COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyngor i berchnogion dofednod ar ôl sefydlu parth atal ffliw adar

Mae parth atal i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag straen o ffliw adar wedi cael ei ddatgan yng Nghymru, wedi i achosion gael eu cadarnhau yn y Deyrnas Unedig.

Mae Tîm Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyngor Sir Penfro yn rhybuddio perchnogion dofednod yn awr i gadw eu hadar dan do neu gymryd camau priodol i’w cadw ar wahân oddi wrth adar gwyllt.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno gofynion bioddiogelwch estynedig i liniaru risg haint yn dilyn achosion a gadarnhawyd yn ddiweddar o Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N8 yn Lloegr.

Mae asesiad risg milfeddygol ar gyfer Prydain Fawr yn dangos bod lefel y risg ar gyfer clefyd mewn adar gwyllt bellach yn 'uchel'. Mae’r risg sy’n gysylltiedig â throsglwyddo uniongyrchol ac anuniongyrchol i ddofednod wedi cynyddu i risg ‘ganolig’ hefyd.

Er nad oes unrhyw ganfyddiadau o ffliw adar yng Nghymru ar hyn o bryd, cyflwynwyd parth atal adar ledled Cymru fel rhagofal i ymateb i lefel gynyddol y risg.

Mae bellach yn ofynnol i bawb sy’n cadw dofednod ac adar caeth eraill gymryd y camau canlynol, ni waeth sut caiff yr adar eu cadw:

·         Sicrhau bod yr ardaloedd lle caiff adar eu cadw ddim yn denu adar gwyllt, er enghraifft trwy roi rhwydi ar byllau, a thrwy gael gwared ar ffynonellau bwyd adar gwyllt

·         Rhoi bwyd a dŵr i adar mewn ardaloedd caeedig i atal adar gwyllt

·         Lleihau symudiadau gan bobl i mewn ac allan o ardaloedd caeedig adar

·         Glanhau a diheintio esgidiau, a chadw ardaloedd lle mae adar yn byw yn lân a thaclus

·         Lleihau unrhyw halogi presennol trwy lanhau a diheintio ardaloedd concrit, a ffensio ardaloedd gwlyb neu gorsiog

Mae’n ofynnol i bobl sy’n cadw adar, sydd â thros 500 o adar, gymryd camau bioddiogelwch ychwanegol, gan gynnwys cyfyngu ar fynediad i bobl nad yw’n hanfodol iddynt fynd yno, newid dillad ac esgidiau cyn mynd i mewn i ardaloedd caeedig adar, a glanhau a diheintio cerbydau.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n agos, ac mae wedi cynyddu ei gweithgarwch gwyliadwriaeth.

Dywedodd Lucy Thomas, Swyddog Arweiniol gyda Thîm Iechyd Anifeiliaid y Cyngor: "Dylai pobl sy’n cadw dofednod barhau i fod yn wyliadwrus am unrhyw arwyddion o glefyd yn eu hadar neu unrhyw adar gwyllt, a cheisio cyngor brys gan filfeddyg os bydd ganddyn nhw unrhyw bryderon.

"Mae Cyngor Sir Penfro a Llywodraeth Cymru wedi rhoi Cynlluniau Wrth Gefn Iechyd a Chlefydau Anifeiliaid ar waith ar gyfer delio ag achos o’r ffliw, pe bai un yn digwydd yn yr ardal."

Gellir cael mwy o wybodaeth am ffliw adar yma: https://llyw.cymru/ffliw-adar


ID: 7169, revised 20/11/2020