COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cymorth i osgoi digartrefedd ymysg pobl ifanc

Mae Tîm Cymorth i Bobl Ifanc Cyngor Sir Penfro wedi datblygu prosiect arloesol er mwyn helpu i atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc.

Nod y cynllun yw helpu pobl ifanc i feithrin amrywiaeth o sgiliau drwy ddysgu cyfunol.

Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid wedi gweithio gyda phartneriaid o Sir Benfro yn Dysgu i gynllunio Llwyfan Dysgu Rhithwir sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol gyda'r nod o feithrin eu sgiliau byw'n annibynnol.

Dywedodd James White, Dirprwy Brif Swyddog Addysg y Cyngor sy'n gyfrifol am y Gwasanaeth Ieuenctid a Sir Benfro yn Dysgu: “Mae'n bleser mawr gennyf weld y ddau wasanaeth yn cydweithio i ddarparu'r gwaith hanfodol hwn.

“Mae llwyfan dysgu rhithwir Sir Benfro yn Dysgu yn denu diddordeb gan amrywiaeth o bartneriaid, ac mae ymdrechion y Gwasanaeth Ieuenctid i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc wedi cael eu canmol ar lefel genedlaethol – mae'r gwaith hwn yn bwysicach nag erioed.”     

Gall dysgwyr ddefnyddio'r llwyfan ar unrhyw ddyfais glyfar, gan ddefnyddio technolegau y maent yn rhyngweithio â nhw bob dydd.

Ar ôl iddynt gyrraedd cerrig milltir allweddol ar y llwyfan hwn, cânt eu gwahodd i Ganolfan Byw'n Annibynnol a ddatblygwyd yn ddiweddar, lle gallant arfer y sgiliau newydd hyn a feithrinwyd ganddynt a pharhau i ddysgu sgiliau newydd.

Drwy fod yn rhan o'r cwrs hwn, caiff pobl ifanc wedyn fanteisio ar fenter arloesol arall, sef llyfrgell dodrefn a chyfarpar.

Mae'r cynllun hwn, sydd hefyd yn cael ei redeg gan y Gwasanaeth Ieuenctid, yn galluogi pobl ifanc i fenthyca'r eitemau y mae eu hangen arnynt i droi eu llety'n gartrefi cyfforddus am ddim.

Mae hyn yn rhoi'r cyfle iddynt barhau i feithrin eu sgiliau gyda chymorth gweithwyr ieuenctid, wrth osgoi syrthio i fagl credyd llog uchel i gael dodrefn a chyfarpar ar gyfer eu cartrefi.

Dywedodd David Walker, Cydgysylltydd Digartrefedd ymhlith Pobl Ifanc: “Gall prynu dodrefn a chyfarpar ar gyfer y cartref fod yn ddrud. Mae angen i bobl ifanc feithrin amrywiaeth o sgiliau, gan gynnwys sgiliau cyllidebu, wrth ddysgu i ddechrau rhedeg eu cartrefi eu hunain.

“Mae'r cynllun hwn yn eu galluogi i feithrin ymdeimlad o fuddsoddiad emosiynol yn eu heiddo, wrth iddynt barhau i feithrin sgiliau uwch gyda chymorth gweithwyr ieuenctid.”

Eglurodd Nick Hudd, Uwch-ymarferydd Gwaith Ieuenctid: “Mae'r cynllun hwn yn dangos y dull cydweithredol a arferir gan y Gwasanaeth Ieuenctid wrth fynd i'r afael â Digartrefedd ymhlith Pobl Ifanc.

“Rydym wedi gweithio gyda Sir Benfro yn Dysgu i ddatblygu llwyfan rhithwir arloesol ac wedi sicrhau bod pobl ifanc wedi helpu i gynllunio'r cynnwys. Rydym yn gweithio gyda'n Hadran Tai ein hunain yn ogystal â'r grŵp tai, Ateb, i sicrhau ein bod yn cael cyflenwad cyson o ddodrefn a chyfarpar.

“Mae rhanddeiliaid masnachol megis Bluestone hefyd yn rhoi eitemau rhodd i ni, ac mae unigolion o'r gymuned, sy'n gefnogol iawn, hefyd yn rhoi eitemau. Rydym hyd yn oed wedi gweithio gyda'n hadran sbwriel ein hunain i sicrhau bod biniau ar gael drwy'r prosiect.”

Yn ogystal â buddsoddi yn nyfodol pobl ifanc, mae'r cynllun hefyd yn ceisio lleihau nifer yr eitemau tŷ y gellir eu defnyddio a anfonir i safleoedd tirlenwi, drwy eu hailddefnyddio a'u huwchgylchu.

Dywedodd Tim Ramsey, swyddog prosiect tai a gofal cymdeithasol, “Yn ystod y pandemig, pan roedd pobl ifanc yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ddodrefn a chyfarpar fforddiadwy drwy'r sianelu ail-law arferol, mae'r cynllun wedi rhoi tua 90 o eitemau ar fenthyg.

“Mae'r rhain yn cynnwys: deng soffa, saith gwely a matres, chwe chwpwrdd dillad, 13 o gadeiriau, chwe chist dillad, pum micro-don, peiriant golchi, a nifer o setiau llestri a chyllyll a ffyrc. Roedd pob un ar fin cael ei anfon i safle tirlenwi cyn cael ei ailddefnyddio gan y prosiect.”

Gall unrhyw un sydd am roi nwyddau e-bostio Nick ar: nick.hudd@pembrokeshire.gov.uk

 


ID: 7079, revised 23/10/2020