COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Coronafeirws: Diweddariad yr Arweinydd 19/03/20

Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi rhoi diweddariad pellach ar y Coronafeirws:

"Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r datblygiadau canlynol yn ein Sir heddiw (dydd Iau, 19 Mawrth):

·       bydd holl ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd Cyngor Sir Penfro yn cau am 3.15 pm yfory (dydd Gwener, 20 Mawrth) hyd nes yr hysbysir fel arall

·       peidiodd archifau ac astudiaethau lleol Sir Benfro â'i gwasanaeth rheng flaen am 5 pm ddoe (dydd Mercher, 18 Mawrth)

·       bydd Maenordy Scolton, ei hamgueddfa, ei hystafell de a'i chanolfan ymwelwyr hefyd yn cau am 3.15 pm yfory ond bydd y gerddi a'r mannau chwarae yn aros ar agor

·       mae Canolfan Arloesedd y Bont (BIC) yn Noc Penfro wedi cau ei drysau i'r cyhoedd o heddiw ymlaen

·       mae deiliaid tai yn cael eu hannog i beidio â rhoi hancesi sydd wedi eu defnyddio mewn bocsys ailgylchu papur er mwyn helpu i amddiffyn staff Cyngor Sir Penfro.

"Rwyf hefyd yn falch o gyhoeddi ein bod wedi sefydlu cynllun lle bydd plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cael brecwast, cinio a byrbryd bob dydd. Am ragor o wybodaeth ar y cynllun cliciwch ar: www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws 

"Y diweddariadau mwy cyffredinol rwyf am dynnu sylw atynt heddiw yw:

·       lle y bo'n bosibl, mae ein staff mewn swyddfeydd bellach wedi cael eu hadleoli i weithio gartref gan ddefnyddio'r hyn a elwir yn ddulliau 'gweithio ystwyth'. Roedd gennym drefniadau ar waith eisoes i hwyluso hyn ac mae'n gweithio'n dda ar hyn o bryd. Yr ydym hefyd yn sefydlu ystafell bost ddigidol dros dro i sicrhau bod pob gwasanaeth yn gallu cael gafael ar a delio â’r post o bell

·       Rydym yn ystyried ar frys - fel rhan o waith cynllunio parhad busnes - y posibilrwydd o adleoli staff addas i liniaru effeithiau posibl llai o staff ar wasanaethau critigol

 

·       mae Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a throsedd - 7 Mai 2020 -wedi eu gohirio

·       o'r wythnos nesaf ymlaen bydd ysgolion yn helpu i gefnogi'r rheini sydd â'r angen mwyaf gan gynnwys pobl sy'n ymwneud â'r ymateb uniongyrchol i achosion coronafeirws. Rydym yn aros am ganllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru ac yn bwydo hyn i mewn i'n cynllunio ein hunain

·       o heddiw ymlaen, bydd mynediad i Neuadd y Sir drwy'r brif dderbynfa yn gyfyngedig. Bydd drysau'r brif fynedfa a'r rhai yng nghefn y dderbynfa (ger yr afon) yn cael eu cloi. Bydd aelodau'r cyhoedd yn cael eu cyfeirio at dderbynfa Adain y Gogledd.

Yn olaf, y prynhawn yma cynhaliom gyfarfod ymgynghorol gyda'n Hundebau Llafur. Roedd y cyfarfod yn gadarnhaol iawn ac ymrwymodd pawb i fod mor hyblyg â phosibl yn ein hymateb i’r Coronafeirws.

Dolenni defnyddiol:


ID: 6168, revised 20/03/2020