COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Chwarae Am Ddim Yn Dod â Chrymych Ynghyd

Mae cynllun chwarae peilot, a sefydlwyd i ddiddanu pobl ifanc yng Nghrymych trwy gydol gwyliau'r haf, wedi bod yn llwyddiant.

Gan ddechrau ym mis Gorffennaf, cynhaliwyd sesiynau’r cynllun chwarae am ddwy awr bob prynhawn Mercher yng nghanolfan hamdden Crymych gan ddod â rhwng 50 a 100 o blant â'u rhieni ynghyd.

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys sesiynau celf a chrefft, chwarae meddal, sgiliau syrcas, cwrs antur, cystadlaethau gwisg ffansi a thostio malws melys o amgylch pwll tân awyr agored.

Trefnwyd y sesiynau mewn partneriaeth â Tai Wales and West, Swyddog Digonolrwydd Chwarae Cyngor Sir Benfro, Canolfan Hamdden Crymych, a Chysylltwyr Cymunedol PAVS wedi i deuluoedd yn yr ardal fynegi pryderon am y diffyg cyfleoedd chwarae i'w plant yn ystod gwyliau ysgol.

Roedd sesiynau Crymych yn llwyddiant gyda phlant a'u rhieni a  theuluoedd yn teithio o Hendy-gwyn ar Daf ac Aberteifi. Dywedodd y bobl ifanc a oedd yn bresennol eu bod wedi cael amser gwych ac eisiau mwy.

Yn ystod y sesiynau chwarae cafodd rhieni a gwarcheidwaid gyfle i roi eu hadborth ar ddarpariaeth chwarae yn yr ardal yn y dyfodol.

Y gobaith yw y bydd rhieni'n adeiladu ar y llwyddiant trwy wirfoddoli, a gweithio gyda'r asiantaethau partner, i gynnal mwy o ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Gan roi adborth, dywedodd un rhiant: “Mae wedi bod yn weithgaredd rheolaidd dros y gwyliau a hynny yn rhad ac am ddim ac yn gymaint o hwyl i mi fy hun a’r plant. Mae'r plant wedi edrych ymlaen at bob sesiwn.

Maen nhw wedi gallu chwarae'n greadigol, gwneud ffrindiau newydd, rhostio malws melys  a chael lle i redeg o gwmpas yn ddiogel. Rwy’n edrych ymlaen at wirfoddoli i gadw'r sesiynau hyn i fynd yng Nghrymych. "

Ysgrifennodd un arall: “Roedd yn braf gweld rhieni eraill, mynd allan o’r tŷ a chymdeithasu. Roedd y plant yn dysgu trwy chwarae a chreadigrwydd. ”

Dywedodd Cris Tomos, y Cynghorydd Sir dros Grymych ac Aelod Cabinet: “Roedd yn wych gweld cymaint o rieni a phlant yn cymryd rhan yn yr holl sesiynau chwarae rhad ac am ddim o weithgareddau haf.

“Roedd yn galonogol iawn gwrando ar rieni a oedd wir wedi gwerthfawrogi’r gwasanaeth dros wyliau’r haf ac sydd bellach yn awyddus i gadw’r momentwm i fynd trwy edrych ar ddigwyddiadau yn y dyfodol sy’n cael eu rhedeg gan y rhieni."

Ychwanegodd Rhiannon Ling, Swyddog Datblygu Cymunedol Tai Wales and West: “Fel darparwr tai rydym yn anelu at wneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl. Mae datblygu dull partneriaeth tuag at chwarae wedi ein galluogi i gynnig mwy o gyfleoedd yng Nghrymych.

“Rwyf wedi cael fy syfrdanu gan nifer y bobl sydd wedi mynychu bob wythnos a’u hymrwymiad i gynnal sesiynau o’r fath yn y dyfodol. Mae'r sesiynau hyn yn profi bod angen yn lleol am gyfleoedd chwarae a byddwn yn cefnogi'r gwirfoddolwyr i ddarparu sesiynau chwarae yn y dyfodol. ”

Ychwanegodd Damian Golden, swyddog Digonolrwydd Chwarae'r Cyngor: “Dyma'r tro cyntaf i ddull ‘grŵp tasg a gorffen’ cydweithredol gael ei ddefnyddio ac mae'r canlyniadau cadarnhaol yn sicrhau y bydd yn cael ei ddefnyddio eto.

“Dylai partneriaeth sy’n gweithio gyda’r teuluoedd nawr sicrhau y bydd cyfleoedd chwarae rheolaidd yn digwydd yn aml yng Nghrymych.”

Os hoffech drafod datblygu cyfleoedd chwarae yn eich ardal chi, cysylltwch â: Rhiannon Ling ar 07791 805 311. E-bost:   Rhiannon.ling@wwha.co.uk  <mailto:%20Rhiannon.ling@wwha.co.uk>  neu Damian Golden ar 01437 77 5868/07881 111718. E-bost:   damian.golden@pembrokeshire.gov.uk  <mailto:%20damian.golden@pembrokeshire.gov.uk>

 

 Penawdau

Samplu cebabs ffrwythau.

Tostio malws melys.

Trefnwyr gyda rhieni a phlant fu'n mynychu'r cynllun chwarae


ID: 5618, revised 09/09/2019