COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad yr Arweinydd 4 Mehefin – Wythnos y Sulgwyn brysur

Helô bawb, gobeithiaf eich bod i gyd yn mwynhau'r tywydd braf a gŵyl y Sulgwyn.

Hon yw Wythnos Gwirfoddolwyr, sef 1 Mehefin i 7 Mehefin, a hoffwn ddiolch i bawb sy'n rhoi o'u hamser yn rhydd i wirfoddoli a chynnig help llaw yn eu cymuned. Er ein bod ni i gyd wedi gwneud swydd dda mewn cefnogi ein cymunedau yn ystod y pandemig, rwy'n ymwybodol iawn o'r cymorth gwych a gynigir gan wirfoddolwyr ledled y sir – ysbryd gwir o gefnogi ei gilydd. Mae gwirfoddolwyr wedi camu i'r felin o grwpiau cymunedol, cadwraeth, treftadaeth, chwaraeon ac ati – felly, diolch enfawr i bob un ohonoch.

Y penwythnos diwethaf a'r wythnos hon, rydym wedi gweld cynnydd enfawr yn y nifer o bobl sy'n mwynhau ac archwilio ein sir. Mae ein meysydd parcio wedi bod yn llawn, biniau sbwriel wedi'u gwagio, toiledau wedi'u glanhau, strydoedd wedi'u hysgubo, traethau wedi'u cadw'n lân i sicrhau ein bod yn cadw Sir Benfro yn ddiogel, yn lân ac yn groesawgar i bawb. Hoffwn ddiolch yn bersonol ein holl swyddogion sydd allan ar lawr gwlad – maent wedi gwneud swydd anhygoel fel arfer ac mae pawb yn eu gwerthfawrogi.

Er mwyn cefnogi'n swyddogion, gofynnaf ichi ystyried mynd â'ch sbwriel gartref, ailgylchu, a chynllunio ymlaen llaw – mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn gweithio gyda'n gilydd wrth i'n cymunedau ailagor ac ailadeiladu ar ôl y cyfnod o gyfyngiadau symud.

Yr wythnos hon, rwyf wedi derbyn nifer o sylwadau ar ba mor anhygoel y mae Sir Benfro fel sir ac am le gwych i fyw ynddo ac ymweld ag ef ydyw – mae hwn yn gwneud imi wenu bob tro ac rwy'n cytuno'n llwyr bod Sir Benfro yn sir fendigedig y dylem i gyd fod yn falch ohoni.

Traethau euraidd, lleoedd i'w harchwilio, cymunedau gwych a theithiau cerdded anhygoel – pam ydych chi'n caru Sir Benfro?

Yr wythnos nesaf yw Wythnos Gofalwyr, lle y byddwn yn cydnabod gwaith hanfodol gofalwyr a phwysleisio'r cymorth sydd ar gael. Bydd yr ymgyrch flynyddol hon yn codi ymwybyddiaeth o ofalu, pwysleisio'r heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu, a chydnabod y cyfraniad y maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU. Mae'r rôl y mae gofalwyr yn ei chwarae yn ein cymdeithas yn amhrisiadwy ac ni ddylid ei danamcangyfrif. Wythnos Gofalwyr yw'r amser perffaith i gydnabod a dathlu ymdrechion rhagorol gofalwyr bob dydd.

Heddiw mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi newidiadau i'r lefelau rhybudd a'r map ffyrdd – bydd swyddogion nawr yn adolygu'r wybodaeth.

Felly, diolch ichi unwaith eto am roi o'ch amser i ddarllen fy niweddariad – mae'n anodd credu bod mis Mehefin eisoes wedi cyrraedd. Gobeithiaf eich bod chi i gyd yn cael penwythnos hyfryd.

Cymerwch ofal a chadwch lygad allan am y rhai sydd angen cymorth.

 

 


ID: 7847, revised 04/06/2021