Ystafell Newyddion

Dathlu chwaraeon!

Nos Wener dathlwyd llwyddiannau ysbrydoledig ym myd chwaraeon yng Ngwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2018 o fri.

Cyhoeddwyd pedwar ar ddeg o enillwyr gwobrau mewn amrywiaeth o gategorïau, ynghyd ag enillwyr dwy wobr arbennig – Gwobr Llwyddiant Oes a Gwobr Llwyddiant Arbennig.

Erbyn hyn yn ei 12fed flwyddyn, arweiniwyd y brif seremoni yn Folly Farm gan Bill Carne, newyddiadurwr chwaraeon, a’r Cynghorydd Huw George ac fe’i trefnwyd gan Chwaraeon Sir Benfro, y tîm datblygu chwaraeon yng Nghyngor Sir Penfro.

Noddwyd yr achlysur gan Valero, Chwaraeon Sir Benfro, Western Telegraph, Radio Sir Benfro a Folly Farm.

Cyflwynwyd y wobr Llwyddiant Oes i Peter a Karen Bowen a ddisgrifiwyd gan Geoff Williams, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru, fel pâr ‘yn rheng flaen rasio ceffylau Prydain’.

Wrth eu cyflwyno gyda’u gwobr, meddai: “Mae Peter a Karen Bowen wedi gweddnewid bynglo ac ychydig o gaeau’n un o’r iardiau gorau yn y Deyrnas Unedig. Bellach mae eu canolfan yn Nhreletert yn ymfalchïo mewn dros saith deg o flychau a’r cyfleusterau pob tywydd diweddaraf.

“Ond teulu yw tîm Bowen, yn anad dim. Roedd Karen yn gyfarwydd iawn â’r cylch arddangos, ac yn gyn-bencampwr rasio o fan i fan. Mae Mickey, y mab hynaf, wedi cael enw da fel hyfforddwr rasio o fan i fan llwyddiannus; ac mae Sean a James yn jocis proffesiynol. Daeth James yn enillydd ieuaf erioed Grand National Cymru eleni, yn ddim ond 16 oed.

“Yn ddiweddar, cipiwyd pob gwobr ganddynt yng Ngwobrau Rasio Cymru pan enillodd Peter wobr Hyfforddwr Cymru’r Flwyddyn; cafodd Sean wobr Joci Cymru’r Flwyddyn; ac anrhydeddwyd James fel Seren Newydd y Flwyddyn.

“Mae’n anhygoel bod y stabl erbyn hyn ar fin cyrraedd mil o enillwyr.”

Kristian Speake, pêl-droediwr 27 oed o Gryndal, oedd enillydd Gwobr Llwyddiant Arbennig, a gyflwynwyd gan Gadeirydd Cyngor Sir Penfro.

“Caiff y Wobr ei rhoi i rywun ym myd chwaraeon sydd wedi goresgyn anawsterau mawr – ac, yn bendant, nid yw enillydd heno’n eithriad,” meddai’r Cynghorydd Aden Brinn, y Cadeirydd.

“Roedd Kristian yn chwarae i Glwb Pêl-droed Hwlffordd tan fis Chwefror diwethaf pan gafodd ei anafu’n enbyd mewn digwyddiad yn y dref a arweiniodd at anaf difrifol i’w benglog.

“Roedd mewn coma am 24 diwrnod yn uned gofal dwys Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd cyn ei symud i ward niwrolegol am wythnosau lawer.

“Yna treuliodd Kristian chwe wythnos arall mewn uned arbennig ym Mhort Talbot lle’r aeth drwy adsefydlu corfforol a gwybyddol helaeth. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd dair llawdriniaeth ar ei lygad yn ogystal â llawdriniaeth ar yr ymennydd lle gosododd llawfeddygon blât titaniwm yn ochr de ei ben.

“Fodd bynnag, mae diweddglo hapus. Drwy ei benderfyniad a chefnogaeth ei deulu a’i gyfeillion, gwellodd Kristian yn wyrthiol a rhedodd hanner marathon Caerdydd ym mis Hydref, i godi arian at Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro i ddiolch i’r holl staff meddygol a fu’n rhan o’i driniaeth.”

Llongyfarchodd Ben Field, rheolwr Chwaraeon Sir Benfro, yr holl enillwyr, terfynwyr ac enwebeion, a dywedodd ei fod yn ddiolchgar iawn i’r noddwyr am eu cefnogaeth.

“Cawsom fwy o enwebiadau nag erioed o’r blaen eleni – 192 – sy’n adlewyrchiad gwych o sut mae chwaraeon yn tyfu ac yn ffynnu ledled y sir,” meddai.

Wrth ychwanegu ei longyfarchiadau, meddai’r Cynghorydd Paul Miller, yr Aelod Cabinet dros Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant: “Mae’r Gwobrau Chwaraeon yn gyfle gwych i gydnabod llwyddiannau rhyfeddol pobl o fyd chwaraeon ledled Sir Benfro, a’r gwaith caled iawn sy’n digwydd yn y dirgel.

