COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad coronaidd y galon arweinydd: Dydd Gwener, 23 Hydref

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu diweddariad pellach ar y coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 23 Hydref, fel a ganlyn:

‘Mae wythnos arall eto wedi mynd heibio ac rydym yn dal i fod yn siarad am Covid-19 ac yn mynd i'r afael ag ef.

‘Mae'r newyddion yr ydym yn ei weld a'i ddarllen bob dydd, p'un ai ar y teledu, yn y cyfryngau cymdeithasol neu yn y papurau newydd, yn parhau i dynnu sylw at yr effaith enfawr y mae Covid-19 yn ei chael ar ein bywydau.

‘Yn wir, wrth i mi ysgrifennu'r neges hon, rydym ychydig oriau i ffwrdd o gyfyngiadau symud Llywodraeth Cymru am gyfnod atal byr o 17 diwrnod.

‘Rydym am i bawb weithio gyda'i gilydd i sicrhau ein bod i gyd yn parchu'r cyfyngiadau symud. Gallaf gadarnhau y bydd swyddogion allan ar lawr gwlad i sicrhau bod pobl a busnesau'n cadw at y canllawiau. Byddwn yn ymgysylltu, yn egluro ac yn annog pobl i gydymffurfio ac, os byddwn yn cael problemau, byddwn yn gorfodi.

‘Rwy'n ymwybodol iawn bod pobl yn Sir Benfro yn dweud o hyd ein bod yn ddiogel yma ac ein bod yn bell i ffwrdd o'r pandemig. Fodd bynnag, mae nifer yr achosion yn Sir Benfro yn cynyddu. Nid oes gan Covid-19 ffiniau na rheolau – rydym i gyd o bosibl mewn perygl o ddal y feirws hwn.

‘Rwyf am bwysleisio bod niferoedd Sir Benfro o ganlyniadau positif i brofion y coronafeirws wedi codi i dros 50 o bobl fesul 100,000 – y gyfradd lle y byddai mesurau cyfyngiadau symud lleol wedi cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru.

Ddoe (dydd Iau), er enghraifft, cofnodwyd 18 o achosion positif newydd yn ein sir.

‘Mae'n syml iawn – mae angen i ni i gyd weithredu 'nawr a chyd-dynnu i'r un cyfeiriad. Mae'n rhaid i ni atal y feirws hwn rhag lledaenu. Mae'n effeithio ar fywydau, gwasanaethau allweddol, yr economi, darpariaeth iechyd a'n ffordd gyffredinol o fyw o ddydd i ddydd. Gall gweithredu 'nawr amddiffyn Sir Benfro.

‘Fel yr awdurdod lleol, rydym yn cau llawer o wasanaethau o'r noson hon yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru. Ymhlith y gwasanaethau sylfaenol sy'n cau y mae:

·         Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

·         Canolfannau Hamdden

·         Llyfrgelloedd.

 

‘Rwyf am ddiolch i holl swyddogion y Cyngor sy'n parhau i weithio'n galed i amddiffyn ein gwasanaethau. Er eu bod wedi bod yn gweithio ar y broses o gau gwasanaethau yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, byddant eisoes yn cynllunio'r broses o'u hailagor.

‘Mae'n debyg y bydd rhai pobl yn darllen fy niweddariadau ac yn dweud “wel byddaf yn bwrw ymlaen fel arfer” neu “nid yw hyn yn effeithio arnaf i”, ond mae meddwl felly mor anghywir.

‘Mae gan bawb – ie, pob unigolyn – ran hanfodol i'w chwarae. Pam y dylech fod yn hunanol? Pam y dylech fynd yn groes i'r cyngor? Pam y dylech beryglu bywydau? Rwy'n pwyso arnoch i gyd i nodi'r canllawiau a thynnu at eich gilydd. Dewch ymlaen Dîm Sir Benfro, gyda'n gilydd rydym yn gryfach.

‘Rwy'n ei chael yn anodd credu fy mod wedi bod yn cyhoeddi'r diweddariadau hyn ers mis Mawrth. Ers hynny mae ein bywydau wedi eu hymgolli yn y pandemig – y coronafeirws anweledig a brawychus sydd wedi effeithio ar bob un ohonom.

