COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronafeirws Arweinydd y Cyngor: Dydd Gwener 26 Mawrth

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi rhoi diweddariad arall ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 26 Mawrth, fel a ganlyn:

‘Helô bawb, a chroeso i’m diweddariad wythnosol.

‘Ddydd Mawrth oedd dyddiad cyfnod clo cyntaf y Deyrnas Unedig, flwyddyn yn ôl.

‘Roedd yn achlysur ingol, a hoffwn estyn fy nghydymdeimlad unwaith eto i bawb sydd wedi colli anwylyd o ganlyniad i’r pandemig.

‘Fe’m tarodd yr wythnos hon fod cyfanswm nifer y marwolaethau yn y Deyrnas Unedig wedi cyrraedd dros 126,000 erbyn hyn – sy’n fwy na chyfanswm poblogaeth Sir Benfro.

‘Mae hynny wir yn pwysleisio’r effaith y mae’r coronafeirws wedi’i chael.

‘Bu’n daith hir, ond diolch i ymdrechion pawb gyda’i gilydd, mae’r sefyllfa heddiw yn well o lawer.

‘Roedd hynny’n amlycach fyth heddiw wrth i Lywodraeth Cymru allu rhoi manylion rhagor o newidiadau i’r mesurau Covid-19.

‘Mae ein swyddogion wrthi ar hyn o bryd yn adolygu’r manylion a’r hyn maen nhw’n ei olygu i’n gwasanaethau ac, yn enwedig, i’r diwydiant twristiaeth lleol cyn gwyliau’r Pasg, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion yn ystod yr wythnos nesaf.

‘Yn y cyfamser, mae’r neges yr un fath, sef parhau i wneud yr holl bethau sydd wedi dod yn ail natur erbyn hyn – cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo’n rheolaidd a gwisgo masg pan fydd yn ofynnol, oni bai eich bod wedi’ch eithrio.

‘Gan droi at frechiadau, mae cyfanswm o fwy na 200,000 o ddosau wedi’u rhoi bellach ar draws rhanbarth Hywel Dda. Ymdrech wych hyd yma.

‘Yn Sir Benfro, mae 56,734 o bobl wedi cael dos cyntaf o’r brechlyn, sy’n cyfateb i 45.1% o’r boblogaeth.

‘Mae 9,045 arall wedi cael y ddau ddos. Mae pob pigiad yn dod â ni gam yn agosach at ddyddiau gwell.

‘Mewn newyddion arall cysylltiedig ag iechyd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi datgomisiynu Ysbyty Enfys Carreg Las yr wythnos hon, sef yr Ysbyty Maes yn Bluestone.

‘Mae’r ffaith iddo gael ei greu mor gyflym y llynedd yn dal i fod yn destun balchder mawr.

‘Yn amlwg, buasai’n well gennym pe na byddai’r angen am yr ysbyty maes wedi codi yn y lle cyntaf, ond rydym yn falch y buom yn bartner wrth ddarparu’r cyfleuster pwysig hwn ar gyfer preswylwyr lleol.

‘Bydd ein hysgolion yn torri heddiw ar gyfer gwyliau’r Pasg, ac rwy’n siŵr y bydd yna rai pobl ifanc flinedig ar ôl prysurdeb yr wythnosau cyntaf yn ôl!

‘Hoffwn achub ar y cyfle hwn i dalu teyrnged i’r holl waith caled sydd wedi cael ei wneud, y tu ôl i’r llenni gan mwyaf, fel bod dysgwyr ysgolion cynradd a rhai dysgwyr ysgolion uwchradd yn gallu dychwelyd i’r ystafell ddosbarth.

‘Bu’n ymdrech enfawr ac mae Penaethiaid wedi dweud wrthyf ba mor hapus ydynt i glywed ysgolion yn llawn hwyl a chwerthin unwaith eto.

‘Ar ôl pythefnos o wyliau’r Pasg, bydd pob disgybl uwchradd yn dychwelyd i’r ystafell ddosbarth hefyd.

‘Bydd hyn yn gam mawr ymlaen i ni i gyd yn y pandemig.

‘Gobeithiaf y bydd pob dysgwr yn mwynhau gwyliau’r Pasg ac yn dychwelyd yn llawn egni yn barod ar gyfer y tymor nesaf.

‘Arhoswch yn ddiogel, bawb.’

 

Mae’r datganiadau i’r wasg canlynol wedi cael eu cyhoeddi yr wythnos hon ynglŷn â Covid:

 

·         Cofio’r rhai a gollwyd yn ystod y pandemig Covid-19, flwyddyn ar ôl y cyfyngiadau symud cyntaf: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cofior-rhai-a-gollwyd-yn-ystod-pandemig-covid-19-flwyddyn-ar-ol-y-cyfyngiadau-symud-cyntaf

·         Adeiladu ar y partneriaethau a luniwyd yn ystod y pandemig Covid-19: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/adeiladu-ar-y-partneriaethau-a-luniwyd-yn-ystod-pandemig-covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru wedi'i rannu yn ôl bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol, yn: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy'n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd cyhoeddus allweddol yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Am ddiweddariadau gwasanaeth ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch ar ein gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol eraill:

 

 


ID: 7651, revised 26/03/2021