Enillwyr Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2018

Hyfforddwr y Flwyddyn

Simon Roach (Codi Pwysau)

Llwyddiant Benyw ym Myd Chwaraeon

Caryl Jones (Athletau)

Llwyddiant Gwryw ym Myd Chwaraeon

Seth Morris (Brigdonni)

Llwyddiant Bechgyn (dan 16) ym Myd Chwaraeon

Alex O’Sullivan (Paffio)

Llwyddiant Merched (dan 16) ym Myd Chwaraeon

Ella Wintle (Athletau)

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Ryan Foot (Rygbi)

Gwobr Chwaraeon Anabledd Iau (dan 16)

Lily Rice (WCMX - MotoCross Cadair)

Arwr Anhysbys

William McGarvie (Clwb Jwdo Neyland)

Trefnydd Clwb y Flwyddyn

Kathy Hicks (Clwb Pêl-rwyd Arberth)

Llwyddiant Tîm y Flwyddyn

Tîm Cyntaf Clwb Criced Neyland 2017/2018

Llwyddiant Tîm Iau (dan 16) y Flwyddyn

Tîm Pêl-fasged Parth Cynhwysol Syr Thomas Picton 2018

Gwobr Cyfraniad at Chwaraeon Ysgol

Alfie Wheeler (Ysgol Uwchradd WG Hwlffordd)

Gwobr Cyfraniad Myfyriwr at Chwaraeon Ysgol

Nichola Hayton (Cennad Ifanc Platinwm)

Clwb y Flwyddyn

SAW Cymru

Gwobr Llwyddiant Oes

Peter a Karen Bowen (Rasio Ceffylau)

Gwobr Llwyddiant Arbennig y Cadeirydd

Kristian Speake (Pêl-droed)


Geiriadau

Hyfforddwr y Flwyddyn
Yn y llun mae enillydd Simon Roach (Codi Pwysau), gyda’i wobr, yn cael ei chyflwyno gan Carwyn Young o Chwaraeon Cymru. Y terfynwyr oedd Finola Findlay (Dawnsio) a Richard Owen (Hwylio)

Yn y llun mae enillydd Simon Roach (Codi Pwysau), gyda’i wobr, yn cael ei chyflwyno gan Carwyn Young o Chwaraeon Cymru. Y terfynwyr oedd Finola Findlay (Dawnsio) a Richard Owen (Hwylio)

Llwyddiant Benyw ym Myd Chwaraeon
Enillydd Caryl Jones (Athletau) yn cael ei gwobr gan Gordon Thomas Golygydd Chwaraeon y Western Telegraph. Y terfynwyr oedd Heather Lewis (Athletau) a Gabrielle Ridge (Ceufadu).

Enillydd Caryl Jones (Athletau) yn cael ei gwobr gan Gordon Thomas Golygydd Chwaraeon y Western Telegraph. Y terfynwyr oedd Heather Lewis (Athletau) a Gabrielle Ridge (Ceufadu).

Llwyddiant Gwryw ym Myd Chwaraeon
Seth Morris (Brigdonni) yn cael ei wobr gan Alex Torok o Folly Farm. Y terfynwyr oedd Will Lloyd (Athletau) a Simon Holliday (Criced)

Seth Morris (Brigdonni) yn cael ei wobr gan Alex Torok o Folly Farm. Y terfynwyr oedd Will Lloyd (Athletau) a Simon Holliday (Criced)

Llwyddiant Bechgyn (dan 16) ym Myd Chwaraeon
Alex O’Sullivan (Paffio) a gafodd ei wobr gan Stephen Thornton o Valero. Y terfynwyr oedd Alfie Luger (Gymnasteg) a Dylan Phillips (Athletau).

Alex O’Sullivan (Paffio) a gafodd ei wobr gan Stephen Thornton o Valero. Y terfynwyr oedd Alfie Luger (Gymnasteg) a Dylan Phillips (Athletau).

Llwyddiant Merched (dan 16) ym Myd Chwaraeon
Ella Wintle (Athletau) yn cael ei gwobr gan Nia Thomas o Radio Sir Benfro. Y terfynwyr oedd Kasumi Tran (Golff) a Lowri Hart (Badminton).

