COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cyfle cyffrous i Swyddogion Llesiant Cymunedol yn Sir Benfro

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Sir Benfro am Swyddogion Llesiant Cymunedol i helpu i gyflwyno gwasanaeth llesiant rhagweithiol a rhanbarthol newydd.

Mae sawl swydd wag ar gael i unigolion arloesol, hyblyg a llawn cymhelliant i ragori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm Llesiant Delta er mwyn cyflwyno’r model newydd cyffrous hwn o wasanaeth Gofal wedi’i Alluogi gan Dechnoleg (TEC) rhagweithiol fel rhan o brosiect Cronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru.

Bydd y swyddi’n cael eu cynnal yn Sir Benfro gan un o dri sefydliad partner; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yng Nghyfarwyddiaeth Gymunedol Sir Benfro; Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), yn nhîm y Cysylltwyr Cymunedol; a’r Groes Goch Brydeinig, yn nhîm Gweithwyr Achos PIVOT.

Dywedodd y Cynghorydd Tessa Hodgson, Aelod Cabinet Cyngor Sir Benfro dros Wasanaethau Cymdeithasol: “Mae’r swyddi hyn yn allweddol i ddatblygiad ein harlwy Gofal Rhagweithiol wedi’i Alluogi gan Dechnoleg yn Sir Benfro. Rydym wrth ein boddau o allu cynnig sawl swydd wag i’n helpu ni i gyflwyno’r gwasanaeth newydd sbon, cyffrous ac arloesol hwn ochr yn ochr â’n partneriaid.

“O ran y swyddi eu hunain, byddai ymwybyddiaeth o’r materion sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu ddiamddiffyn yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol, maes iechyd a’r trydydd sector. Dylai ymgeiswyr hefyd allu cyfathrebu’n effeithiol gydag ystod eang o bobl a darparu gwasanaeth gwych dros y ffôn ac yn bersonol i gwsmeriaid.

“Byddai rhaglen o hyfforddiant cynefino cynhwysfawr yn cael ei chynnig wedi i chi ymuno â ni a rhoddir hyfforddiant parhaus i gefnogi’ch datblygiad. Anogwn unrhyw un sy’n teimlo bod ganddynt y sgiliau hyn, ynghyd â dymuniad i wneud gwahaniaeth, i wneud cais nawr.”

Cynigia Gwasanaeth Llesiant Delta wasanaeth trafod galwadau/cyswllt amlswyddogaeth 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos ar draws de orllewin Cymru. Mae ar gael i bobl sy’n defnyddio larymau cymdeithasol, ac mae’n delio hefyd â galwadau argyfwng y tu allan i oriau gwaith i wasanaethau’r cyngor ac yn bwynt cyswllt cyntaf i ofal cymdeithasol i oedolion yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt. 

Yn unol â model y gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau lles rhagweithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth yn eu cartref eu hunain neu mewn lleoliadau cymunedol, gyda chymorth ac adolygiad dilyn i fyny fel y bo’n briodol. Byddwch yn aelod allweddol o Dîm Sir Benfro yn darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth mewn perthynas â gwasanaethau cymunedol i aelodau’r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd a rhanddeiliaid eraill sydd angen cymorth.

Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi lles yw Dydd Gwener, 6 Rhagfyr gyda chyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher 11, Dydd Iau 12 a dydd Gwener 13 Rhagfyr. I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Carla Dix, Rheolwr Strategaeth Atal TEC Llesiant Delta, ar 0300 333 2222 neu ewch i http://www.deltawellbeing.org.uk/jobs-and-careers/


ID: 5842, revised 02/12/2019