COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cynigion buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd mewn ysgolion i’w trafod gan y cyngor

Bydd cynigion i wario £38.5 miliwn ar welliannau i amgylcheddau dysgu ac addysgu yn Ysgol Portfield, Hwlffordd, ac yng Nghanolfan Dysgu Sir Benfro’n cael eu hystyried yng nghyfarfod llawn Cyngor Sir Penfro ddydd Iau (14 Hydref).

Bydd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg a’r Cyfarwyddwr Adnoddau i aelodau’n argymell buddsoddi £20.3m yn Ysgol Portfield, sy’n darparu addysg i ddisgyblion rhwng 3 a 19 oed sydd â datganiadau o anghenion addysgol arbennig.

Hefyd, bydd yn argymell buddsoddi £18.2m ar safle Canolfan Dysgu Sir Benfro yn Neyland, sy’n darparu addysg i ddisgyblion rhwng 11 ac 16 oed ag anghenion cymhleth.

Daw’r ddau gynnig cyllido o dan Fand B, Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Hefyd, mae’r adroddiad yn amlinellu’r angen am welliant sylweddol i ysgolion cynradd ac uwchradd Aberdaugleddau. Byddai cost darpariaeth gynradd ac uwchradd newydd oddeutu £62.4m.

Mae’r adroddiad yn argymell defnyddio’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) i ariannu ysgolion cynradd ag uwchradd Aberdaugleddau.

Hefyd, mae’n argymell ymrwymo i neilltuo elfen o gynnydd yn y Dreth Gyngor rhwng 2022-23 a 2026-27 (yn gynwysedig) i ariannu prosiectau MIM o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Pe bai Cynghorwyr yn dewis dilyn y llwybr hwnnw, byddai angen ei gymeradwyo bob blwyddyn gan mai swyddogaeth flynyddol y Cyngor Llawn yw cynnydd yn y Dreth Gyngor.

Os caiff yr argymhellion eu cymeradwyo, y cam nesaf fyddai paratoi Achos Amlinellol Strategol, Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Llawn ar gyfer pob prosiect.

Yna, byddai’r rhain yn cael eu hystyried yn unol â threfniadau llywodraethu cymeradwy Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor, cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

I weld yr adroddiad i’r Cyngor, ewch i: https://mgwelsh.pembrokeshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=285&MId=5322&LLL=1

Cynhelir y cyfarfod ddydd Iau, 14 Hydref, ac fe’i darlledir dros y we ar: https://mgwelsh.pembrokeshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=285&MId=5322&LLL=1


ID: 8252, revised 08/10/2021