COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Diolchwyd i Bobl Leol wrth i 'Wythnos y Gwirfoddolwyr ' Gychwyn

Diolchodd y Canolbwynt Cymunedol i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol Sir Benfro sydd wedi bod yn gweithio’n galed i gynorthwyo pobl eraill yn ystod y pandemig.

Sefydlwyd y Canolbwynt yn nyddiau cynnar y cyfyngiadau ym mis Mawrth i helpu pobl yn Sir Benfro gael cymorth neu wirfoddoli i helpu eraill.

Anfonwyd y llythyr diolch at holl grwpiau cymorth cymunedol a gofrestrwyd gyda PAVS.

Mae’n dweud: “Fel rhan o Wythnos y Gwirfoddolwyr, rydym yn ysgrifennu atoch ar ran y Canolbwynt Cymunedol a’n mudiadau i ddweud diolch am bopeth a wnewch i gynorthwyo pobl Sir Benfro yn ystod pandemig y coronafeirws.

“Yn ystod yr wythnosau a misoedd diwethaf, mae’r coronafeirws wedi herio ein bywydau a’r pethau sy’n annwyl i ni mewn ffordd na allem fod wedi’i dychmygu o’r blaen.

“Mae wedi cyfyngu ein rhyddid, ein hymdeimlad o sicrwydd, ein cysylltiadau a’n hiechyd a ffyniant yn aml.

“Fe wyddom y bu’n amser sydd wedi peri cryn bryder a gofid i bobl ledled Sir Benfro ac eto, ar waethaf hyn i gyd, fe welsom garedigrwydd, haelioni ac ymroddiad mawr.

“Trwy grwpiau fel chi a’r cannoedd o wirfoddolwyr sydd wedi camu ymlaen, rydym wedi gweld pobl yn cael eu cynnal gyda phethau hanfodol fel siopa a chasglu presgripsiynau, neu fynd â chŵn am dro, cyfeillachu a gwneud galwadau lles.

“Fe wyddom fod gwirfoddolwyr yn rhoi eu hamser eu hunain ac yn mynd uwchlaw a thu hwnt er mwyn sicrhau y gall pobl aros yn ddiogel yn ystod y pandemig hwn.

“Pa un ai ydynt yn gymwynasau bach neu fawr, mae haelioni pobl Sir Benfro’n gwneud i chi feddwl ac fe fyddem yn hoffi diolch i chi am bopeth yr ydych chi a’ch cyd-wirfoddolwyr yn ei wneud.

“Yn Sir Benfro, rydym mor ffodus o fod â’r fath egni ac ymroddiad ymhlith ein cymunedau ac rydym wir yn gwerthfawrogi eich holl ymdrechion a’ch gwaith.”

Sefydlwyd y Canolbwynt Cymunedol a’i staffio gan weithwyr o Gyngor Sir Penfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a Delta Wellbeing.

Llofnodwyd y llythyr gan y Cynghorydd Tessa Hodgson, Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol; Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol; a Sue Leonard, Prif Weithredwr PAVS.

 Mae gwefan y Canolbwynt Cymunedol i’w chael yn:

https://www.sir-benfro.gov.uk/canolbwynt-cymunedol

Gallwch gysylltu hefyd trwy ffonio 01437 776301 neu e-bostio communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk

 


ID: 6499, revised 03/06/2020