COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cefnogi cenhadaeth bydd wych i helpu Cymru i fod yn brif genedl ailgylchu’r byd yn yr wythnos ailgylchu hon

Cymru eisoes yw’r drydedd wlad orau yn y byd am ailgylchu ac mae Cenhadaeth Bydd Wych, sydd am i ni gyrraedd y brig, yn parhau yn ystod Wythnos Ailgylchu 2021 (20 i 26 Medi).

Mae ailgylchu’n chwarae rhan hanfodol wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ac mae’n beth syml y gall pawb ei wneud er mwyn helpu i gael effaith wirioneddol.

Yn swyddogol, Sir Benfro yw’r gorau yng Nghymru am ailgylchu, gyda 72% o wastraff y cartref yn cael ei ailgylchu rhwng Ebrill 2019 ac Ebrill 2020.

Ffactor pwysig yn y perfformiad hwn oedd cynllun newydd Sir Benfro ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd, a lansiwyd ym mis Tachwedd 2019.

Ac ailgylchu yw’r norm ar hyd a lled Cymru, gyda mwy na 92% ohonom yn ailgylchu’n rheolaidd fel rhan o’n harferion bob dydd.

Rydym ni’n ailgylchu plisg ffrwythau a llysiau, plisg wyau, bagiau te a gweddillion o’r plât i’n cadis bwyd; rydym ni’n ailgylchu o bob ystafell, gan gynnwys yr ystafell ymolchi a’r ystafell wely, ac rydym yn ailgylchu eitemau astrus fel erosolau gwag.

Fodd bynnag, nid yw gerllaw hanner ohonom o hyd yn ailgylchu popeth y gallwn ei ailgylchu, felly er mwyn i ni helpu Cymru i gyrraedd y brig, mae angen i ni wella’n hymdrechion ac ailgylchu mwy fyth.

Meddai’r Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Amgylchedd: “Dylem fod yn falch o’n hymdrechion i ailgylchu, ond mae mwy y gallwn ei wneud o hyd. Gwyddom fod ein cwsmeriaid yn poeni am amddiffyn yr amgylchedd a’u bod am wneud popeth yn eu gallu fel bod Cymru’n lanach ac yn wyrddach. Gyda’n gilydd, gallwn helpu Cymru i gyrraedd rhif un ac amddiffyn y blaned trwy ailgylchu mwy o’r pethau cywir, bob amser.”

I ddysgu rhagor am genhadaeth ‘Bydd Wych’, ewch i www.walesrecycles.org.uk, cadwch lygad am weithgarwch yr ymgyrch ar sianeli cymdeithasol Cymru yn Ailgylchu, neu ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio #WythnosAilgylchu a #ByddWychAilgylcha.

Syniadau da i roi Cymru ar y brig

·         Ailgylchu ein gwastraff bwyd yw un o’r ffyrdd rhwyddaf o roi hwb mawr i’n cyfradd ailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd, dim ots pa mor fach ydyw, yn eich cadi gwastraff bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu bob wythnos.

 

·         Nid yw ailgylchu’n stopio wrth ddrws y gegin; cofiwch ailgylchu o ystafelloedd eraill hefyd. Synnech chi faint o wastraff o’r ystafell ymolchi, fel poteli gwag siampŵ, cyflyrydd, sebon dwylo a gel cawod, a all gael ei ailgylchu.

 

·         Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod poteli dwr, caniau a phapur a chardbord yn gallu cael eu hailgylchu, ond cofiwch y gallwch hefyd ailgylchu eitemau mwy anarferol fel erosolau gwag. Ac, os nad ydych chi’n siŵr beth allwch ei ailgylchu ai peidio, ewch i Lleoliad Ailgylchu Cymru yn Ailgylchu.

 

·         Gwasgwch eich caniau, potiau, tybiau a blychau yn fach i arbed lle yn eich bag, bin, bocs neu gadi ailgylchu. Golchwch nhw’n sydyn wrth i chi olchi llestri cyn eu hailgylchu.

 

·         Er mwyn i Gymru gyrraedd rhif un, mae’n rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan. Mae hyn yn golygu lledaenu cenhadaeth ‘Bydd Wych’ ar y cyfryngau cymdeithasol trwy rannu eich lluniau a’ch awgrymiadau am ailgylchu gan ddefnyddio #ByddWychAilgylcha ac #WythnosAilgylchu.

