COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronafeirws Arweinydd y Cyngor: Dydd Gwener, 19 Chwefror

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi rhoi diweddariad arall ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener 19 Chwefror, fel a ganlyn:

‘Croeso, bawb, i’m diweddariad wythnosol.

‘Mae’n siŵr gennyf eich bod chi, fel fi, yn gweld bod amser yn mynd yn ei flaen mor gyflym fel ei bod yn anodd credu ein bod ni bellach yn nesáu at wythnos olaf mis Chwefror.

‘Rydw i wedi sylwi bod y diwrnodau’n mynd yn oleuach, sydd wastad yn arwydd bod y gwanwyn ar ei ffordd. Mae’r gwanwyn yn dod â gobaith i ni i gyd fod dyddiau gwell i ddod. Bu’n flwyddyn hir iawn gyda chynifer o gyfyngiadau ar ein bywydau pob dydd.

‘Ond rydym ni i gyd wedi cydweithio’n ddiwyd ac mae angen i ni barhau ar yr un trywydd.

‘Mae’n galonogol gweld cynifer o bobl yn cael y brechlyn, ac mae’r gyfradd frechu yn Sir Benfro yn parhau i ddangos yr ymdrech enfawr sy’n cael ei gwneud gan bawb.

‘Y sefyllfa ddydd Mercher oedd bod 33,828 o frechiadau wedi cael eu rhoi yn Sir Benfro. Mae hynny’n gyfystyr â 26.9% o’r boblogaeth. Rydym yn cyrraedd y nod yn raddol.

‘Heddiw (dydd Gwener), rydym wedi cael diweddariad gan y Prif Weinidog ynglŷn â’r cyfyngiadau a’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r pandemig.

‘Fel y dywedodd y Prif Weinidog, er ein bod yn gweld gwelliant, mae’n amlwg bod tipyn o ffordd i fynd ac mae angen i ni i gyd barhau i aros yn ddiogel.

‘Fel awdurdod, byddwn yn adolygu canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru a byddaf yn rhoi diweddariad i chi’r wythnos nesaf ar ein sefyllfa.

‘Yr wythnos nesaf, bydd ein hysgolion yn ailagor i ddysgwyr y Cyfnod Sylfaen. Bydd ein tîm addysg yn adolygu ac yn cadw llygad barcud ar y broses ailagor raddol, ac yn rhoi sylw i unrhyw ganllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru.

‘Y lle gorau i gael manylion ynglŷn â beth fydd yn digwydd yn ysgol eich plentyn/plant fydd gwefan a chyfryngau cymdeithasol yr ysgol.

‘Wrth i’r brechiadau barhau a’r dysgwyr cyntaf ddychwelyd i’r ysgol, mae pethau’n gwella, ond mae angen i ni ddilyn y canllawiau o hyd a pharhau i ostwng nifer yr heintiau.

‘Dymunaf benwythnos braf i chi i gyd. Mae’r amser i ddechrau gweithio yn yr ardd a mwynhau gweld blodau’n agor a choed yn blaguro ar fin cyrraedd – mae dyddiau gwell ar ddod.

Mae’r datganiad i’r wasg canlynol ynglŷn â Covid wedi cael ei gyhoeddi yr wythnos hon:

 

·         Dim Wythnos Bysgod eleni https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/dim-wythnos-bysgod-eleni

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithiol o ddata am achosion o’r coronafeirws ledled Cymru, wedi’i rannu yn ôl ardal bwrdd iechyd ac awdurdod lleol, yn: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy’n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd y cyhoedd allweddol yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am y coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Ar gyfer diweddariadau ynglŷn â gwasanaethau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, mewngofnodwch i’r adran Fy Nghyfrif ar ein gwefan yn:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk/?language=cym

 

Dolenni eraill defnyddiol:

 


ID: 7500, revised 19/02/2021