COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronafeirws Arweinydd y Cyngor: Dydd Gwener 15 Ionawr

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi rhoi diweddariad arall ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 15 Ionawr, fel a ganlyn:

‘Croeso i’m diweddariad wythnosol. Gobeithio’ch bod chi i gyd yn iach ac yn aros yn ddiogel.

‘Yr wythnos hon, hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn dilyn y canllawiau i aros gartref a gwneud ymarfer corff o’ch tŷ.

‘Rwy’n ymwybodol iawn bod y cyfyngiadau hyn yn effeithio ar ein bywydau, ond maen nhw yno am reswm – i ddiogelu pob un ohonom ac i ddiogelu ein GIG.

‘Rwy’n gwybod am gynifer o bobl nad ydynt wedi gweld eu teulu ers misoedd.

‘Mae’r mwyafrif helaeth o bobl yn dilyn y rheolau ac mae’n bwysig bod hynny’n cael ei gydnabod.

‘Mae’r hyn rydyn ni i gyd yn ei aberthu yn anodd ond yn angenrheidiol, felly diolch i chi am fod yn ystyriol ac aros yn ddiogel.

‘Rydym ni i gyd bellach yn ymwybodol pa mor gyflym mae’r feirws yn lledaenu ac mae’r straen newydd yn effeithio ar ein bywydau llawer mwy na’r llynedd – felly mae angen i ni i gyd fod yn arbennig o ofalus a gofalu amdanom ein hunain.

‘Bob dydd, mae’n rhaid i ni i gyd wneud penderfyniad. Bob dydd, mae’n rhaid i ni benderfynu a yw ein teithiau’n hanfodol ac yn angenrheidiol.

‘Hoffwn atgoffa pawb na chaniateir gyrru i ardal i wneud ymarfer corff – dylech wneud ymarfer corff o’ch cartref.

‘Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn ymweld â rhai ‘mannau poblogaidd’.

‘Cofiwch, bydd y lleoliadau hyn yn dal i fod yno i chi eu mwynhau pan ddaw’r cyfnod clo i ben – nid nawr yw’r amser i ymweld â nhw.

‘Os oes angen i chi fynd allan, cynlluniwch eich taith fel eich bod yn rhyngweithio cyn lleied â phosibl ag eraill i atal y feirws rhag lledaenu.

‘Mae’r broses o gyflwyno’r brechlyn yn gam ymlaen, ond bydd yn cymryd amser ac mae angen i ni barhau i wneud yr hyn sy’n iawn i’n teuluoedd a’n cymunedau.

‘Gallwch gael newyddion a diweddariadau trwy ymweld â’n gwefan https://www.sir-benfro.gov.uk/preswylydd neu drwy ein dilyn ar Twitter a Facebook – bydd ein herthyglau a’n negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

‘Rwy’n falch iawn o weld bod mwy o bobl bellach wedi’u cysylltu â’r Awdurdod trwy Fy Nghyfrif ac yn cysylltu â ni trwy ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol – diolch.

‘Ar nodyn personol, hoffwn orffen yr wythnos hon drwy ddweud diolch yn fawr i bawb ohonoch sy’n cydweithio i atal y feirws rhag lledaenu.

‘Ond, mae rhai pobl nad ydynt yn dilyn y canllawiau o hyd. Gofynnaf i’r bobl hynny ofyn rhai cwestiynau syml i’w hunain 

 

·         A ydw i’n gwneud y pethau iawn?

·         A ydw i’n helpu i ymladd yn erbyn y feirws hwn?

·         A allaf wneud mwy i atal y feirws rhag lledaenu?

 

Cofiwch

·         Arhoswch gartref

·         Gweithiwch o gartref os gallwch

·         Golchwch eich dwylo’n rheolaidd

·         Gwisgwch fasg pan fydd yn ofynnol

 

‘Os oes gennych symptomau Covid, bydd angen i chi gael prawf. Ffoniwch 119 i drefnu prawf neu ewch i https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

‘Gofynnaf i bawb aros yn ddiogel, gofalu amdanynt eu hunain ac aros gartref.

‘Mae’r datganiadau i’r wasg canlynol sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws wedi cael eu cyhoeddi ers fy niweddariad diwethaf:

 

·         Cwestiynau cyffredin am Grantiau Busnes

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/grantiau-busnes-dod-o-hyd-i-atebion-i-gwestiynau-cyffredin

 

·         Aros gartref, mae’r cyngor yn annog

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/aros-gartref-maer-cyngor-yn-annog

 

·         Hwb Cymunedol yn parhau i fod yn barod i helpu

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/hwb-cymunedol-yn-parhau-i-fod-yn-barod-i-helpu

 

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithiol o ddata am achosion o’r coronafeirws ledled Cymru yn ôl bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol, yn: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy’n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd y cyhoedd allweddol yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am y coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.146504884.1873593523.1610965849-1422586012.1608722053

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Ar gyfer diweddariadau i wasanaethau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch i’n gwefan a mewngofnodwch ar Fy Nghyfrif:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk/?language=cym

 

 

Dolenni eraill defnyddiol:

 

 


ID: 7393, revised 18/01/2021