Ystafell Newyddion

Croesawu Cyllid Newydd ar gyfer Cynllun Adfywio Penfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn falch o gyhoeddi llwyddiant ei gais i Gronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU ar gyfer ei brosiect adfywio yng Nghei’r De ym Mhenfro.

Bydd dyfarniad Cronfa Codi’r Gwastad gwerth £4.1miliwn yn galluogi’r Cyngor i ddatblygu cam 2 cynlluniau Cei’r De.

“Mae’r cyhoeddiad wedi rhoi cyfle rydyn ni’n ei groesawu ar gyfer diweddariad o gynnydd cam 1, a rhannu ein cynlluniau ar gyfer cam 2 y prosiect,” meddai Rachel Moxey, Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio.

Fel rhan o’i waith adfywio ehangach ar draws Sir Benfro, dechreuodd y Cyngor Sir raglen uchelgeisiol yn gynharach eleni i ailddatblygu safle hanesyddol ac amlwg Cei’r De ar bwys Castell Penfro.

Mae’r gwaith yn cynnwys adfer ac ailddefnyddio tri adeilad rhestredig Gradd II adfeiliedig ar y safle, yn ogystal â gwella’r amgylchedd amgylchynol a gwella mynediad rhwng canol y dref, y castell a glan y dŵr.

Nod cam cyntaf y gwaith yw creu atyniad newydd sy’n dathlu etifeddiaeth y dref fel man geni llinach y Tuduriaid. Bydd yr ail gam yn darparu hwb cymunedol newydd ar gyfer gofal cymdeithasol, addysg barhaus a chyflogaeth a gefnogir. Gyda’i gilydd, bydd y datblygiadau’n darparu cymysgedd amrywiol a chynaliadwy a defnyddiau newydd yn y dref.

Cam 1:

Mae cam cyntaf y gwaith yn digwydd yn rhif 4, 5 a 6 Castle Terrace (y ffordd rhwng Castell Penfro a’r gyffordd i Main Street).

Bydd y cynllun yn darparu:

·    caffi, llyfrgell a chanolfan ymwelwyr Harri Tudur

·    tirlunio’r gerddi ‘tir bwrdais’ canoloesol i ddarparu ardaloedd tawel a llonydd yng nghanol hanesyddol y dref

·    gwelliannau mawr i’r ardal gyhoeddus

 

“Nid oeddem o dan unrhyw gamargraff bod hwn yn gynllun cymhleth iawn, ac mae hynny’n wir yn aml gyda phrosiectau o’r fath, ac mae nifer o faterion heriol wedi codi wrth i’r gwaith paratoi barhau,” meddai Steve Jardine, Rheolwr Adfywio.

Mae’r problemau wedi cynnwys to yn cwympo, a chlirio malurion wedi’u halogi, darparu cynalydion ychwanegol i’r strwythur presennol, a dylunio ar gyfer gwaith dymchwel ychwanegol a amlygwyd yn ystod y cam galluogi.

Mae’r gwaith diweddar wedi cynnwys darparu system ddiogelu at seleri canoloesol cromennog Rhif 4 Castle Terrace, a chryfhau’r adeilad ar lefel islawr, i ganiatáu ar gyfer ardal weithio fwy diogel yn nhraean tu blaen yr adeilad.

Bydd y cam nesaf yn ceisio gwneud yr adeilad yn fwy diogel, er mwyn caniatáu gwaith ymchwilio ac arolygu pellach i orffen dyluniad y cynllun adfywio. Bydd hyn yn cynnwys gosod sgaffaldau i gynnal y talwyneb tu blaen yn ystod y gwaith o ddymchwel rhai o’r waliau.

Bydd amserlen ddiwygiedig yn dangos y bydd y gwaith dymchwel ac ailadeiladu yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Awst y flwyddyn nesaf, a bydd gwaith adeiladu’r ganolfan dreftadaeth, caffi a llyfrgell newydd yn dilyn yn syth, gyda’r bwriad o’i gwblhau erbyn dechrau 2024.

