COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cynghori Prynwyr i Gadw Golwg am Sgamiau Dros y Ffôn

Mae swyddogion Safonau Masnach yng Nghyngor Sir Penfro yn cynghori trigolion i fod yn ofalus yn dilyn sawl adroddiad am ymgais i sgamio.

Mae'r adroddiadau yn gysylltiedig â negeseuon ffôn awtomatig a gafwyd gan brynwyr, yn dweud wrthynt fod taliad anawdurdodedig o £600 wedi cael ei dynnu o'u cyfrifon cerdyn credyd Visa.

Mae'r neges yn dweud wrth brynwyr am bwyso 1 os nad oedd y taliad wedi'i awdurdodi.

Yn aml, daw'r galwadau hyn o rifau a ddelir yn ôl, neu defnyddir amrywiaeth o rifau eraill.

Mae deiliaid tai yn cael eu rhybuddio bod yna arwyddion cryf mai sgam yw hyn. Cafwyd adroddiadau am ddigwyddiadau tebyg lle gallai tâl cyfradd uchel gael ei godi arnoch am y galwad pe byddech yn pwyso 1, fel y gofynnir i chi, neu pe byddech yn ceisio ffonio'r sgamiwr yn ôl.

Mae adroddiadau hefyd wedi dod i law yn ymwneud â negeseuon e-bost amheus yn cymryd arnynt eu bod yn cynnig ad-daliadau o'r Dreth Gyngor. Unwaith eto, mae'r rhan yn debygol o fod yn sgamiau. Ni fydd y Cyngor fyth yn gofyn am fanylion banc i brosesu ad-daliad.

COFIWCH

·         Byddwch yn wyliadwrus o bob galwad neu neges e-bost digymell. Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni na lawrlwytho unrhyw atodiadau mewn unrhyw negeseuon e-bost nad ydych yn ei disgwyl.

·         Peidiwch BYTH â datgelu eich PIN, cyfrineiriau na manylion eich cyfrifon banc – ni fydd eich banc na'ch cwmni cardiau credyd fyth yn gofyn i chi am eich PIN tri digid ar gefn y cerdyn.

·         Byddwch yn ofalus wrth ffonio 'nôl: arhoswch cyn ffonio neu defnyddiwch ffôn gwahanol, e.e. ffôn symudol, a defnyddiwch rif yr ydych yn gwybod ei fod yn perthyn i'r banc neu'r cwmni cardiau credyd.

Os ydych yn meddwl eich bod wedi cael eich sgamio, cysylltwch â'ch banc cyn gynted â phosibl. Bydd eich banc yn gwirio rhif eich cyfrif ac yn cymryd unrhyw gamau angenrheidiol.

I gael rhagor o gyngor ynghylch y sgam hwn neu unrhyw sgamiau eraill, cysylltwch â Llinell Gymorth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040 506/03454 040505 (ar gyfer siaradwyr Cymraeg).

 


ID: 5438, revised 11/07/2019