I gael gwybod beth sy’n digwydd i’ch ailgylchu ac i ble y mae’n mynd, ewch i wefan

Fy Ailgylchu Cymru lle y cewch wybodaeth ddefnyddiol iawn.

 

Ffeithiau ailgylchu am Gymru:

·           Cymru yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu.

·           Yng Nghymru, rydyn ni’n ailgylchu 65% o’n gwastraff.

·           Mae 92% ohonom yn ailgylchwyr rheolaidd yng Nghymru.

·           Mae 84% yn credu bod eu hymdrechion ailgylchu’n werth chweil, wedi codi o 80% ym mis Mawrth 2020.

·           Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i ailgylchu 70% o’n gwastraff erbyn 2025 a bod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050.

·           I ddarganfod beth sy’n digwydd i’ch ailgylchu ac i ble mae’n mynd, gallwch fynd draw i wefan Fy Ailgylchu Cymru, sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol iawn.

 

Ailgylchu bwyd:

·         Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn helpu’n uniongyrchol gyda thaclo newid hinsawdd.

·         Mae’r rhan fwyaf o gynghorau yng Nghymru yn anfon eu gwastraff bwyd i gyfleuster prosesu arbennig ble caiff ei droi yn ynni adnewyddadwy.

·         Yr enw ar y broses o droi gwastraff bwyd yn ynni yw “treulio anaerobig”.

·         Mae POB cyngor yng Nghymru’n cynnig gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd lleol.

·         Mae 80% o bobl yng Nghymru yn ailgylchu eu gwastraff bwyd.

·         Gall ailgylchu 79 o fagiau te gynhyrchu digon o drydan i bweru sychwr gwallt am 10 munud.

·         Gall ailgylchu 1 croen banana greu digon o ynni i wefru 2 ffôn clyfar.

·         Gall llond cadi o wastraff bwyd gynhyrchu digon o drydan i bweru oergell am 18 awr.

Ailgylchu metel a gwydr:

·         Gellir ailgylchu gwydr a metel ill dau dro ar ôl tro heb i’w ansawdd ddirywio.

·         Defnyddir tua 95% yn llai o ynni i wneud eitemau gwydr a metel o ddeunyddiau eilgylch o’i gymharu â defnyddio deunyddiau ‘crai’.

·         Mae’r eitemau gwydr a metel y gellir eu hailgylchu o’r ystafell wely a’r ystafell ymolchi’n cynnwys poteli persawr/persawr eillio, diaroglydd, chwistrell gwallt ac erosolau gel eillio.

·         Mae ailgylchu 1 can diod gwag yn arbed digon o ynni i bweru cawod am fwy na 5 munud.

·         Gall ailgylchu 1 can erosol greu digon o ynni i bweru cawod am 8 munud.

·         Mae ailgylchu 1 botel win yn atal gwerth bron i 4,000 o geir o CO2 rhag mynd i’n hatmosffer.

Ailgylchu plastig:

·         Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o eitemau plastig a geir yn y cartref.

·         Mae’r poteli plastig y gellir eu hailgylchu o’r ystafell ymolchi’n cynnwys poteli sebon dwylo, sebon corff, siampŵ a chyflyrydd gwallt, poteli swigod bath a photeli hylif glanhau plastig.

·         Mae 85% o ddinasyddion Cymru’n ailgylchu eu poteli nwyddau ymolchi plastig. Mae 88% yn ailgylchu poteli diodydd plastig.

·         Mae’n cymryd 75% yn llai o ynni i wneud potel blastig o blastig eilgylch o’i gymharu â defnyddio deunyddiau ‘crai’.

·         Mae ailgylchu un botel hylif glanhau blastig yn arbed digon o ynni i wefru 6 iPad.

·         Mae ailgylchu un botel siampŵ/cyflyrydd gwallt yn cynhyrchu digon o ynni i ferwi  2 degell.

·         Mae ailgylchu tair potel ddŵr 500ml yn cynhyrchu digon o ynni i bweru sychwr gwallt am 10 munud.

Ailgylchu cardfwrdd a phapur:

·         Mae 86% o bobl Cymru’n ailgylchu eu cardfwrdd.

·         Mae’r cardfwrdd y gellir ei ailgylchu o’r ystafell ymolchi’n cynnwys bocsys past dannedd, bocsys nwyddau ymolchi a thiwbiau papur toiled.

·         Mae 1 tiwb papur toiled wedi’i ailgylchu’n arbed digon o ynni i wefru eich ffôn clyfar ddwywaith.

 


ID: 8176, revised 20/09/2021