Yn gyffredin â nifer o gynlluniau eraill sy’n digwydd ar hyn o bryd, mae Brexit ac effaith anrhagweledig Covid wedi creu goblygiadau ariannol ac amser ar gyfer y prosiect. Er hynny, mae’r Cyngor yn ymroddedig i aros ar y llwybr cywir i gyflwyno ar y cynllun cyffredinol fel elfen hanfodol o’i strategaeth i roi bywyd newydd i drefi Sir Benfro. 

Mae cam 1 y cynllun wedi elwa ar gyllid ‘Trawsnewid Trefi’ Llywodraeth Cymru, a buddsoddiad gan Gyngor Sir Penfro.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: “Mae addasu at ddibenion gwahanol a thrawsnewid ein canol trefi allweddol yn un o elfennau craidd ein strategaeth datblygu economaidd. Rydym yn ymroddedig i drawsnewid y safle cyfan i fod yn ddatblygiad deniadol, cynaliadwy a ffyniannus, y bydd Penfro a Sir Benfro yn falch iawn ohono.”

Cam 2:

Mae ail gam y datblygiad yn cynnwys cwblhau cynllun adfywio Cei’r De, a bydd yn canolbwyntio ar rif 7 ac 8 Northgate Street. Bydd yn darparu:

·    hwb cymunedol dros dri llawr, gan gynnwys gwasanaeth dydd ar gyfer pobl hŷn, gofod ar gyfer y cyfryngau digidol, gweithgareddau celf a chrefft treftadaeth, ac ardaloedd dysgu a sgiliau i gefnogi byw’n annibynnol ar gyfer pobl o bob oed.

·    gwelliannau amgylcheddol, gan gynnwys adfer yr adeilad rhestredig Gradd II, gardd suddedig newydd a gwelliannau i’r man parcio yng Nghei’r De

·    mynediad gwell rhwng canolfan ymwelwyr Harri Tudur a glan y dŵr

Byddai’r datblygiad yn galluogi cyfuno gofal cymdeithasol oedolion yn ne Sir Benfro, gan ddarparu model gwasanaeth gofal dydd modern, wedi’i integreiddio’n well, a mwy cynaliadwy, yng nghanol y dref, ac yn arwain at arbedion i’r sector cyhoeddus trwy gau cyfleusterau presennol o ansawdd is.

Bydd hefyd yn cefnogi cyfleoedd cyflogaeth, a fydd yn cael eu hintegreiddio yng ngweithrediad y cyfleuster newydd.

Dywedodd Jason Bennett, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion: "Mae'r prosiect arloesol hwn yn cynrychioli ein huchelgais i foderneiddio gofal cymdeithasol trwy gynnig gwasanaethau cynhwysol yng nghanol ein cymunedau, gan helpu pobl a theuluoedd i gadw mewn cysylltiad â'u hardal leol."

Dywedodd y Cynghorydd Tessa Hodgson, Aelod y Cabinet ar gyfer Gofal Cymdeithasol, ei bod hi’n ‘wych gweld y buddsoddiad sylweddol hwn ym Mhenfro’. 

“Mae Cei’r De yn gynllun arloesol iawn sydd wedi cael ei ddylunio i fod o fudd i holl aelodau’r gymuned ac mae’n ganlyniad uchelgais a brwdfrydedd y Cabinet a gwaith caled a gweledigaeth y timau adfywio a gofal cymdeithasol yng Nghyngor Sir Penfro,” meddai.

Ychwanegodd y Cynghorydd Aaron Carey, Cynghorydd Sir ar gyfer Penfro - Santes Fair De, sy’n cynnwys safle Cei’r De: “Trwy gyflwyno cynnig ychwanegol i’r dref, gallwn ni symud tuag at ein llawn botensial a chynnig rhesymau i bobl, lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd, i aros yn ein tref hardd yn hwy.”


ID: 8399, revised 03/12/2021