COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronafeirws Arweinydd y Cyngor: 23 Ebrill

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi rhoi diweddariad arall ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 23 Ebrill, fel a ganlyn:

‘Helo, a chroeso i’m diweddariad wythnosol.

‘Rwy’n gobeithio eich bod i gyd wedi bod yn mwynhau’r tywydd hyfryd ac yn mynd allan unwaith eto i archwilio ein Sir hardd.

'Ar ôl codi’r cyfyngiadau teithio i mewn i Gymru, rydym ni wedi bod yn falch iawn hefyd o groesawu ymwelwyr yn ôl. Mae hwn yn gam calonogol iawn arall tuag at ymadfer yn llwyr.

‘Yn gyntaf, rwyf am ddiolch i staff yr Awdurdod sydd wedi bod yn paratoi ar gyfer llacio’r cyfyngiadau ac ymadfer am fisoedd lawer.

‘Mae’r cynllunio a’r trefnu hwnnw sydd wedi bod yn mynd rhagddo y tu ôl i’r llenni, gan gynnwys gydag asiantaethau partner, wedi bod yn hanfodol, gan fod ein timau wedi bod yn brysur iawn o gwmpas y Sir.

‘Er bod y mwyafrif helaeth o bobl wedi manteisio ar y cyfle i gyfarfod  â theulu a ffrindiau, archwilio Sir Benfro a mwynhau’r tywydd hyfryd, yn anffodus rwy’n ymwybodol o nifer o faterion y mae angen tynnu sylw atynt.

‘Mae nifer ychwanegol yr ymwelwyr wedi cynyddu lefel y sbwriel y bu angen ei gasglu. Mae gennym dîm pwrpasol ac ymroddedig sy’n gwagio ein biniau’n rheolaidd ac yn codi sbwriel, ond gofynnwn gyda pharch am eich help.

‘Os nad ydych chi gerllaw bin, a fyddech gystal ag aros hyd nes y dewch ar draws un, neu fynd â’ch sbwriel adre’ gyda chi.

‘Nid oes angen i mi egluro bod gwydr wedi torri yn berygl difrifol, yn enwedig o amgylch ein traethau. Cymerwch ofal ychwanegol gyda photeli yn arbennig.

‘I’r rheiny yn y gymuned sydd wedi cynorthwyo â chodi sbwriel – diolch yn fawr iawn i chi. Mae’n enghraifft ragorol o ysbryd cymunedol.

‘Bydd Sir Benfro bob amser yn estyn croeso cynnes i’r rheiny sy’n dymuno mwynhau ein Sir wych yn ddiogel a gyda pharch.

‘Mae llacio cyfyngiadau wrth barhau i fod ynghanol pandemig yn weithred o gydbwyso, ac mae angen i ni groesawu’r adferiad, parchu ein Sir a pharhau i gefnogi ein gilydd.

‘Fel y byddwch wedi clywed mae’n siŵr, gall y sector lletygarwch agor yn yr awyr agored o ddydd Llun.

‘Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymweld â’n caffis a’n bwytai unwaith eto i fwynhau lletygarwch yn yr awyr agored.

‘Mae ail-agor y sector lletygarwch yn gam arall tuag at ymadfer ac yn cefnogi ein heconomi.

‘Newid arall a gafodd ei gyhoeddi’r wythnos hon yw y bydd hyd at chwech o bobl – heb gynnwys plant o dan 11 oed na gofalwyr – yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored o yfory ymlaen (dydd Sadwrn).

‘Parhewch i ddilyn y rheolau. Mae’n talu ar ei ganfed. Roedd y gyfradd achosion fesul 100,000 o bobl ddydd Mercher i lawr i 4 yn unig, ymhlith yr isaf yng Nghymru.

‘Mae’r rhaglen frechu yn parhau gyda 15,101 o ddosau wedi’u rhoi dros y saith niwrnod diwethaf ar draws ardal Hywel Dda.

‘Yn Sir Benfro, mae 68,722 (54.6%) o’r boblogaeth wedi cael y dos cyntaf nawr, ac mae 20,744 (16.5%) wedi cael y ddau ddos.

‘Mae mor galonogol i weld y niferoedd hyn yn codi drwy’r amser, ac rwy’n annog pawb sy’n cael cynnig pigiad i fanteisio ar y cyfle.

‘Cadwch yn ddiogel bawb, a mwynhewch eich penwythnos.’

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru wedi'i rannu yn ôl bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol, yn: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy'n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd cyhoeddus allweddol yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Am ddiweddariadau gwasanaeth ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch ar ein gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol eraill:

 


ID: 7731, revised 23/04/2021