COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronafeirws leader: Dydd Gwener, 8fed Ionawr

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Gwener 8 Ionawr, fel a ganlyn:

‘Helo a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. Gobeithio i chi lwyddo i fwynhau tymor yr ŵyl er gwaethaf popeth sy'n digwydd.

“Roedd yn sicr yn Nadolig a Blwyddyn Newydd gwahanol ac mae ein ffocws unwaith eto bellach yn troi at y frwydr yn erbyn y feirws erchyll hwn.

‘Rwy'n gwerthfawrogi na fyddai llawer ohonoch wedi cael y cyfle i dreulio amser gydag anwyliaid, fel y byddech fel arfer dros dymor yr ŵyl, felly diolch am gadw'n ddiogel

‘Wrth i mi ysgrifennu hwn ddydd Iau mae'r gyfradd drosglwyddo saith diwrnod bresennol yn Sir Benfro yn 202.7 o achosion cadarnhaol fesul 100,000 o bobl, gyda 47 o achosion newydd wedi'u nodi heddiw.

‘Mae hyn yn dangos bod yn rhaid i ni i gyd barhau i ddilyn cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ac aros adref a dim ond gadael at ddibenion hanfodol – gall aros gartref achub bywydau.

'Mae hyn yn cynnwys peidio â theithio i fannau prydferth a thraethau a'u tebyg ar gyfer ymarfer corff.

‘Rwy'n gwybod bod hyn yn anodd iawn mewn sir mor hardd â'n un ni ond o dan y cyfyngiadau mae'n rhaid i ymarfer ddechrau a gorffen gartref. Dilynwch y rheolau, mae er ein budd ni i gyd.

‘Fel y gwyddoch, mae dysgu ar-lein ar gyfer ein hysgolion wedi'i ymestyn i Ionawr 29ain o leiaf.

‘Mae penderfyniadau ar ysgolion bellach yn cyd-fynd â'r adolygiad tair wythnos o'r Lefelau Rhybudd yng Nghymru.

‘Mae'r Gweinidog Addysg wedi'i gwneud yn glir, oni bai bod gostyngiad sylweddol yn nhrosglwyddiad y feirws, bydd dysgu o bell yn parhau hyd at gyfnod yr adolygiad nesaf sy’n cyd-fynd â hanner tymor mis Chwefror.

‘Hoffwn ddiolch unwaith eto i'n staff ysgol ymroddedig am eu gwaith i barhau ag addysg hanfodol ein plant mewn amgylchiadau heriol.

‘Hoffwn ddiolch hefyd i'n holl griwiau ailgylchu ymyl y ffordd a chriwiau cynnal a chadw'r gaeaf am eu holl waith caled dros gyfnod y Nadolig, gan gasglu ein gwastraff a graeanu ein ffyrdd. Mae'r criwiau graeanu wedi cael ychydig wythnosau prysur ac allan bob awr yn sicrhau bod ein prif ffyrdd yn ddiogel.

‘Mae'r rhaglen frechu bellach ar y gweill ac yn datblygu wrth i ni siarad.  Mae cyflwyno brechlyn Rhydychen -AstraZeneca yn hwb arall ond mae'n rhaid i ni i gyd barhau i wneud ein rhan i atal y feirws rhag lledaenu tra bod y tîm brechu yn gwneud y gwaith hynod bwysig hwn. Bydd diweddariadau pellach yn dilyn mewn perthynas â chanolfannau brechu

‘Mae'r brechlynnau'n rhoi rhywfaint o oleuni i ni ar ddiwedd twnnel hir ond mae gennym rywfaint o ffordd i fynd o hyd.

‘Mae symud i'r Flwyddyn Newydd yn dod â gobaith newydd a hefyd ychydig o newyddion da.

‘Hoffwn ychwanegu fy llongyfarchiadau i Len Mullins, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus newydd Cyngor Sir Penfro, ar ei anrhydedd yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

‘Gwnaed Len yn Aelod o'r Gorchymyn Fictoraidd (MVO) yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines ar ôl 21 mlynedd yn ei rôl yn y Cyngor.

‘Mae'r wobr am ei waith ar ran Rhaglawiaeth Dyfed wrth drefnu ymweliadau brenhinol â Sir Benfro a gwasanaethau tebyg.

'Diolch yn ddiffuant hefyd i Len am ei holl waith ar ran yr awdurdod a'm dymuniadau gorau am ei ymddeoliad.

‘Hoffwn hefyd longyfarch Jennifer Sims, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Pembrokeshire Frame, a enillodd Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM).

‘Wedi'i sefydlu gan Ms Sims ym 1994, mae Frame yn elusen menter gymdeithasol sy'n cyflogi ac yn hyfforddi pobl ag anableddau ac anawsterau dysgu.

‘Ymatebodd Ms Sims hefyd i bandemig Covid-19 drwy sicrhau cyllid grant i lansio Cynllun Oergelloedd Cymunedol Bagiau Gofal FRAME Sir Benfro.

‘Ynghyd â Chaffi Greenshed, maen nhw wedi darparu prydau poeth a bagiau o fwyd yn rhad ac am ddim sydd wedi cael eu dosbarthu i'r rhai sy'n agored i niwed, yr henoed a'r rhai sy'n cael trafferthion ariannol oherwydd y pandemig.

‘Mae fy niolch a'm llongyfarchiadau yn mynd iddyn nhw.

‘Os gwelwch yn dda, cadwch yn ddiogel bawb, gofalwch am y naill a’r llall a chadwch yn bositif.’

‘Mae'r datganiadau canlynol i’r wasg sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws wedi'u cyhoeddi ers fy niweddariad diwethaf:

 

·         Neges i atgoffa ynghylch cau busnesau llety

·         https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/neges-i-atgoffa-o-reolau-ynghylch-cau-busnesau-llety

·         Croesawu cyhoeddiad ysgolion

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/croesawyd-cyhoeddiad-ysgolion-y-gweinidog

·         Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Sir Penfro

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cael-y-wybodaeth-ddiweddaraf-gan-gyngor-sir-penfro

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am daliadau Grantiau Busnes

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/y-wybodaeth-ddiweddaraf-am-daliadau-grantiau-busnes

·         Peidiwch â chael eich dal allan gan sgam brechlyn

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/peidiwch-a-chael-eich-dal-allan-gan-sgam-brechlyn-covid

·         Ymateb y Cyngor i’r cyhoeddiad ynghylch ysgolion

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/ymateb-y-cyngor-ir-cyhoeddiad-ynghylch-ailagor-ysgolion

·         Dechreuwch a gorffennwch eich ymarfer corff o’ch cartref

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/neges-i-drigolion-sir-benfro-dechreuwch-a-gorffennwch-eich-ymarfer-corff-oddi-gartref

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru wedi'i rannu yn ôl bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol, yn: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy'n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd cyhoeddus allweddol yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Am ddiweddariadau gwasanaeth ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch ar ein gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol eraill:

 

 


ID: 7354, revised 11/01/2021