Ystafell Newyddion

Datganiad: digwyddiad yng Ngwesty Albany, Dinbych-y-pysgod

Yn dilyn y digwyddiad a adroddwyd yng Ngwesty Albany a arweiniodd at arestio dau ddyn yr wythnos diwethaf, hoffai Cyngor Sir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau mai digwyddiad arunig oedd hwn ac ymdriniwyd ag ef yn gyflym.

Dywedodd y Cyng. Michelle Bateman, Aelod Cabinet y Cyngor ar gyfer Gweithrediadau Tai: “Rydym yn hynod ddiolchgar i berchennog Gwesty Albany yn Ninbych-y-pysgod am allu darparu llety a chymorth i drigolion digartref ein sir.

“Rwy’n pryderu ynglŷn â’r sylwadau negyddol ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg mewn cysylltiad â’r digwyddiad a’r trefniant sydd gan y Cyngor â’r busnes hwn.

“Mae yna adnodd mawr ei angen yn y sir lle rydym yn wynebu galw digynsail ar ein gwasanaeth digartrefedd a diffyg dybryd o dai fforddiadwy. Heb gefnogaeth nifer o berchnogion busnesau gwely a brecwast ledled y sir byddwn ni mewn sefyllfa llawer gwaith wrth i lawer mwy o’n trigolion wynebu digartrefedd.

“Mae’r cymorth y mae perchennog a staff y gwesty hwn yn ei roi i’r rhai sy’n wynebu caledi wrth golli eu cartrefi yn amhrisiadwy ac fel Gwasanaeth Digartrefedd rydym yn fodlon iawn â’r rheolaeth a’r cymorth sy’n cael eu darparu.

“Fel arfer, nid ydym yn nodi’r lleoliadau yr ydym yn eu defnyddio i leoli’r digartref am resymau sensitifrwydd ac i gadw cyfrinachedd y sawl sy’n aros yno, yn ogystal ag osgoi unrhyw sylw negyddol yn y cyfryngau. Mae perchennog y gwesty hefyd yn cysylltu’n rheolaidd â chymdogion cyfagos rhag ofn bod materion pryder yr hoffan nhw eu codi gydag ef.”

 Dywedodd Rhingyll Heddlu Dyfed-Powys Stuart Wheeler: “Mae’r Tîm Plismona yn y Gymdogaeth yn darparu presenoldeb gweladwy yn y gymuned a byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda Chyngor Sir Penfro a Gwesty Albany i fynd i’r afael â phryderon lleol.”

Os oes rhagor o bryderon ynglŷn â’r mater hwn, cysylltwch â Gwasanaeth Tai y Cyngor ar housing@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ganolfan gyswllt y Cyngor Sir.

 


ID: 8955, revised 05/08/2022