (ar ddiwrnodau 2 a 8) ynghyd â gwybodaeth a chyngor ar sut i leihau’r risgiau o ledaenu’r feirws ymlaen.

·         Os caiff eich plentyn ei nodi yn gysylltiad agos, bydd yn gallu mynychu’r ysgol o hyd oni bai ei fod yn datblygu symptomau ac y caiff ei gynghori fel arall gan y tîm Profi, Olrhain, Diogelu. Parhewch i roi gwybod i ni os yw eich plentyn yn cael prawf positif.

·         Camau nesaf: Rydym yn disgwyl y bydd achosion o COVID-19 ar draws ein cymuned dros yr wythnosau i ddod, ond nid yw hyn yn golygu bod COVID-19 yn lledaenu o fewn ysgolion. Parhewch i fod yn wyliadwrus am symptomau. Os nad ydych chi’n siŵr, archebwch brawf PCR i’ch plentyn yn https://www.gov.uk/get-coronavirus-test neu drwy ffonio 119.

“Rydym yn gwybod pa mor anodd y mae’r 18 mis diwethaf wedi bod, a’r aberthau y mae pob teulu wedi gorfod eu gwneud,” meddai Steven Richards-Downes.

“Diolch i chi am bopeth rydych wedi’i wneud i gefnogi eich plentyn a’n hysgolion. Diolch i chi am chwarae eich rhan.”


ID: 8166, revised 14/09/2021