Ella Wintle (Athletau) yn cael ei gwobr gan Nia Thomas o Radio Sir Benfro. Y ter

Gwobr Chwaraeon Anabledd
Ryan Foot (Rygbi) yn dangos ei wobr am Chwaraeon Anabledd ochr yn ochr â Sally Inglesant o Snowdrop Independent. Y terfynwyr oedd Rhys Davies (Nofio) ac Alex Gulliksen (Hwylio)

Ryan Foot (Rygbi) yn dangos ei wobr am Chwaraeon Anabledd ochr yn ochr â Sally Inglesant o Snowdrop Independent. Y terfynwyr oedd Rhys Davies (Nofio) ac Alex Gulliksen (Hwylio)

Gwobr Chwaraeon Anabledd Iau (dan 16)
Enillydd y wobr oedd Lily Rice (WCMX - MotoCross Cadair) a dderbyniwyd gan ei mam ei rhan gan Chwaraeon Anabledd Cymru. Y terfynwyr oedd Leon Davies (Saethu Targed, Criced, Nofio a Gymnasteg) a Libi Phillips (Rasio Cadair).

Enillydd y wobr oedd Lily Rice (WCMX - MotoCross Cadair) a dderbyniwyd gan ei mam ei rhan gan Chwaraeon Anabledd Cymru. Y terfynwyr oedd Leon Davies (Saethu Targed, Criced, Nofio a Gymnasteg) a Libi Phillips (Rasio Cadair).

Arwr Anhysbys
William McGarvie (Clwb Jwdo Neyland) yn derbyn ei wobr gan Fraser Watson o’r Western Telegraph. Y terfynwyr oedd Trefor Evans (Criced) a Lawrence Worth (Athletau).

William McGarvie (Clwb Jwdo Neyland) yn derbyn ei wobr gan Fraser Watson o’r Western Telegraph. Y terfynwyr oedd Trefor Evans (Criced) a Lawrence Worth (Athletau).

Trefnydd Clwb y Flwyddyn
Kathy Hicks (Clwb Pêl-rwyd Arberth) enillodd y wobr. Y terfynwyr oedd Alison Dixon (Tennis) a Steve Whitmore (Bowlio Anabl)

Kathy Hicks (Clwb Pêl-rwyd Arberth) enillodd y wobr. Y terfynwyr oedd Alison Dixon (Tennis) a Steve Whitmore (Bowlio Anabl)

Llwyddiant Tîm y Flwyddyn
Tîm Cyntaf Clwb Criced Neyland 2017/2018 yn cael eu gwobr gan Stephen Thornton o Valero Energy.

Tîm Cyntaf Clwb Criced Neyland 2017/2018 yn cael eu gwobr gan Stephen Thornton o Valero Energy.

Llwyddiant Tîm Iau (dan 16) y Flwyddyn
Tîm Pêl-fasged Parth Cynhwysol Syr Thomas Picton 2018 yn cael eu gwobr gan Alex Torok o Folly Farm

Tîm Pêl-fasged Parth Cynhwysol Syr Thomas Picton 2018 yn cael eu gwobr gan Alex Torok o Folly Farm

Gwobr Cyfraniad at Chwaraeon Ysgol
Alfie Wheeler (Ysgol Uwchradd WG Hwlffordd) yn cael ei gwobr gan Simon Roach o SAW Cymru.

Alfie Wheeler (Ysgol Uwchradd WG Hwlffordd) yn cael ei gwobr gan Simon Roach o SAW Cymru.

Gwobr Cyfraniad Myfyriwr at Chwaraeon Ysgol
Cyflwynwyd ei gwobr i Nichola Hayton (Cennad Ifanc Platinwm) gan Carwyn Young o Chwaraeon Cymru. Y terfynwyr eraill oedd Matthew  Vaughan (Fenton) a Duncan Hart (Tasker Milward, Ysgol Uwchradd WG Hwlffordd)

Cyflwynwyd ei gwobr i Nichola Hayton (Cennad Ifanc Platinwm) gan Carwyn Young o Chwaraeon Cymru. Y terfynwyr eraill oedd Matthew  Vaughan (Fenton) a Duncan Hart (Tasker Milward, Ysgol Uwchradd WG Hwlffordd)

Clwb y Flwyddyn
SAW Cymru gyda’u gwobr a gyflwynwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Benfro

SAW Cymru gyda’u gwobr a gyflwynwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Benfro

Gwobr Llwyddiant Oes
Karen Bowen (Rasio Ceffylau) yn derbyn Gwobr Llwyddiant Oes gan Geoff Williams Pennaeth Chwaraeon y BBC. Roedd y wobr ar y cyd rhwng Peter a Karen Bowen ond nad oedd Peter wedi gallu bod yno.

Karen Bowen (Rasio Ceffylau) yn derbyn Gwobr Llwyddiant Oes gan Geoff Williams Pennaeth Chwaraeon y BBC. Roedd y wobr ar y cyd rhwng Peter a Karen Bowen ond nad oedd Peter wedi gallu bod yno.

Gwobr Llwyddiant Arbennig y Cadeirydd
Kristian Speake (Pêl-droed) yn cael ei wobr gan y Cynghorydd Aden Brinn. Cadeirydd CSP.

Kristian Speake (Pêl-droed) yn cael ei wobr gan y Cynghorydd Aden Brinn. Cadeirydd CSP.


ID: 4482, revised 05/12/2018