COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronafeirws yr Arweinydd: Dydd Gwener, Ionawr 22ain

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu diweddariad pellach ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 22 Ionawr, fel a ganlyn:

‘Croeso i fy niweddariad wythnosol.

‘Dros yr wythnos ddiwethaf, bydd pob un ohonom wedi gweld y diweddariadau am yr achosion o Covid-19 ar draws y sir. Yn anffodus, mae’r cyfraddau marwolaeth yn ddiflas iawn ac rwy’n meddwl am bawb sydd wedi dioddef neu golli anwylyn oherwydd y pandemig hwn.

‘Wythnos yma, mae brechiadau’n cael eu cyflwyno ar draws y sir. Mae hyn yn newyddion gwych ac rwy’n siŵr ei fod, fel i mi, yn rhoi’r hwb y mae ei angen ar bob un ohonom ar ôl 11 mis hir iawn.

‘Heddiw (dydd Gwener), cyhoeddodd y Prif Weinidog fod mwy o bobl wedi cael y brechlyn yng Nghymru na’r nifer sydd wedi cael Covid-19. Mae hyn yn teimlo’n ddiwrnod mawr, ond mae taith hir gennym i fynd o hyd.

‘O ran brechlynnau, bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cyhoeddi bwletin wythnosol yn amlinellu sut mae’r rhaglen frechu’n dod yn ei blaen yn lleol.

‘Dangosodd y bwletin diweddaraf hyd at ddydd Sul fod 5,919 o bobl yn Sir Benfro wedi cael y brechlyn, ond bydd hwn yn uwch o lawer erbyn hyn oherwydd bod brechiadau wedi bod yn parhau gydol wythnos hyn ac mae mwy a mwy o feddygfeydd yn cael y brechlyn.

‘Hefyd, rydym yn falch o fod wedi gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y canolfannau brechu torfol a fydd yn agor cyn hir yn Hwlffordd yn Archifdy Sir Benfro, Prendergast, ac yng Nghanolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod.

‘Bydd pobl 75-79 oed yn cael llythyron cyn hir yn eu gwahodd i’w brechiad. Manteisiwch ar y cyfle.

‘Cewch hyd i’r bwletin diweddaraf gan y Bwrdd Iechyd a rhagor o wybodaeth am gyflwyno’r brechiad, gan gynnwys llythyr i bob aelwyd, ar ein gwefan ar https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/brechlynnau-covid-19-yn-sir-benfro

‘Does dim rhaid dweud ei bod yn hanfodol bwysig i ni barhau i amddiffyn ein hunain wrth barhau i gyflwyno’r brechlyn. Mae’r rhaglen frechu yn dasg enfawr.

‘Hoffwn ddweud diolch i bawb sy’n gweithio yn, neu’n cefnogi, y canolfannau brechu a’r meddygfeydd â’u gwaith hanfodol.

‘Mae pawb yn gwerthfawrogi’r ymdrech – diolch enfawr gan bob un ohonom.

‘Fel awdurdod, rydym ni’n parhau i gefnogi ein cymunedau ac rwy’n ymwybodol iawn bod swyddogion ac aelodau etholedig yn gweithio’n galed i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cyflwyno a bod cymunedau’n cael eu cefnogi.

‘Er mai mynd i’r afael â Covid-19 yw ein prif ffocws o hyd, mae dechrau’r flwyddyn hefyd yn golygu’r gwaith pwysig o osod ein cyllideb.

‘Mae’r cyfan a wnawn fel Cyngor yn cael effaith arnoch chi, drigolion sir Benfro, felly mae’n hanfodol ein bod ni’n clywed gennych fel rhan o’r broses ymgynghori ar ein cyllideb.

‘Rydym wedi sefydlu tudalen ymgynghori bwrpasol lle gallwch ddweud eich dweud am y ffordd orau y dylem fantoli ein cyllideb, gan gynnwys efelychydd cyllideb sy’n caniatáu i chi symud arian o gwmpas y gwasanaethau â’r angen mwyaf amdano, yn eich barn chi.

‘Edrychwch ar yr ymgynghoriad ar https://dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk/ymgynghoriad-cyllideb-2021-2022 a chymryd rhan.’

‘Byddwch cystal â pharhau i aros gartref a dilyn y rheoliadau, ac fe ddown drwyddi gyda’n gilydd. Diolch.

 

‘Mae’r datganiadau canlynol i’r wasg ynghylch y coronafeirws wedi’u cyhoeddi ers fy niweddariad diwethaf:

 

·         Cadarnhau newidiadau i gymwysterau

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/newidiadau-i-gymwysterau-wediu-cadarnhau-gan-y-gweinidog-addysg-kirsty-williams-yn-dilyn-tarfu-pellach-ar-ddysgu 

 

·         Talu gwerth £66m mewn grantiau cymorth busnes

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/and16366m-mewn-grantiau-cymorth-covid-19-a-dalwyd-i-fusnesau-sir-benfro

 

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhagweithiol am achosion o’r coronafeirws ledled Cymru, wedi’u dadansoddi fesul bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol, ar: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Hefyd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru y’n darparu diweddariad dyddiol yn canolbwyntio ar wybodaeth allweddol am iechyd y cyhoedd, a diweddariadau, ar: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am y coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion ar:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion  

I weld diweddariadau ynghylch gwasanaethau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau dyddiol drwy’r e-bost, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i My Account ar:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk/?language=cym  

 

Dolenni defnyddiol eraill:

 


ID: 7407, revised 26/01/2021