COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronaidd y galon arweinydd: Dydd Gwener, 20 Tachwedd

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi rhoi diweddariad pellach ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 20 Tachwedd, fel a ganlyn:

‘Yr wythnos hon, hoffwn atgyfnerthu rhai o’r negeseuon y mae Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i’r cyhoedd yn sgil ailagor busnesau ar ôl y cyfnod clo atal byr yn ddiweddar, a llacio cyfyngiadau o ganlyniad.

‘Gyda hyn mewn cof, mae’n gallu bod yn demtasiwn mynd yn ôl at ein hen ffordd o fyw. Gallai deimlo’n chwithig, ond gallai dweud na wrth ffrind neu ddewis aros gartref ein cadw ni’n ddiogel. Gadewch i ni feddwl am beth ddylem ni ei wneud, yn hytrach na beth gallwn ni ei wneud.

‘Mae yna resymau da pam rydym ni’n gallu cwrdd â ffrindiau mewn lleoliadau rheoleiddiedig, ond nid yn ein cartrefi neu’n gerddi ein hunain. Po fwyaf o leoedd rydym ni’n mynd a phobl rydym ni’n cwrdd â nhw, y mwyaf yw ein risg i ddal neu ledaenu’r coronafeirws.

‘Os byddwch chi’n dewis mynd allan y penwythnos hwn, cofiwch:

 

·         fynd i leoedd llai gorlawn

·         cadw at yr un grŵp bach

·         cadw eich arhosiad yn fyr, a chadw’ch pellter

·         golchi’ch dwylo a gwisgo mwgwd.

 

‘Ac os byddwch chi’n dechrau dangos symptomau’r coronafeirws, mae’n bwysig ynysu a threfnu cael prawf. Arhoswch gartref nes bydd canlyniadau’ch prawf yn ôl, ac os byddan nhw’n bositif, daliwch ati i ynysu. Bydd tîm o swyddogion olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi. 

‘Gofynnwch i chi’ch hun bob amser: a yw’r daith hon yn hanfodol? A oes angen i mi wneud hyn? A oes yna ddewis arall sy’n fwy diogel? Po leiaf o leoedd rydym ni’n mynd a’r lleiaf o bobl rydym ni’n cwrdd â nhw, yr isaf yw’r risg y byddwn ni’n dal neu’n lledaenu’r coronafeirws.

‘Mae gan bob un ohonom ni gyfrifoldeb i wneud ein rhan i gadw Cymru’n ddiogel. Mae angen i ni gyd weithio gyda’n gilydd i ddiogelu’n gilydd.

‘Bob dydd, rydym ni’n wynebu heriau, a phob dydd, rydym ni’n symud ymlaen. Efallai ei fod yn ymddangos, o bryd i’w gilydd, ein bod ni’n cymryd camau bach yn unig, ond mae pob cam ymlaen yn ein helpu i wella a dychwelyd at ffordd fwy normal o fyw.

‘Nid nawr yw’r amser i newid ein camau. Daliwch ati i fynd ymlaen, ond cofiwch am yr effaith mae eich camau’n gallu ei chael ar bobl eraill.

‘Cyn gorffen fy neges heddiw, hoffwn roi teyrnged i’r holl ofalwyr yn ein sir. Mae’n Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ledled y Deyrnas Unedig ddydd Iau nesaf (26 Tachwedd).

‘Yn Sir Benfro, mae yna tua 15,000 o bobl sy’n darparu gofal a chymorth di-dâl i deulu a ffrindiau, a rhaid bod pandemig y coronafeirws yn gyfnod sy’n achosi hyd yn oed mwy o straen iddyn nhw.

‘Rwy’n gwerthfawrogi’n llwyr y gwaith caled y mae’r holl ofalwyr yn ei wneud a’r ymroddiad aruthrol maen nhw’n ei ddangos. Mae mwy o fanylion am gymorth i ofalwyr i’w cael yn y rhestr isod:

‘Mae’r datganiadau canlynol i’r wasg yn gysylltiedig â’r coronafeirws wedi cael eu cyhoeddi ers fy niweddariad ddydd Gwener diwethaf:

 

·         Tîm Newydd i Helpu i Ymladd yn Erbyn Covid:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/tim-newydd-i-helpu-i-ymladd-yn-erbyn-covid-19

 

·         Trefn Lanhau Drylwyr ar gyfer Ystafelloedd Ffitrwydd:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/defnyddwyr-canolfannau-hamdden-wediu-calonogi-gan-y-drefn-lanhau

 

·         Dyddiad Cau Grant Diwylliant Caffi:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/dulliau-cau-grant-diwylliant-caffi

 

·         Neges Atgoffa am Seddi ar Fysiau Ysgol ar gyfer Myfyrwyr:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/mae-disgyblion-a-myfyrwyr-yn-cael-eu-hannog-i-aros-yn-y-seddi-bysiau-a-ddyrannwyd-iddynt

 

·         Dyddiad Cau ar gyfer Grantiau’r Cyfnod Clo:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/maer-dyddiad-cau-yn-agosau-i-grantiau-cloi-i-lawr

 

·         Gwasanaeth Llyfrgell yn y Cartref yn Ailgychwyn:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/gwasanaeth-llyfrgell-yn-y-cartref-yn-ailgychwyn

 

·         Dosbarth i Hunanynysu:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/dosbarth-i-ynysu-ar-ol-prawf-covid-19-cadarnhaol

 

·         Gwnewch Eich Rhan:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/gwnewch-eich-rhan-i-atal-covid-19-rhag-lledaenu

 

·         Diwrnod Hawliau Gofalwyr:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/diwrnod-hawliau-gofalwyr-yn-mynd-ar-lein

 

·         Gwasanaeth Cadw Llyfrau mewn Llyfrgelloedd yn Ailgychwyn:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/gwasanaeth-llyfrgell-yn-ail-gyflwyno-amheuon

 

·         Nifer Fach o Ddisgyblion yn Hunanynysu:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/nifer-fach-o-ddisgyblion-i-hunanosod

 

‘Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel, a gofalwch am eich gilydd.’

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithio o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru, sydd wedi’i ddadansoddi yn ôl ardal bwrdd iechyd ac awdurdod lleol, yn: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol yn canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau allweddol am iechyd cyhoeddus yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae gwybodaeth am y coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hefyd, cadwch olwg ar ein hystafell newyddion, yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Ar gyfer diweddariadau i wasanaethau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

Ac i gael diweddariadau trwy’r e-bost bob dydd, ewch ar ein gwefan, a mewngofnodi i My Account, yn:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni eraill defnyddiol:

 

 

 


ID: 7176, revised 23/11/2020