COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cynllun Nofio am Ddim yn Newid

Mae Llywodraeth Cymru’n newid sut mae’n cyllido nofio am ddim yng Nghymru gyda’r amcan o ‘wella cyfleoedd i’r rhai o gylchoedd difreintiedig a’r rhai sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf rhag cyfranogi’.

Bydd nofio am ddim yn dal i fod ar gael i rai dros 60 a rhai dan 16 ond fe fydd newidiadau.

Rhai dan 16

Dan y cynllun newydd bydd sesiynau am ddim bob penwythnos ym mhob pwll nofio yn Sir Benfro drwy gydol y flwyddyn i’r rhai 16 ac iau.

Bydd hawl i bris rhatach gan oedolion sy’n dod gyda’u plant yn ystod y sesiwn benodol nofio am ddim dros y penwythnos.

Bydd gan y rhai a gofrestrwyd ar gyfer Pasbort Hamdden Sir Benfro – pobl sy’n derbyn budd-daliadau – hawl i nofio am ddim yn ystod holl wyliau ysgol.

Bydd aelodaeth flynyddol ar gyfer nofio cyhoeddus ar gael i holl blant 16 oed ac iau am £25 y flwyddyn.

Rhai dros 60

I rai 60 a hŷn bydd sesiwn am ddim ar gael bob dydd Llun yn holl gyfleusterau ledled Sir Benfro.

Bydd gan y rhai sy’n derbyn Gwarant Credyd Pensiwn hawl i nofio am ddim yn holl sesiynau nofio cyhoeddus.

Fe fydd pris rhatach yn dal i fod ar gael ar gyfer Dosbarthiadau Dŵr a Nofio Cyhoeddus rhai dros 60 o ddydd Mawrth i ddydd Sul.

Bydd aelodaeth nofio chwe mis, yn rhoi mynediad i holl sesiynau nofio cyhoeddus, ar gael i rai dros 60 am £25.

Meddai’r Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet y Cyngor Sir dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: “Rydym yn cydnabod yn llawn pa mor werthfawr yw nofio i iechyd a ffyniant pawb.

“Mae pobl ifanc a heb fod mor ifanc ledled Sir Benfro’n gwneud defnydd rhagorol o’n pyllau nofio ac rydym eisiau i bawb ddal i wneud hynny mewn ffordd sy’n fforddiadwy iddynt.

“Drwy ei adolygiad, mae Llywodraeth Cymru wedi haneru’r cyllid nofio am ddim ledled Cymru. Fel dull o roi sylw i flaenoriaethau dynodedig newydd y cynllun, rydym wedi ceisio ymateb iddynt, yn unol â’r gostyngiad mewn cymorth ariannol, trwy geisio sicrhau nad yw neb dan 16 neu dros 60 yn cael eu hatal rhag nofio oherwydd y gost.

“Bydd y newidiadau’n dod i rym o fis Hydref 2019 ymlaen a byddwn yn cadw llygad barcud ar effaith y newidiadau hyn ar niferoedd nofwyr.”

 


ID: 5609, revised 05/09/2019