COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cynnydd ar gyfer prosiect tai Solva

Mae cynigion i adeiladu 18 o dai fforddiadwy yn Solfach wedi symud cam yn nes.

Mae’r prosiect ar y cyd gan Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Solfach a chymdeithas dai Ateb i greu cartrefi newydd er budd pobl leol wedi derbyn cymeradwyaeth ar gyfer cyllid gan Gyngor Sir Penfro.

Cyllidir y cynllun yn bennaf trwy gronfa Cartrefi Fforddiadwy’r Cyngor Sir a ddaw o bremiwm y Dreth Cyngor ar Ail Gartrefi a godir gan yr Awdurdod, a gyflwynwyd yn 2017-18.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Kilmister, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, fod Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Solfach wedi bod yn ymgysylltu â’r gymuned ac yn gweithio gydag Ateb i ddylunio datblygiad preswyl a fydd yn bodloni anghenion pobl leol.

“Bydd y tai yn rhoi’r opsiwn i bobl aros yn eu hardal yn hytrach na gorfod symud i ffwrdd,” dywedodd.

Croesawyd y cynigion gan y Cynghorydd Michelle Bateman, yr Aelod Cabinet dros Dai.

“Mae hwn yn gynllun rhagorol, ac yn stori newyddion dda ar gyfer Sir Benfro,” dywedodd. “Mae’n wych gweld ffyrdd newydd ac arloesol o gyflenwi tai, ac mae Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Solfach yn haeddu clod am eu gwaith caled a’u hymrwymiad yn y fenter hon.”

Mae rhan o safle’r datblygiad arfaethedig wedi’i lleoli ar gaeau chwarae lleol sy’n eiddo i Gyngor Sir Penfro ac ar brydles i Gyngor Cymuned Solfach.

Er mwyn i’r cynllun tai fynd yn ei flaen, mae angen cydymffurfio â gofynion Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015 mewn cysylltiad â’r bwriad i waredu’r tir trwy gyfrwng prydles hir.

Mae’r cynnig hwn wedi’i gymeradwyo gan y Cabinet, ac ar hyn o bryd mae’n cael ei hysbysebu a’i gylchredeg ymhlith partïon perthnasol, yn unol â gofynion y rheoliadau.

 

 


ID: 7054, revised 19/10/2020