COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronafeirws Arweinydd y Cyngor: Dydd Gwener, 30Ain Ebrill

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi rhoi diweddariad arall ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 30 Ebrill, fel a ganlyn:

‘Croeso i’m diweddariad wythnosol

‘Wrth i mi ysgrifennu, rydyn ni’n nesáu at benwythnos gŵyl y banc, dechrau mis Mai ac yn edrych ymlaen at fwynhau’r awyr agored unwaith eto.

‘Gobeithio y bydd y tywydd braf yn parhau.  

‘Mae’n amlwg ac yn wych gweld bod ein sir yn ailagor ac yn croesawu ymwelwyr a’n cymuned yn ôl allan i archwilio.

‘Mae’r naws yn fywiog ac yn llawn cyffro, a gobeithio y bydd hynny’n parhau.

‘Rwy’n falch iawn o weld a chlywed sut mae ein swyddogion yn ymateb i’r ailagor a’r adferiad, a bu’n wych cael adborth gan ein preswylwyr a’n hymwelwyr.

‘Rwy’n ymwybodol iawn bod ein swyddogion rheng flaen yn parhau i ddarparu gwasanaeth eithriadol ar draws y sir, a hoffwn ddiolch iddyn nhw i gyd yn bersonol. Maen nhw’n chwarae rhan allweddol mewn sicrhau bod ein sir yn cael ei chadw’n lân, yn daclus ac ar agor i bawb.

‘Hoffwn ddiolch i’n partneriaid hefyd gan fy mod yn ymwybodol iawn o’r gwaith maen nhw’n ei wneud i ddarparu adnoddau ar gyfer yr ailagor a’r adferiad.

‘Mae’r ffordd gydweithredol hon o weithio, gan gynnwys cefnogaeth ein cymunedau, yn allweddol yn awr ac ar gyfer y dyfodol, ac rwy’n falch o sut mae’n gweithio.

‘Y penwythnos hwn, rydyn ni’n disgwyl mwy o ymwelwyr â’n sir ac rwy’n siŵr y bydd croeso enwog Sir Benfro yn cael ei estyn iddyn nhw i gyd.

‘Rydyn ni’n gwybod y bydd llawer o breswylwyr ac ymwelwyr yn awyddus i fynd allan am dro gyda’u cyfeillion pedair coes, felly gofynnwn i bawb gofio y bydd y cyfyngiadau blynyddol ar gŵn ar rai o draethau Sir Benfro yn dod i rym yfory, 1 Mai.

‘Mae Sir Penfro yn sir sy’n gyfeillgar i gŵn, ac rydym yn annog perchenogion cŵn i fod yn gyfrifol fel y gall pawb fwynhau eu diwrnod ar y traeth yr haf hwn.

‘Anogaf bawb i ddarllen y datganiad i’r wasg ynglŷn â hyn yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/annog-pobl-syn-berchen-ar-gwn-i-fod-yn-gyfrifol-fel-bod-pawb-yn-mwynhau-eu-diwrnod-ar-y-traeth

‘Rwy’n falch o ddweud bod y sefyllfa o ran Covid-19 yn parhau i fynd i’r cyfeiriad iawn.

‘Wrth i mi ysgrifennu, nid oedd unrhyw achosion newydd o Covid-19 wedi’u cadarnhau yn Sir Benfro heddiw, a dyna fu’r sefyllfa sawl gwaith yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae hyn yn dystiolaeth o’n hymdrechion ni i gyd. Diolch, a daliwch ati!

‘Rhoddwyd 23,515 o ddosau cyntaf ac ail ddosau o’r brechlyn ar draws ardal Hywel Dda yn ystod y saith diwrnod diwethaf, ac mae 56.6% o boblogaeth Sir Benfro wedi cael y dos cyntaf erbyn hyn.

‘Mae 24,338 arall wedi cael yr ail ddos, neu 19.3% o boblogaeth y sir.

‘Dymunaf benwythnos hyfryd i chi i gyd, a sylwch na fydd diweddariad gan yr Arweinydd ddydd Gwener nesaf oherwydd yr etholiadau.’

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru wedi'i rannu yn ôl bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol, yn: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy'n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd cyhoeddus allweddol yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Am ddiweddariadau gwasanaeth ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch ar ein gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol eraill:

 

 


ID: 7752, revised 30/04/2021