COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Coronafeirws: sut i gael gafael ar help neu wirfoddoli i helpu eraill

Mae un man i gael gwybod sut i gael cymorth neu wirfoddoli i helpu eraill yn ystod y pandemig coronafeirws wedi dechrau.

 Daeth Canolbwynt Cydgysylltu Cymunedol (https://www.pembrokeshire.gov.uk/coronavirus-covid-19-community-information/community-hu)b yn weithredol ddydd Llun, gyda staff allweddol o Gyngor Sir Penfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a Delta Wellbeing.

 Ar y wefan – fydd yn dal i gael ei diweddaru – mae gwybodaeth i’r rhai sydd angen cymorth, y rhai sydd eisiau gwirfoddoli a chysylltiadau â grwpiau cymorth coronafeirws cymunedol.

 Mae modd cysylltu â’r Canolbwynt hefyd ar 01437 776301 neu trwy e-bostio communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk

 Mae’r Canolbwynt eisoes wedi dechrau derbyn ymholiadau gan bobl sy’n hunan-ynysu ac sydd angen cymorth.

 Mae hynny wedi cynnwys cymorth gyda phethau fel siopa, presgripsiynau a phensiynau, yn ogystal â phobl sydd wedi colli eu mathau arferol o gysylltiad emosiynol a chymdeithasol.

 Mae tîm y Canolbwynt wedi gallu cynorthwyo gyda rhoi manylion siopau a masnachwyr lleol sy’n gwneud cludo bwyd, cysylltu pobl â’u grŵp / rhwydwaith cymorth cymunedol lleol, cyfeirio at gymorth y sector gwirfoddol fel MIND ac Age Cymru, yn ogystal â bod yn rhywun pwysig i wrando.

 Mae CSP yn gweithio ochr yn ochr â Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro i nodi’r grwpiau a rhwydweithiau sy’n datblygu a meithrin cysylltiadau dibynadwy fel bod y Canolbwynt yn gallu cyfeirio pobl yn hyderus y byddant yn cael cymorth i aros yn fyw ac iach yn eu cartrefi.

 Canmolodd y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y rhai sydd wedi gweithio’n ddiflino i agor y Canolbwynt.

 “Mae hon wedi bod yn ymdrech anghredadwy gan bawb dan sylw yn ystod sefyllfa sy’n symud ac yn newid yn gyflym ac rwy’n diolch i bob un ohonynt” meddai’r Cynghorydd Simpson.

 “Mae’n wirioneddol galonogol gweld grwpiau cymunedol yn codi o ddim i helpu yn eu hardal eu hunain a’n swyddogion a phartneriaid yn gweithio gyda nhw i gydgysylltu ymateb.

 “Y pandemig coronafeirws yw’r her fwyaf a wynebodd llawer ohonom erioed. Ond, trwy weithio gyda’n gilydd, gallwn leihau’r baich ar rai o’r rheiny sy’n wynebu’r anawsterau mwyaf.”

 Ar hyn o bryd, oriau gwaith y Canolbwynt yw 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ond bydd y rhain yn cael eu hadolygu i ateb y galw ac ymateb yn amserol.

 Bydd unrhyw alwadau neu e-byst sy’n dod i Ganolfan Gysylltu’r Cyngor Sir yn cael eu trosglwyddo i’r Canolbwynt.

 

Mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro hefyd yn datblygu canllawiau ar gyfer grwpiau cymorth a gwirfoddolwyr gyda rhai materion ymarferol fel:

  • Diogelu a gwiriadau DBS
  • Dull adnabod gwirfoddolwyr
  • Trin arian parod
  • Cyhoeddusrwydd
  • Cydymffurfio â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus

Caiff y canllawiau hyn eu cyhoeddi pan fyddant ar gael.

Mae’r Canolbwynt yn hyrwyddo defnyddio’r hashnod #sirbenfrogaredig i ledaenu neges y gwaith da sy’n cael ei wneud yn y sir.

Mae’r Canolbwynt Cydgysylltu Cymunedol i’w gael yn https://www.pembrokeshire.gov.uk/coronavirus-covid-19-community-information/community-hub

Mae diweddariadau ar sefyllfa’r coronafeirws yn Sir Benfro yn https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-ar-y-coronafeirws


ID: 6211, revised 26/03/2020