COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Crynodeb o newidiadau Covid i fesuriadau a gwybodaeth

Mae Cyngor Sir Penfro yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus yn dilyn y newidiadau pwysig i fesurau Covid-19 a gwybodaeth am y rhaglen frechu.

Er mwyn sicrhau bod ein cymunedau'n ymwybodol, dyma grynodeb o'r hyn sydd angen i chi ei wybod:

 

Pàs COVID y GIG:

O 11 Hydref, bydd rhaid i chi ddefnyddio PàsCOVID y GIG i ddangos eich bod wedi eich brechu’n llawn neu wedi profi’n negyddol (trwy gymryd prawf llif unffordd COVID 48 awr cyn y digwyddiad neu cyn mynychu’r lleoliad) i fynychu digwyddiadau mawr, clybiau nos a lleoliadau tebyg eraill.

Gallwch gael eich PàsCOVID y GIG yn: https://covid-status.service.nhsx.nhs.uk/.

Bydd angen i chi gofrestru gyda’r GIG cyn cael mynediad i’ch pàs, felly cofiwch hyn cyn eich bod chi’n bwriadu mynychu unrhyw ddigwyddiad.

Mae mwy o wybodaeth i fusnesau am y gofynion ar gyfer PàsCovid y GIG i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/cardiau-gweithredu-mesurau-rhesymol-ar-gyfer-busnesau-sefydliadau-coronafeirws

 

Profion COVID-19 ar gyfer plant a phobl ifanc ac ar gyfer staff sy’n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig:

O ddydd Llun 11 Hydref, dylai staff mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau, a dysgwyr sydd o dan 18 oed yn yr ysgol uwchradd a’r coleg sydd ag aelod o’r cartref sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 gael prawf llif unffordd bob dydd am saith diwrnod, yn ychwanegol at brawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Dylai hyn ddechrau ar y diwrnod y cadarnheir bod cyswllt yn y cartref wedi cael prawf llif unffordd neu brawf PCR positif.

 

Profi plant o dan 5 oed:

Nid yw bellach yn cael ei argymell bod plant o dan 5 oed heb symptomau yn cael profion COVID-19.

Os bydd gan blant o dan 5 oed symptomau, nid yw Llywodraeth Cymru yn argymell profion fel mater o drefn oni fydd y meddyg teulu yn argymell fel arall, neu oni fydd y rhieni o’r farn bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er budd gorau’r plentyn.

 

Brechiadau atgyfnerthu:

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn gwahodd y rhai sy’n gymwys i gael brechiad atgyfnerthu i fynychu Canolfan Brechu Torfol pan fydd eu tro h.y. y rhai a gafodd yr ail ddos o’r brechiad fwy na chwe mis yn ôl. Efallai eich bod wedi cael apwyntiad yn un o ganolfannau brechu torfol BIPHDd sy’n bellach i ffwrdd ond gallwch fynychu eich canolfan agosaf ar amser sy’n gyfleus i chi. Nid oes angen i chi gysylltu â BIPHDd ymlaen llaw. Dewch â’ch llythyr apwyntiad gyda chi pan fyddwch chi’n mynychu.

 

Brechiadau ar gyfer plant 12-15 oed:

Mae plant 12-15 oed yn Sir Benfro yn dechrau derbyn gwahoddiad i fynychu Canolfan Brechu Torfol gan BIPHDd pan fydd eu tro.

Efallai eich bod wedi cael apwyntiad yn un o ganolfannau brechu torfol BIPHDd sy’n bellach i ffwrdd ond gallwch fynychu eich canolfan agosaf ar amser sy’n gyfleus i chi.

Nid oes angen i chi gysylltu â BIPHDd ymlaen llaw. Dewch â’ch llythyr apwyntiad gyda chi pan fyddwch chi’n mynychu.

 

Heb gael eich brechiad eto?

Efallai eich bod wedi gwrthod y brechiad o’r blaen ond ers hynny rydych chi wedi newid eich meddwl - mae amser i gael eich brechu o hyd. Mae clinigau galw i mewn ar agor o hyd ym mhob Canolfan Brechu Torfol i bawb 16 oed a throsodd sydd angen y dos cyntaf neu’r ail ddos.

 

Dewch o hyd i’ch canolfan agosaf yma: <https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/rhaglen-frechu-covid-19/canolfannau-brechu-torfol/

Nid yw COVID-19 wedi diflannu ac mae angen i ni gyd barhau i chwarae ein rhan i gadw Sir Benfro a’n gilydd yn ddiogel.

 


ID: 8260, revised 13/10/2021