COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Defnyddwyr ap y GIG bellach yn gymwys i wneud cais am daliad hunanynysu o £500

Bydd pobl y mae ap Covid-19 y GIG yn gofyn iddynt hunanynysu yn gymwys bellach i wneud cais am y taliad cymorth hunanynysu o £500.

O 1 Chwefror 2021, os bydd defnyddwyr yr ap wedi cael hysbysiad iddynt ddod i gysylltiad â’r feirws, a’u bod ar incwm isel ac mewn perygl o ddioddef caledi, byddant yn gymwys.

Bydd pobl y mae Profi, Olrhain, Diogelu wedi gofyn iddynt hunanynysu, neu rieni y mae lleoliad addysg eu plentyn wedi gofyn i’r plentyn hunanynysu, yn gymwys hefyd.

I fod yn gymwys i wneud cais, bydd angen i ddefnyddwyr yr ap fodloni meini prawf y prif gynllun a:

·         Bod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig;

·         Methu gallu gweithio gartref, felly byddant yn colli incwm o ganlyniad; a

·         Byddant (yr ymgeisydd neu bartner) ar hyn o bryd yn cael y Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn; neu

·         Bydd eu cais yn cael ei dderbyn o dan elfen yn ôl disgresiwn y Cynllun Cymorth Hunanynysu.

Bydd awdurdodau lleol yn gallu derbyn a phrosesu ceisiadau am daliadau o ddydd Gwener 5 Chwefror ymlaen a bydd ymgeiswyr yn gallu gwneud cais hyd at dair wythnos ers eu dyddiad ynysu diwethaf.

Bydd defnyddwyr yr ap yn gallu gwneud cais am y taliad trwy ymweld â’n gwefan: https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/taliadau-hunanynysu

Fodd bynnag, hyd nes bod yr ap wedi’i ddiweddaru i gadarnhau unigolion y gofynnwyd iddynt hunanynysu, bydd angen i ddefnyddwyr ddangos tystiolaeth bod yr ap wedi gofyn iddynt hunanynysu


ID: 7432, revised 04/02/2021