Ystafell Newyddion

Cynllun peilot newydd â’r nod o helpu pobl anabl i gynnal symudedd ac annibyniaeth

Mae cynllun peilot newydd yn cael ei gyflwyno eleni i helpu pobl anabl i gael mynediad i fan parcio yn agos at eu cartref os nad oes ganddynt dramwyfa.

Bydd Cyngor Sir Penfro yn derbyn ceisiadau am Fannau Parcio i Bobl Anabl o ddydd Llun 20 Mehefin am gyfnod o chwe wythnos.

Yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun, bydd uchafswm o ddeg man ar gael. Os bydd y cynllun peilot yn llwyddiant, bydd rhagor o fannau’n cael eu trefnu yn y blynyddoedd i ddod a bydd ymgeiswyr sy’n bodloni’r meini prawf yn mynd ar restr aros os na fyddant yn llwyddiannus eleni.

Bydd trwydded lwyddiannus yn costio £20 y flwyddyn. Gall y broses ymgeisio gymryd o leiaf chwe mis.

Cafodd darpariaeth y cynllun gefnogaeth unfrydol y Cabinet ym mis Mawrth.

Dywedodd y Cyng. Rhys Sinnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Preswylwyr a Hamdden, mai nod y cynllun yw helpu person anabl i gynnal eu hannibyniaeth, a gwella ansawdd eu bywyd.

“Mae parcio yn fater mor sylweddol i lawer o ddeiliaid tai ar hyn o bryd, ac i bobl anabl yn bennaf oll. Bydd y cynllun peilot hwn yn dechrau mynd i’r afael â’r angen i ddarparu mannau parcio mor agos at y cartref ag sy’n ymarferol, i helpu pobl anabl â nam ar eu symudedd, nad ydynt yn gallu cerdded unrhyw bellter helaeth,” dywedodd.

Nododd Jessica Hatchett, Swyddog Mynediad â Chyngor Sir Penfro, fod llawer iawn o waith wedi’i wneud ar y cynllun, gan gynnwys ymgynghori â Grŵp Mynediad Sir Benfro, ac awdurdodau lleol eraill, a sefydlu gweithgor.

“Rydym yn awyddus iawn i ddod o hyd i’r ffordd orau o wneud i hyn weithio a sefydlu cynllun da, ymarferol am flynyddoedd i ddod,” dywedodd.

Ychwanegodd Jessica: “Mae teithio o gwmpas yn gallu bod yn anodd iawn pan mae gennych anabledd, ac mae gofidio ynghylch gallu parcio’n agos at eich cartref pan fyddwch yn dod adref yn achosi straen ychwanegol, sy’n gallu bod yn bryderus iawn.”

 

Er mwyn helpu’r bobl sydd â’r angen mwyaf am ddarpariaeth Mannau Parcio i Bobl Anabl, bydd ceisiadau’n cael eu hystyried dim ond os:

•           Mae Bathodyn Glas gan yr ymgeisydd

•           Mae’r ymgeisydd yn berchen ar ac yn gyrru/yn cael eu gyrru mewn cerbyd sydd wedi’i gofrestru yng nghyfeiriad y lleoliad arfaethedig ar gyfer cilfan i’r anabl.

•           Nid oes gan yr ymgeisydd fynediad eisoes i fan parcio oddi ar y stryd, ac nid ydynt yn gallu darparu man parcio oddi ar y stryd wrth glirio tramwyfa/llawr caled sy’n bodoli, neu ddefnyddio garej sy’n bodoli.

 

Er bodloni’r meini prawf uchod, ni ellir gwarantu y bydd Man Parcio i Bobl Anabl yn cael ei ddarparu; dim ond y bydd y cais yn cael ei asesu ar gyfer addasrwydd. Ni ddylai ymgeiswyr ddarparu unrhyw dystiolaeth ychwanegol oni bai y gofynnir iddynt wneud hynny.

Ni fydd y Cyngor yn ystyried darparu Mannau Parcio i Bobl Anabl yn y lleoliadau canlynol:

•           Mewn cyfleuster pen troi unrhyw ffordd bengaead.

•           Mewn unrhyw leoliad lle gwaherddir parcio neu cyfyngir ar barcio (gan gynnwys parcio â hawlen), aros neu lwytho, neu lle mae’r cyngor yn ystyried gwneud hynny.

•           O fewn 10 metr o gyffordd ffyrdd.

•           Mewn lleoliadau lle mae hanes o wrthdrawiadau yn ymwneud â gwelededd.

•           Mewn safle a all atal llif traffig arferol rhag mynd heibio.

•           Mewn safle lle na fydd modd i gerbydau sy’n teithio weld cerbyd wedi’i barcio, megis ar dro.

•           Ar briffordd heb ei mabwysiadu neu ar dir preifat.

•           Mannau eraill lle bernir y gellir peryglu diogelwch ar y ffyrdd

 

·         Bydd y ffurflen gais ar gyfer Mannau Parcio i Bobl Anabl ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro ddydd Llun 20 Mehefin yn https://www.sir-benfro.gov.uk/parcio-yn-sir-benfro/mannau-parcio-i-bobl-anabl

·         Hefyd, gall ymgeiswyr ffonio’r Cyngor Sir ar 01437 764551 a gofyn am gopi papur o’r ffurflen gais.

·         Bydd ceisiadau yn cau ddydd Sul 31 Gorffennaf.

 


ID: 8810, revised 20/06/2022