COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyfarfod Rhithwir i Fynd i'r Afael â Chwestiynau Ynghylch Gwersyll Penalun

Bydd cyfarfod ‘ymgysylltu â’r gymuned’ rhithwir yn cael ei gynnal er mwyn ateb cwestiynau preswylwyr ynghylch defnyddio gwersyll Penalun fel cyfleuster asesu cychwynnol ar gyfer ceiswyr lloches.

Mae Cyngor Sir Penfro yn trefnu’r digwyddiad ar-lein i’w ffrydio’n fyw ddydd Mercher, 7 Hydref am hanner dydd.

Mae’r Swyddfa Gartref ac asiantaethau eraill wedi cael eu gwahodd i fod yn bresennol, gydag Arweinydd y Cyngor, David Simpson, yn annog cynrychiolwyr partner allweddol i gymryd rhan ac i fynd i’r afael ag unrhyw faterion a godir.

Dywedodd: “Mae’r diffyg cyfathrebu cychwynnol gan y Swyddfa Gartref wedi golygu nad ydyn ni wedi cael unrhyw ffordd o allu lleddfu ofnau ac ateb y cwestiynau a godir gan breswylwyr.

“Mae hwn yn gyfle perffaith i’r holl asiantaethau dan sylw ddod at ei gilydd i ddisgrifio’r cymorth y maen nhw’n ei roi a’r camau y maen nhw’n eu cymryd i fynd i’r afael â phryderon, a hynny mewn lleoliad priodol.

"Bydd hefyd yn caniatáu mynd i'r afael â’r dyfalu ynghylch y trefniant - mae peth o’r dyfalu wedi bod yn ddi-fudd iawn ac, o bosibl, yn niweidiol i'n cymuned."

Rhaid cyflwyno cwestiynau drwy e-bost ar: penally@pembrokeshire.gov.uk cyn hanner dydd ddydd Mawrth, 6 Hydref.

Yna, bydd y panel yn trafod y themâu a godir gan breswylwyr yn hytrach na phob cwestiwn yn cael ei holi’n unigol.

Gellir gwrthod ymholiadau os ystyrir eu bod yn ddifenwol, yn wirion neu’n sarhaus.

Bydd aelodau o’r cyhoedd yn gallu gwylio’r cyfarfod drwy ymweld â: https://pembrokeshire.public-i.tv/core/portal/home


ID: 6998, revised 06/10/2020