‘Mae bywydau pawb wedi newid ac mae angen i ni i gyd barhau i addasu i'r newidiadau.

‘Rwy'n gwybod pan fyddaf yn eistedd gartref i fyfyrio ar yr hyn sy'n digwydd, rwy'n teimlo'n ddiolchgar iawn am y cymorth rwy'n ei gael gan gyd-weithwyr, ffrindiau a'r cymorth enfawr y mae fy nheulu yn ei roi i mi.

‘Mae angen cymorth ar bob un ohonom, pobl i rannu ein pryderon â nhw. Rwy'n gwybod heb fy nheulu, byddai'r dyddiau'n llawer anoddach.

‘Felly, rwy'n gofyn eto am eich cymorth, i gefnogi ein gilydd. Sicrhewch eich bod yn cynnal eich cymhelliant yn ystod y cyfnod anodd hwn yn ein bywydau, a chadwch y pandemig i ffwrdd o'ch drws.

‘Y penwythnos hwn rydym i gyd yn cael awr ychwanegol yn y gwely ddydd Sul. Peidiwch ag anghofio troi eich clociau yn ôl.

‘Cyhoeddwyd y datganiadau i'r wasg canlynol sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws ers fy niweddariad ddydd Gwener diwethaf:

 

·         Ail Gam y Gronfa Llawrydd yn Agor:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/ail-gam-y-gronfa-llawrydd-yn-agor

 

·         Y Cyngor yn Ystyried Goblygiadau’r ‘Cyfnod Clo Byr’:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/y-cyngor-yn-ystyried-goblygiadaur-cyfnod-clo-byr

 

·         Canolfan Gymunedol yn Parhau'n Agored:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/canolfan-gymunedol-yn-barod-i-gynnig-cymorth-a-chymorth-yn-ystod-y-clo-tan

 

·         Dilynwch Reolau'r Cyfnod Clo Byr, Mae Arweinwyr yn Annog:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/dilynwch-reolau-cloi-i-lawr-mae-arweinwyr-cyhoeddus-yn-annog

 

·         Manylion Cymorth Busnes yn Dod yn Fuan:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/manylion-cymorth-busnes-yn-dod-yn-fuan

 

·         Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu i gau: Casgliadau Cartrefi i Barhau:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/canolfannau-gwastraff-ac-ailgylchu-i-gau-casgliadau-cartrefi-i-barhau

 

·         Newidiadau i'r Gwasanaeth Llyfrgell:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/newidiadau-ir-gwasanaeth-llyfrgelloedd-yn-yr-ymwneud-ar-maes-tan

 

·         Gwybodaeth i Ddefnyddwyr Canolfannau Hamdden:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cau-dros-dro-ac-ymarfer-ar-lein-i-ddefnyddwyr-canolfannau-hamdden

 

·         Meysydd Parcio, Toiledau a Mannau Chwarae i Aros yn Agored:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/meysydd-parcio-toiledau-a-mannau-chwaraer-cyngor-i-aros-ar-agor-yn-ystod-y-clo-tan

 

·         Gwybodaeth am Gynnal a Chadw Adeiladau a'r Maes Awyr:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cynnal-a-chadw-adeiladau-a-gwybodaeth-tan-maes-awyr

 

·         Cyfnod Atal Byr ar yr Adeg Iawn ar gyfer Sir Benfro:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cloi-tan-gwyllt-wrth-i-achosion-pembs-covid-barhau-i-godi

 

·         Helpu'r Unig i Fynd Ar-lein:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/menter-newydd-i-helpu-unig-i-fynd-ar-lein

 

‘Diolch am ddarllen fy niweddariadau, cadwch yn ddiogel a gofalwch am eich gilydd.’

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol rhyngweithiol o ddata am yr achosion o'r coronafeirws ledled Cymru yn ôl Bwrdd Iechyd ac ardaloedd awdurdodau lleol: https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy'n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau allweddol o ran iechyd cyhoeddus yn: https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

 

Mae gwybodaeth am y coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

 

I gael diweddariadau am wasanaethau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

 

Ac i gael diweddariadau dyddiol trwy neges e-bost, ewch i'n gwefan a mewngofnodwch i My Account yn:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk/?language=cym

 

Dolenni defnyddiol eraill:

 

 


ID: 7085, revised 26/10/2020