COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad ar ddarpariaeth gofal plant gweithiwr allweddol

Bydd darpariaeth gofal plant Cyngor Sir Penfro ar gyfer plant teuluoedd gweithwyr allweddol yn dod i ben ddydd Gwener 24 Gorffennaf.

Mae’r Awdurdod wedi cynnal darpariaeth gofal plant ar gyfer teuluoedd gweithwyr allweddol ers dechrau’r cyfyngiadau symud, mewn ysgolion i ddechrau ac wedyn mewn 21 o ganolfannau gofal plant ledled y sir.

Dychwelodd y ddarpariaeth i’r ysgolion pan ail-agorodd yr ysgolion ar 29 Mehefin.

Fodd bynnag, o ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf, os oes gennych blentyn oedran ysgol, dylech drefnu gofal plant yn ystod yr haf trwy eich darparwr gofal plant arferol.

Os oes gennych blentyn sydd o dan bedair oed (cyn oedran ysgol), mae’n bosibl y byddwch yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws.

Mae cyllid ar gael tan 31 Awst 2020 i gynorthwyo gyda chost darpariaeth gofal plant cofrestredig ar gyfer plant agored i niwed a phlant gweithwyr hanfodol sy’n gorfod gadael y cartref i wneud eu gwaith.

O dan Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws, mae rhiant / gwarcheidwad yn gymwys i dderbyn gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth:

·       Os oes ganddyn nhw blant neu blentyn cyn oedran ysgol; ac

·       Maen nhw’n weithiwr hanfodol – mae’r manylion cymhwysedd ar gael yma:

https://llyw.cymru/gweithwyr-hanfodol-allweddol-y-coronafeirws-cymhwysedd-prawf

Dylai rhieni wneud cais am ofal plant ar gyfer eu horiau gwaith yn unig; a dim ond os na all priod neu aelodau eraill o’r teulu ofalu am y plentyn/plant.

Bydd angen tystiolaeth o gymhwysedd statws gweithiwr hanfodol fel rhan o’r broses o wneud cais.

Gall hyn fod yn llythyr gweithiwr hanfodol sy’n cynnwys enw a chyfeiriad yr ymgeisydd/ymgeiswyr, neu os nad yw’r llythyr yn cynnwys enw a chyfeiriad yr ymgeisydd, rhowch slip cyflog diweddar.

I gael ffurflen gais i archebu lle gofal plant o dan Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws, cysylltwch â:  covid19childcarebookings@pembrokeshire.gov.uk

Wedyn, byddwch yn derbyn cadarnhad bod eich plentyn/plant wedi cael lle.

Mae’n bwysig iawn nad ydych chi’n mynd i’r lleoliadau gofal plant os nad ydych chi wedi derbyn e-bost cadarnhau gennym ni.

Mae’r Cyngor wedi rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o’n lleoliadau gofal plant cofrestredig i ddarparu cyllid Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws.

Dilynwch y ddolen ganlynol i weld rhestr o’r darparwyr cofrestredig perthnasol: https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/gofalu-am-blant-gweithwyr-allweddol-a-phlant-agored-i-niwed

 


ID: 6689, revised 09/07/2020