COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyhoeddi arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Benfro

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Penfro am ganlyniad yr Adolygiad o Drefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Benfro.

Cynhaliwyd yr adolygiad gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013. Mae pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi cael eu hadolygu.

Dywedodd Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans AS, mewn llythyr at Brif Weithredwr ac Arweinydd Sir Benfro:

“Mae proses wedi bod ar y gweill yng Nghymru, dros y pedair blynedd ddiwethaf i edrych ar y trefniadau etholiadol ar gyfer y 22 prif awdurdod lleol.

“Mae’r adolygiadau hyn yn bwysig gan eu bod nhw’n adlewyrchu’r newid yn natur cymunedau a’u poblogaethau i sicrhau bod gan bob cymuned gynrychiolaeth deg a chyfartal.

“Wrth gwrs, gall y broses hon fod â goblygiadau canlyniadol i ffiniau cynghorau tref a chymuned.”

“Rwyf wedi ystyried yr argymhellion sydd wedi eu cynnwys yn Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn ar gyfer Sir Benfro, ac wedi penderfynu derbyn yr argymhellion gydag addasiadau.

“Felly, bydd fy swyddogion yn bwrw ymlaen â gwaith i ddrafftio’r Gorchymyn sydd ei angen i roi’r penderfyniad hwn ar waith.”

Mae nifer y cynghorwyr a’r trefniadau ffiniau wedi eu derbyn fel yr amlinellir yn Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, David Simpson: “Rydyn ni’n croesawu’r adolygiad ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Comisiwn ar yr argymhellion sydd wedi cael eu cyflwyno.”

Mae’r addasiadau a wnaed i Argymhellion Terfynol y Comisiwn, sy’n ymwneud ag enwau Cymraeg rhai wardiau etholiadol, ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Gallwch eu gweld yn:

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-ffiniau-etholiadol-awdurdodau-lleol-yr-wybodaeth-ddiweddaraf-4

Gellir gweld yr adroddiad argymhellion terfynol yma:

https://ldbc.gov.wales/sites/ldbc/files/review/Pembs%20Final%20Report%20V7_reduced.pdf


ID: 8152, revised 13/09/2021