COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Dangosiad Cyntaf Digidol ar gyfer Cyngerdd Haf Cerddorion Ifanc

Mae doniau eithriadol cerddorion ifanc Sir Benfro wedi cael eu harddangos mewn cyngerdd haf, a ddangoswyd am y tro cyntaf yn ddigidol yn ddiweddar.

Wrth berfformio â cherddorion proffesiynol sy’n hanu’n wreiddiol o Orllewin Cymru, sef Cerddorfa West End of Wales (WeoW), recordiodd y bobl ifanc eu hunain yn chwarae eu rhan gartref neu yn yr ysgol, cyn i’w darnau gael eu cymysgu gan WeoW ar gyfer y fideo terfynol.

“Mae’r gyngerdd yn gampwaith llwyr,” dywedodd y Cynghorydd Guy Woodham, sef Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

“Nid y gerddoriaeth yn unig wnaeth argraff arna’ i, a gafodd ei chwarae mor hyfryd gan y cerddorion ifanc a’u cymheiriaid proffesiynol. Fe wnaeth eu penderfyniad amlwg i barhau i ddysgu argraff arna’ i hefyd, yn ymarfer ac yn perfformio dros gyfnod sydd wedi bod yn anodd iawn iddyn nhw. Llongyfarchiadau enfawr.”

Cyngerdd haf 2

Yn y gyngerdd perfformiodd band Chwythbrennau Sir Benfro a chantorion y darn Bridge Over Troubled Water, a pherfformiodd y Gerddorfa Pavane gan Faure, ynghyd â pherfformiadau unigol gan ddisgyblion chweched dosbarth ar draws y sir. Mae cyfyngiadau Covid yn golygu nad yw disgyblion Blwyddyn 13 wedi cael y cyfleoedd arferol i berfformio cyn iddyn nhw adael yr ysgol, felly galluogodd y gyngerdd iddyn nhw rannu eu cerddoriaeth, er yn ddigidol.

Mae’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y gyngerdd yn dysgu cerddoriaeth gyda Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro (GCSB) a arweiniodd y prosiect digidol gyda Cherddorfa WeoW, gyda chymorth ariannol gan Valero.

Dywedodd cydlynydd GCSB, Philippa Roberts, ei bod yn gobeithio bod y profiad wedi bod yn un pleserus i’r disgyblion, a chanmolodd eu gwydnwch.

“Rydyn ni mor falch o’n cerddorion ifanc sydd wedi parhau i chwarae offeryn neu ganu yn ystod y pandemig,” dywedodd. “Dydy hyn ddim wedi bod yn dasg hawdd. Dydy disgyblion ddim wedi gallu mynychu gweithgareddau Cerddorfa’r Sir na gwyliau cerdd Valero oherwydd Covid, ac maen nhw wedi gweld eisiau perfformio gyda’u cyfoedion a’u ffrindiau ledled y sir.

“Trwy’r prosiect digidol hwn, rydyn ni’n sicrhau bod cerddoriaeth cerddorfeydd ar gael i ddisgyblion o hyd, ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn i WeoW am weithio ar hyn gyda ni. Mae lles mor bwysig ar hyn o bryd, a does dim ffordd well o sicrhau lles na chwarae offeryn neu ganu!

“Rydyn ni hefyd yn ddiolchgar i Valero am eu nawdd parhaus. Mae eu cefnogaeth yn werthfawr gan ei bod yn galluogi GCSB i estyn allan ar draws y sir gan uno cerddorion ifanc.”

Dywedodd Philippa fod bron i 200 o ddisgyblion (7-21 oed) wedi mynychu gweithdai ar-lein gyda’r cerddorion proffesiynol o WeoW y tymor hwn yn unig, ac mae disgyblion wedi ymarfer eu rhannau gyda chymorth gan eu tiwtor offerynnol / lleisiol o GCSB yn yr ysgol hefyd.

Diolchodd Ben Field, rheolwr Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro, a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro, i diwtoriaid, rhieni, ac yn bwysicaf, y bobl ifanc, am ymgysylltu a pharhau i ddysgu â brwdfrydedd. “Rydyn ni’n falch ein bod wedi gallu darparu cyfleoedd i ddisgyblion ymgysylltu, ymarfer a pherfformio er gwaetha’r pandemig, ac yn gobeithio bod hyn wedi bod yn brofiad hwyliog a hapus iddyn nhw.”

·         I wylio Cyngerdd Haf Ddigidol Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro 2021, ewch ar-lein i https://youtu.be/k3kj7stl9gA


ID: 7998, revised 21/07/2021