Ystafell Newyddion

Disgyblion yn arwain prosiect i gael rhieni i ddiffodd injans wrth gatiau'r ysgol

Mae disgyblion amgylcheddol eu bryd yn Ysgol Gymunedol Neyland yn annog rhieni a gofalwyr i 'Dim Segura' a mynd i'r afael â llygredd aer wrth gatiau'r ysgol.

Mae Grŵp Eco-Ryfelwyr yr Ysgol yn cynnal ymgyrch i gael rhieni a gofalwyr i ddiffodd injans ceir wrth iddynt aros i ollwng neu gasglu disgyblion.

Neu, hyd yn oed yn well, gadewch y car gartref, lle bynnag y bo modd.

Daw'r ymgyrch Dim Segura wrth i'r DU nodi Diwrnod Aer Glân (16 Mehefin) sydd â'r nod o dynnu sylw at lygredd aer a'r camau syml y gallwn ni i gyd eu cymryd i leihau allyriadau.

Yn dilyn cyfarfod gyda Swyddog Rheoli Llygredd Cyngor Sir Penfro, Nathan Miles, lle eglurodd Nathan sut mae cerbydau petrol a disel yn ffynhonnell fawr o lygredd aer, mae'r Eco-Ryfelwyr wedi dechrau gweithredu.

Dywedodd Grŵp Llais y Disgyblion Eco-Ryfelwyr: "Rydym wedi ymrwymo i wneud cyfraniadau cadarnhaol i'r heriau mawr sy'n ein hwynebu yn y byd sydd ohoni ac roeddem yn falch iawn o gwrdd â Nathan.

"Mae gan y cynllun hwn amcan syml a phwysig: Lleihau allyriadau ceir y tu allan i'n hysgol yn ystod yr amseroedd ‘gollwng’ a 'chasglu' prysur ar ddechrau a diwedd pob diwrnod ysgol drwy sicrhau bod peiriannau ceir a cherbydau'n cael eu diffodd wrth ollwng a chasglu plant.

"Lansiwyd y cynllun hwn gennym yr wythnos hon, mae gennym faner y tu allan i'n hysgol ac mae ein grŵp y tu allan yn sicrhau llwyddiant y cynllun hwn.

"Rydym yn siarad â rhieni am ei nodau, ac mae wedi cael derbyniad da, gyda rhieni yn ein cefnogi yn y genhadaeth bwysig hon."

Clean Air Welsh

Ychwanegodd Nathan: "Mae'n wych gweld y disgyblion yn arwain ar y prosiect hwn ar bwnc sy'n effeithio arnynt o ddydd i ddydd wrth gatiau'r ysgol a hoffwn ddiolch hefyd i Gareth Lawlor o waith cynnal a chadw ardal am y gefnogaeth i sefydlu'r cynllun.

"Rwy'n siŵr ein bod ni i gyd yn euog o adael yr injan ymlaen wrth aros am rywun, neu fynd â'r car ar daith fer pan allem gerdded neu feicio yn lle hynny.

"Drwy ddiffodd yr injan wrth aros, neu adael y car gartref, gallwn ni i gyd wneud ein rhan i wella'r aer rydyn ni i gyd yn ei anadlu."

Dywedodd y Cynghorydd Michelle Bateman, Yr Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Rwy'n falch iawn o ddisgyblion Ysgol Gymunedol Neyland am arwain y ffordd ar y gwaith hwn.

"Mae diffodd injans ein ceir wrth i ni aros yn neges mor syml ac yn rhywbeth y gallwn ni i gyd ei wneud.

"Rwy'n gobeithio y gall y neges hon ledaenu'n bell ac yn eang ar draws ysgolion Sir Benfro i wella ansawdd aer ar draws y Sir."

Y Cynghorydd Sir Simon Hancock yw'r aelod lleol.

Cefnogodd nodau'r prosiect a llongyfarchodd y disgyblion ar eu gwaith.

"Mae Ysgol Gymunedol Neyland yn gosod esiampl i ni i gyd gyda'r prosiect hwn.

"Y disgyblion hyn yw'r genhedlaeth a fydd yn tyfu i fyny gyda'r risgiau mwyaf o newid yn yr hinsawdd oni bai ein bod ni i gyd yn cymryd camau bach tuag at doriad byd-eang mawr mewn allyriadau.

"Gall yr hyn sy'n dechrau y tu allan i gatiau'r ysgol gael effaith hirdymor a pharhaol ar ein hamgylchedd."

Am fwy o wybodaeth am Ddiwrnod Aer Glân cliciwch yma

 

Pennawd:

Mae Eco Ryfelwyr Ysgol Gymunedol Neyland yn annog rhieni a gofalwyr i ddiffodd injans ceir wrth iddynt ollwng neu gasglu wrth gatiau'r ysgol. Yn y llun gyda'r disgyblion mae'r Pennaeth Cynorthwyol Ricky Bowen a Nathan Miles (dde), Swyddog Rheoli Llygredd y Cyngor.


ID: 8806, revised 16/06/2022