COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Dewis Llandudoch ar gyfer Treialu Terfyn Cyfyngder Newydd 20MYA

Dewiswyd Llandudoch fel un o wyth anheddiad peilot yng Nghymru ar gyfer treialu terfyn cyflymder 20 milltir yr awr (mya) ledled y pentref cyfan.

Mae’r treial yn rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder cenedlaethol ar ffyrdd cyfyngedig o 30mya i 20mya erbyn mis Ebrill 2023.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro â Chyfrifoldeb am Seilwaith, fod y prosiect peilot yn gyfle unigryw i Landudoch gynrychioli cymunedau gwledig bach, ac mae llawer o’r rhain yn Sir Benfro.

“Mae hwn yn gyfle gwych i dreialu rhai o’r dulliau ymgynghori a monitro a rhoi adborth i Lywodraeth Cymru ar eu heffeithiolrwydd,” dywedodd.

“Mae gostwng cyflymder yn lleihau nifer y damweiniau ac yn achub bywydau,” ychwanegodd.

“Ochr yn ochr â hyn, bydd ansawdd bywyd yn gwella, gan greu lle ar ein strydoedd ar gyfer teithio llesol sy’n fwy diogel. Mae hyn yn helpu i leihau ein heffaith amgylcheddol ac mae’n cael effaith gadarnhaol ar ein lles corfforol a meddyliol.”

Dywedodd yr aelod lleol, y Cynghorydd Mike James: “Fel pentref, mae Llandudoch yn falch iawn o fod yn rhan o gynllun peilot Llywodraeth Cymru i ostwng y Terfyn Cyflymder Cenedlaethol ar ffyrdd cyfyngedig o 30mya i 20mya erbyn 2023.

“20 YN DDIGON yw ein nod ac rwy’n diolch i’r holl wirfoddolwyr yn y pentref sydd wedi gweithio mor galed i gasglu gwybodaeth. Rwy’n diolch i swyddogion Cyngor Sir Penfro am fynychu cyfarfodydd, cerdded y pentref a llunio cynnig ar gyfer Llywodraeth Cymru.

“Gobeithiaf y bydd gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn helpu llawer o bentrefi gwledig eraill ledled Cymru i fod yn fwy diogel ar ôl 2023.”

Dywed y grŵp ymgyrchu lleol ‘Llandudoch 20 yn Ddigon i Ni’ eu bod hwythau hefyd wrth eu bodd â’r newyddion.

Dywedodd un o’r aelodau, Cara Wilson: “Yn ystod y cyfnodau clo, gwelodd bawb ohonom yn y pentref pa mor ddiogel y gallai fod, a bu cymaint mwy ohonom yn beicio a cherdded oherwydd bod y ffyrdd yn fwy diogel. Rwy’n clywed nawr gan bobl sydd wedi rhoi’r gorau i hyn  oherwydd bod y ffyrdd mor brysur. Rydym ni wrth ein bodd bod Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i weithredu’n gynnar i ddod â therfyn cyflymder 20mya i Landudoch.

“Dewch i ni ddathlu’r hwb hwn i ddiogelwch a lles lleol. Dewch i ni ddal gafael ar rywbeth da sy’n deillio o Covid, ac arafu’r traffig.”

Ychwanegodd y preswylydd lleol Anna Blackwood: “Fel teulu, rydym yn mwynhau’r ffordd o fyw awyr agored, ac yn cerdded trwy’r pentref yn rheolaidd neu i lawr i’r Mwrins ac ymlaen i draeth Poppit. Ar hyn o bryd, nid yw’n hawdd i deuluoedd neu gadeiriau gwthio. Mae’n gallu teimlo’n anniogel i ni, wrth i faniau llydan, lorïau a cheir basio’n agos iawn atom – yn aml ar gyflymder o 30 milltir yr awr (mya) neu fwy.

“Rydym eisiau i’n plant dyfu i fyny â’r annibyniaeth i gerdded o gwmpas i weld eu ffrindiau yn y pentref. Rydym yn croesawu’r newid i alluogi pawb i rannu’r strydoedd ar gyflymder arafach.”

Dywedodd preswylydd arall, Andy Triggs: “Rydym ni’n deulu â thri bachgen ifanc o dan 10 oed sydd wrth eu bodd yn cerdded, yn beicio, neu’n mynd ar sgwter o amgylch y pentref i alw ar ffrindiau neu fynd i ysgol y pentref neu’r siop.

“Pan oeddem ni’n blant, roedd gennym ni lawer mwy o ryddid a diogelwch – pam na allwn ni sicrhau’r un peth i’n plant ni hefyd? Rydym ni wedi bod yn gofyn am gyflymder mwy diogel ers oesoedd, felly dylai’r cyfyngiad o 20mya ledled y pentref roi mwy o ryddid ac annibyniaeth i’n bechgyn wrth iddyn nhw dyfu.

“Mae’n hen bryd i ni ail-ddylunio ein strydoedd ar gyfer pobl nid ceir, ar gyfer pobl yn cerdded yn hytrach na dim ond y bobl hynny sy’n gyrru, ar gyfer y bobl fach ac nid dim ond SUVs, ceir a faniau metel enfawr.”

Yr aneddiadau peilot eraill yng Nghymru yw’r Fenni, Canol Gogledd Caerdydd, Glan Hafren yn Sir Fynwy, Bwcle yn Sir y Fflint, Cil-ffriw yng Nghastell-nedd Port Talbot, Sant-y-brid ym Mro Morgannwg a Gogledd Llanelli.

Nod y cynllun peilot yw cael dechrau cynnar ar ddatblygu’r amrywiaeth o brosesau sydd eu hangen i weithredu terfyn cyflymder 20mya ledled y wlad yn 2023 a gwerthuso pa effaith y mae’n debygol o’i chael wrth gyflwyno hyn. Yn ogystal, mae’n anelu at gefnogi creu strategaeth orfodi mewn partneriaeth â’r heddlu a GanBwyll.

Yn y llun uwchlaw gwelir Anna Blackwood. Credyd llun: 'Llandudoch 20 yn Ddigon i Ni’

Owen ac Eben Triggs

Uwchlaw gwelir Owen ac Eben Triggs: Credyd llun: 'Llandudoch 20 yn Ddigon i Ni’


ID: 7501, revised 22/02/2021