COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronaidd y galon arweinydd: Dydd Gwener, 16 Hydref

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, David Simpson, wedi rhoi diweddariad pellach ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 16 Hydref:

‘Croeso i un arall o Ddiweddariadau’r Arweinydd gen i ac rwy’n gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

‘Fel y pwysleisiais mewn datganiad i’r wasg yn gynharach yr wythnos hon, rydyn ni’n nesáu at gyfnod tyngedfennol yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws wrth i nifer yr achosion a gadarnhawyd gynyddu’n raddol yn ein sir.

‘Heb eisiau swnio’n frawychus, fe’i disgrifias fel ‘amser gweithredu’ oherwydd os nad ydyn ni’n dilyn y cyngor diogelwch nawr, mae posibilrwydd go iawn o fynd yn ôl i gyfnod clo cenedlaethol estynedig eto.

‘Atgyfnerthwyd difrifoldeb y sefyllfa amser cinio heddiw pan hysbysodd Prif Weinidog Cymru fod y wlad yn wynebu pythefnos o gyfnod clo.

“Gan ei ddisgrifio fel “clo dros dro”, dywedodd Mark Drakeford y byddai’n sioc fer, sydyn er mwyn arafu lledaeniad y feirws. Ychwanegodd y byddai penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ddydd Llun.

‘Yn y cyfamser, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwahardd mynediad i bobl o ardaloedd eraill o’r DU sydd â chyfraddau coronafeirws uchel. Bydd hynny’n dod i rym heno.

‘Mae’r datblygiadau diweddaraf hyn yn cyd-daro ag ysgolion Sir Benfro yn torri ar gyfer y gwyliau hanner tymor o heddiw ymlaen.

“Rydyn ni am i bawb – gan gynnwys staff a disgyblion ein hysgolion – gadw’n ddiogel yn ystod y gwyliau ac i ddilyn y neges Dwylo, Wyneb a Gofod.

‘Mae angen i nifer y cysylltiadau cymdeithasol sydd gan bob un ohonom aros yn fach os ydyn ni am gadw’r feirws dan reolaeth.

‘Mae’n hanfodol bwysig ein bod ni i gyd, yn ystod y pythefnos o egwyl hanner tymor, yn dilyn y canllawiau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar ymweld ag aelwydydd eraill. Gellir dod o hyd i ddolen ar gyfer y canllawiau hyn tua diwedd y neges hon.

‘Mae’r datganiadau canlynol i’r wasg sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws wedi’u cyhoeddi ers fy niweddariad diwethaf ddydd Llun:

 

·         Ysgol Portfield ar Gau:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/ysgol-ar-gau-fel-mesur-rhagofalus-yn-dilyn-achosion-coronaidd-y-galon-gadarnhaol

 

·         Diweddariad am Ysgol Portfield:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/y-wybodaeth-ddiweddaraf-am-ysgol-portfield

 

·         Annog Disgyblion i Wisgo Gorchuddion Wyneb ar Fysiau:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/disgyblion-bws-ysgol-yn-cael-eu-hannog-i-gadw-gorchuddion-wyneb-ar-gyfer-y-daith-gyfan

 

·         ‘Amser Gweithredu’ i Sir Benfro:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/coronafeirws-amser-gweithredu-i-sir-benfro

 

·         Ysgol Portfield ar Gau drwy’r Wythnos:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/ysgol-portfield-i-aros-ar-gau-yr-wythnos-hon

 

·         Cynyddu Gwasnaethau Bysiau Lleol:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/gwasanaethau-bysiau-lleol-yn-cynyddu-o-19-hydref

 

·         Achos Covid Ysgol Bro Gwaun:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/dysgwyr-blwyddyn-11-i-weithio-gartref-ar-ol-achos-covid-19

 

·         Ail Achos yn Ysgol Johnston:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cadarnhawyd-ymhellach-achos-covid-19-yn-ysgol-cp-johnston

 

·         Mwynhau Calan Gaeaf yn Ddiogel:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/meddyliwch-yn-ofalus-i-atal-coronaidd-y-galon-rhag-lledaenu-yn-calan-gaeaf

 

·         Grwpiau Blwyddyn yn Hunanynysu yn Ysgol Harri Tudur:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/tri-grwp-blwyddyn-yn-ysgol-harri-tudur-i-hunanosod

 

·         Ail Achos yn Ysgol Bro Gwaun:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cadarnhawyd-achos-covid-19-pellach-yn-ysgol-bro-gwaun

 

·         Tîm Ieuenctid ar Daith:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/tim-ieuenctid-wedii-dargedu-yn-taror-ffordd

 

·         Dim Hunanynysu ar gyfer Ysgol Aberdaugleddau:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/ysgol-gynradd-gymunedol-aberdaugleddau-dim-angen-i-ddisgyblion-hunanosod

 

·         Dim Hunanynysu ar gyfer Ysgol Harri Tudur:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/diweddariad-ysgol-harri-tudur-henry-tudor-school

 

'Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol o ddata am achosion o’r coronafeirws ledled Cymru wedi'u rhannu yn ôl bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol, ar: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

'Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol gan ganolbwyntio ar wybodaeth allweddol am iechyd y cyhoedd a'r wybodaeth ddiweddaraf ar: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

'Mae gwybodaeth am y coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://gov.wales/coronavirus

'Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion ar: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

‘I gael y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

'Ac i gael diweddariadau dyddiol i'ch e-bost, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i My Account ar:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol eraill:

 

 


ID: 7059, revised 19/10/2020