COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Canmoliaeth wrth i Lanhawyr Ifanc helpu i Sicrhau bod Ysgolion yn Ddiogel

Mae pobl ifanc yn helpu sicrhau bod holl ysgolion yn Sir Benfro cyrraedd y safonau diogelwch hylendid gofynnol ar gyfer COVID-19 wrth iddynt ailagor eu drysau i ddisgyblion.

Cyflogwyd rhyw 30 o bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed gan Gyngor Sir Penfro fel staff glanhau ychwanegol i gynorthwyo ysgolion gyda’r gwaith ychwanegol sy’n angenrheidiol i helpu cadw disgyblion yn ddiogel pan fyddant yn dychwelyd i addysg.

Gweithiodd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro yn gyflym gyda thimau eraill CSP i gynnull y fyddin fechan o lanhawyr cyn gynted ag y nodwyd bod angen cymorth glanhau ychwanegol, meddai Chris Powles, Rheolwr Tîm Ieuenctid.

“Effeithiwyd yn anghyfartal ar bobl ifanc yn y farchnad gyflogaeth yn ystod y pandemig, gyda mwyafrif y swyddi haf ar eu cyfer fel arfer yn y sectorau twristiaeth, hamdden a manwerthu heb fod ar gael oherwydd y cyfyngiadau,” meddai Chris.

“Trwy gysylltu ag ysgolion uwchradd, Coleg Sir Benfro, a thimau Gwasanaeth Allanol Ieuenctid a Cham Nesa, cysylltwyd yn uniongyrchol â phobl ifanc i roi cyfle iddynt ymgeisio am swyddi glanhau mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ledled y sir.

“Roedd yr ymateb yn ysgubol. Mae pobl ifanc wedi bod yn awyddus nid yn unig i sicrhau cyflogaeth ond hefyd i chwarae eu rhan wrth gefnogi cymunedau ymdopi â’r pandemig.”

Meddai Courtney Cramb, un o’r cyflogeion newydd: “Rwy’n caru bod myfyrwyr wedi cael y cyfle hwn yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn oherwydd bod llawer ohonom yn methu gweithio ond yn dal i orfod talu am bethau fel yswiriant car!

“Rwy’n credu hefyd y bydd yn brofiad da ac yn rhoi’r cyfle i ni helpu trwy roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned wrth ennill rhywfaint o arian.”

Ar hyn o bryd mae’r staff newydd yn mynd drwy wiriadau cyn cyflogi a hyfforddiant er mwyn iddynt allu dechrau eu contractau dros dro a dechrau ennill yr arian y credent na fyddent yn ei gael eleni.

“Roedd hon yn broses gyflym gyda’r ceisiadau am gymorth glanhau ychwanegol o ysgolion ond yn dod ar ôl iddynt allu asesu’r angen, wrth gynllunio ac asesu risg ar gyfer ailagor ar 29ain Mehefin,” meddai’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd y Cyngor.

“Rydym wrth ein boddau ein bod wedi rhoi cyfle i bobl ifanc fod yn rhan o weithlu CSP. Mae’n dangos gallu adrannau’r Cyngor i gydweithio wrth ymateb yn gyflym ac effeithiol ar yr un pryd â cheisio lleihau effaith y pandemig ar y bobl ifanc.”

 

 


ID: 6645, revised 01/07/2020