COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyfle i glybiau chwaraeon lleol gael cyllid

Mae clybiau chwaraeon yn Sir Benfro yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid hanfodol i wella eu cyfleusterau mewn cynllun newydd ar y cyd sy'n cael ei redeg gan Chwaraeon Cymru a Crowdfunder.

Daw'r neges gan Chwaraeon Sir Benfro, sy’n gweithio'n agos â Chwaraeon Cymru. Dywedodd y rheolwr, Ben Field, ei fod yn ffordd newydd gyffrous i glybiau chwaraeon cymunedol ariannu gwelliannau i gyfleusterau.

"Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig hyd at £15,000 o arian cyfatebol i gefnogi ymdrechion clybiau cymunedol eu hunain i godi arian ar wefan Crowdfunder  ar www.crowdfunder.co.uk," meddai.

"Mae hwn yn gyfle gwych i glybiau wella eu cyfleusterau a chreu cysylltiadau hyd yn oed yn gryfach â'u cymunedau lleol."

Mae enghreifftiau o'r mathau o brosiectau a allai dderbyn cymorth yn cynnwys

·                     gwelliannau i ystafelloedd newid

·                     adnewyddu tai clwb

·                     cyfleusterau cegin wedi'u huwchraddio i ddarparu incwm

·                     cyfleusterau storio a raciau beic i gefnogi teithio llesol

·                     lifftiau a rampiau ar gyfer mynediad gwell i bobl anabl

·                     gosod paneli solar, generaduron neu foeleri

 

Mae Chwaraeon Cymru yn dweud, gan eu bod am sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael cyfleoedd i fod yn egnïol drwy chwaraeon, bydd prosiectau sy'n anelu at fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn cael blaenoriaeth.

Byddant yn gweithredu graddfa symudol o fuddsoddiad arian cyfatebol - rhwng 30% a 50% - yn seiliedig ar botensial prosiect i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau.  

Mae'r defnydd o gyllido torfol yn gyffrous oherwydd bydd angen i glybiau ymgysylltu â'u cymunedau lleol yn fwy nag erioed. Drwy ddefnyddio gwefan Crowdfunder, bydd unrhyw un sy'n addo cyllid nid yn unig yn cefnogi prosiect clwb, ond byddant hefyd yn ennill gwobrau a roddwyd gan eu cymuned fusnes leol.

Bydd clybiau cymunedol sy'n gymwys i gael arian cyfatebol Chwaraeon Cymru hefyd yn derbyn pecyn o hyfforddiant a chymorth i'w harwain ar eu taith. Bydd hyn yn helpu clybiau i ennill y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen i helpu gyda'u gwaith codi arian ac ymgysylltu â'r gymuned yn y dyfodol.

Ewch i wefan Chwaraeon Cymru i gael gwybod a yw eich prosiect yn gymwys ar https://www.chwaraeon.cymru/

·                     I gael mwy o gymorth ar wneud cais, anfonwch neges e-bost at sport@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch Chwaraeon Sir Benfro  (tîm datblygu chwaraeon Cyngor Sir Penfro)  ar 01437 776191.


ID: 8159, revised 13/09/2021