Ystafell Newyddion

Cannoedd O Fusnesau’r Sir  Hawl I Ryddhad Ardrethi

Fe all mwy na 500 o fusnesau bach a chanolig yn Sir Benfro wneud cais am ryddhad ardrethi o hyd at £2,500 diolch i gynllun newydd a gymeradwywyd gan gabinet Cyngor Sir Penfro ar ddydd Llun. 

Bydd y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Stryd Fawr estynedig ar gyfer 2019-20 yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a’i weinyddu gan Gyngor Sir Penfro. 

Ei nod yw rhoi cymorth penodol i fusnesau sy’n teimlo effaith yr ailbrisio annibynnol a thwf gwefannau. 

Mae’r Cyngor yn amcangyfrif y bydd gan 534 o fusnesau stryd fawr ac eiddo manwerthu fel siopau, tai bwyta, caffis a lleoedd yfed hawl i wneud cais. 

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, yr Aelod Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: 

"Mae'n amlwg i bawb bod y tirlun manwerthu, yn benodol, yn newid; ac nad oes amheuaeth bod angen adolygu'r trethi ar adeiladau manwerthu, a hynny wrth ystyried goruchafiaeth yr arfer o siopa ar-lein. 

"Fel gweinyddiaeth, rydym wedi ymrwymo i gefnogi economi Sir Benfro ymhob ffordd bosibl. Trwy gydweithio â'n partneriaid yn Llywodraeth Cymru, gallwn gynnig rhyddhad ardrethi o hyd at £2,500 i eiddo manwerthu sydd â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai. Mae hynny'n ychwanegol at y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach sydd ar gael ar gyfer busnesau sydd â gwerth ardrethol o £6,000 neu lai. 

"Nid yw’r rhyddhad ardrethi busnesau yn cynnig ateb hawdd, ac rydym wedi ymrwymo i wneud llawer mwy i gefnogi menter, a hynny trwy gyfrwng ein rhaglen datblygu economaidd uchelgeisiol. 

"Fodd bynnag, bydd y rhyddhad hwn yn darparu rhywfaint o gymorth uniongyrchol i fusnesau yn Sir Benfro." 

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, nid yw cynllun 2019-20 yn gyfyngedig i eiddo stryd fawr ond bydd yn cynnwys holl eiddo sy’n cyrraedd y meini prawf manwerthu ehangach. 

Bydd y cymorth hyd at £2,500 tuag at filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo manwerthu gyda gwerth ardrethol o £50,000 neu lai ar 1af Ebrill 2019 yn amodol ar derfynau Cymorth Gwladwriaethol. 

Bydd y rhai gyda gwerth ardrethol o £6,000 ac is yn cael Rhyddhad Treth Busnes Bach (SBRR). 

Am ragor o wybodaeth, gwelir https://www.sir-benfro.gov.uk/trethi-busnes/rhyddhad-ardrethir-stryd-fawr-wedii-ymestyn-ar-gyfer-201920 

Geiriad

Bydd cynllun rhyddhad ardrethi stryd fawr estynedig yn elwa mwy na 500 o fusnesau yn Sir Benfro.


ID: 5131, revised 11/04/2019