COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn agored i geisiadau yn Sir Benfro

Gellir bellach cyflwyno ceisiadau i Gronfa Adnewyddu Cymunedol newydd y DU ar gyfer prosiectau sydd ar waith yn Sir Benfro.

Cyhoeddodd Rishi Sunak, Canghellor y Trysorlys, y gronfa wrth gyflwyno'r gyllideb genedlaethol fis diwethaf, a chaiff ei gweinyddu ar lefel genedlaethol gan y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, ac ar lefel leol gan awdurdodau lleol. 

Agorodd y gronfa i geisiadau ar gyfer prosiectau yn Sir Benfro heddiw, sef dydd Iau 1 Ebrill.

Nod y gronfa yw cefnogi'r bobl a chymunedau y mae'r angen mwyaf arnynt ledled y DU , gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol.

Bydd amrediad o ymgeiswyr prosiect yn gallu cyflwyno ceisiadau i'r cyngor, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sefydliadau'r sector gwirfoddol a'r sector cymunedol.  Caiff y ceisiadau gorau eu hanfon at y weinyddiaeth i'w harfarnu, yn y gobaith y cânt eu cymeradwyo.

Bydd y gronfa'n cefnogi prosiectau sy'n hybu buddsoddiad mewn sgiliau, busnesau lleol, neu gymunedau a lleoedd sy'n cefnogi pobl wrth iddynt chwilio am waith.

Mae'r dogfennau cais ar gael ar wefan y cyngor yn https://www.sir-benfro.gov.uk/cronfa-adfywio-cymunedol-y-du, a dylid eu darllen yn ofalus. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7am ar ddydd Mawrth, 4 Mai 2021.

Rhaid cwblhau ceisiadau ar ffurf electronig a'u cyflwyno i ukcrf@pembrokeshire.gov.uk.

Bydd pob awdurdod lleol yn gallu cyflwyno rhestr fer o geisiadau â blaenoriaeth o'i ardal hyd at uchafswm gwerth £3 miliwn ar gyfer 2021/22 yn unig.

Bydd yn rhaid i'r cyngor sir gyflwyno'r rhestr derfynol o geisiadau â blaenoriaeth i'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol erbyn 18 Mehefin a bydd y weinyddiaeth yn cyhoeddi'r penderfyniadau cyllido tuag at ddiwedd mis Gorffennaf.

Dogfennau Cymraeg: https://www.sir-benfro.gov.uk/cronfa-adfywio-cymunedol-y-du

 


ID: 7669, revised 01/04/2021