COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Canmol Tîm yr Harbwr Wrth i Gwch Hwylio Suddo

Canmolwyd Harbwrfeistr Dinbych-y-pysgod a’i gynorthwy-ydd am eu cymorth i griw cwch hwylio oedd yn suddo dros y penwythnos.

Gweithiodd Chris Salisbury a’i gynorthwy-ydd, Jack Oliver, oriau maith mewn ymgais i achub y cwch ac atal digwyddiad llygru yn harbwr Dinbych-y-pysgod.

Roedd y Zest, gyda chriw o ddau o Glwb Hwylio Bae Caerdydd, ynghlwm wrth fur yr harbwr pan ddechreuodd suddo ar lanw bore Sadwrn.

“Pan ddaethom i’r fan ychydig cyn 8.30 roedd y cwch yn gollwng dŵr yn gyflym” eglurodd Chris. “Dechreusom dynnu’r 50 litr o danwydd, gosod pwmp achub a threfnu lleoli taclau llygredd olew.”

Yn anffodus roedd mwy o ddŵr yn gollwng i’r cwch nag a allai’r pwmp ei drin ac, yn fuan wedyn, roedd y Zest dan ddŵr, ar waethaf ymdrechion i wneud atgyweiriadau byrdymor.

Dychwelodd Chris a Jack yn hwyrach y noson honno i ddiogelu’r Zest a chynghori perchenogion cychod eraill i symud eu cychod.

Y diwrnod wedyn cysylltwyd â Dale Sailing a Davies Crane Hire ac, ar y dydd Llun, symudwyd y cwch hwylio ar fad a’i gludo i Neyland.

Diolchodd Ian Aitken o’r Barri, perchennog y Zest, iddynt am eu hymateb.

“Rwyf wedi dweud wrth Chris a Jack mor ddiolchgar yr wyf. Gwnaeth eu hymateb digyffro a’u gwaith caled ddiwrnod ofnadwy’n llawer gwell nag a allai fod.”

Roedd canmoliaeth hefyd gan Michael Williams, Cynghorydd Sir Dinbych-y-pysgod, ei hun yn aelod o gymuned forio’r dref.

Meddai’r Cynghorydd Williams: “Aethant o gwmpas eu gwaith mewn ffordd ganmoladwy gan atal yr hyn a allai fod wedi bod yn ddigwyddiad llygru sylweddol. Gwnaethant y cwch yn ddiogel hefyd a chynorthwyo’r perchenogion oedd wedi cael cryn ysgytiad.

“Aethant ymhell tu hwnt i’r hyn y gellid ei ddisgwyl ganddynt o fewn rheswm ac maent yn genhadon rhyfeddol dros harbwr Dinbych-y-pysgod a Chyngor Sir Penfro.”

Dywedodd Chris Salisbury ei fod yn ddiolchgar i Ben Sutcliffe, syrfëwr, Dale Sailing a Davies Crane Hire o Aberdaugleddau am eu hymateb cyflym.

Ychwanegodd: “Buom yn ffodus iawn erioed yn harbwr Dinbych-y-pysgod bod y gymuned leol, perchenogion cychod a’r RNLI bob amser yn cyd-dynnu ac yn barod i helpu unrhyw un mewn trafferthion.

Geiriad

Y cwch hwylio a suddodd yn harbwr Dinbych-y-pysgod.

 


ID: 5314, revised 12/06/2019