Ystafell Newyddion

Ceisio Dinasyddion i fod yn aelodau o Bwyllgor Llywodraeth ac Archwilio'r Cyngor

Mae Cyngor Sir Penfro yn chwilio am ddau ddinesydd i fod yn Unigolion Lleyg ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Mae gwaith y pwyllgor yn cynnwys:

·       adolygu a chraffu ar faterion ariannol yr Awdurdod

·       gwneud adroddiadau ac argymhellion ynglŷn â materion ariannol yr Awdurdod

·       adolygu ac asesu trefniadau rheoli risg, rheolaeth fewnol, asesu perfformiad a llywodraethu corfforaethol yr Awdurdod

·       gwneud adroddiadau ac argymhellion i’r Cyngor neu’r Pwyllgor perthnasol ynglŷn â digonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny

·       yn ogystal â sawl swyddogaeth arall

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o werth y swyddogaeth Archwilio. Disgwylir iddynt hefyd ddangos ymrwymiad i werthoedd atebolrwydd, uniondeb, bod yn agored, annibyniaeth, tegwch a rheolaeth ariannol gadarn yn y sector cyhoeddus.

Ni all dinasyddion ddod yn Aelod Lleyg:

·       os ydynt yn aelod neu’n swyddog o unrhyw Awdurdod Lleol

·       os ydynt, yn ystod y cyfnod o 12 mis sy’n diweddu ar y dyddiad penodi, wedi bod yn aelod neu’n swyddog o unrhyw Awdurdod Lleol

·       os ydynt yn briod ag, neu’n bartner sifil i, aelod neu swyddog o unrhyw Awdurdod Lleol.

Bydd y penodiad yn cael ei wneud gan banel o bum unigolyn, yn cynnwys Cadeirydd Annibynnol, tri Aelod o’r Cyngor ac Aelod o Gyngor Cymuned. 

Bydd lwfans yn daladwy am fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Ionawr 2022. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

·       I gael disgrifiad llawn o’r rôl a phecyn ymgeisio, cysylltwch â

Jackie Thomas (rhif ffôn: 01437 776292) neu anfonwch neges e-bost at: JackieJ.Thomas@pembrokeshire.gov.uk


ID: 8456, revised 10/01/2022